Theology and Religious Studies: Predikantsopleiding

Academische scholing

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje 'Coronavirus: van bachelor naar master'.

De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant. Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland of de Remonstrantse Broederschap.

Ook als je nog niet weet of je predikant wilt worden is Theologie en Religiewetenschappen een bijzondere opleiding. Je verdiept en verbreedt je theologische kennis. Je leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. En niet onbelangrijk: je krijgt de ruimte voor je eigen academische en theologische vorming. Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om allround geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? En werk je graag samen met anderen binnen en buiten de kerk? Dan is de masteropleiding Theologie and Religiewetenschappen iets voor jou.

Faculteit Religie en Theologie stijgt twee plaatsen naar de 5e positie in de QS World University Ranking.

Pieter

Master Theology and Religious Studies: predikantsopleidng

In de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen aan de VU bouw je aan een stevige theologische basis. Van daaruit ga je verder. Je verdiept je in wetenschappelijke theologische vraagstukken, je analyseert en reflecteert. Je leert omgaan met de Bijbel en de geloofstraditie in de kerkelijke praktijk. Je leert hoe je grondig moet nadenken over je eigen geloofstraditie, in dialoog met andere geloofstradities en religies.

De master in hoofdlijnen
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen duurt drie jaar in voltijd of zes jaar in deeltijd.

  • Ieder jaar kies je eerst vier verdiepingsvakken die je in september tot en met december volgt. De vakken kunnen disciplinair zijn (zoals Exegese Nieuwe Testament), maar ook interdisciplinair (bv. Leiderschap).
  • Van januari tot en met juni volg je vakken die horen bij het predikantsprofiel, zoals homiletiek, gemeenteopbouw of kerkgeschiedenis.
  • In het tweede jaar loop je stage in een gemeente.
  • In het derde jaar sluit je de studie af met een scriptie, een verslag van een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp op het gebied van de Theologie.

Binnen deze structuur hebben de vakken van het predikantsprofiel vier verschillende accenten: een voor de studenten van het Hersteld Hervormd Seminarium, een voor de studenten van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, een voor studenten van de Remonstrantse Broederschap en een voor de studenten van het Doopsgezind Seminarium. Ieder seminarie vult die vakken in op een eigen wijze, die aansluit bij het kerkgenootschap waarin je wilt gaan werken.

De verdiepingsvakken volg je met andere masterstudenten. Zij hebben een ander werkveld voor ogen, zoals journalistiek, geestelijke zorg in een instelling of promotiestudie. Vanuit die verschillende perspectieven en vanuit verschillende religies en gelooftradities bestudeer je samen de onderwerpen die je hebt uitgekozen. 

Als je de opleiding hebt voltooid, ben je master in de Theologie en Religiewetenschappen met de specialisatie Predikant.

Voertaal
De voertaal van de opleiding is overwegend Nederlands. De meeste verdiepingsvakken zijn in het Engels.

Meer informatie
Bekijk onderwijsprogramma van deze opleiding in de studiegids.

Predikant 
De master is gericht op het predikantschap in de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, in de Doopsgezinde Broederschap, in de Hersteld Hervormde Kerk of in de Remonstrantse Broederschap.

Voor afgestudeerde masters van de predikantenopleiding is de arbeidsmarkt gunstig. Ondanks de krimpende kerken is er nog altijd werk voor een academisch opgeleide predikant, met name in deeltijdbetrekkingen. Ook zijn er functies in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, justitiële instellingen en de krijgsmacht.

Kerkgenootschap 
Om predikant te worden, meld je je aan bij je eigen kerkgenootschap. Ieder kerkgenootschap stelt eigen eisen aan de opleiding van hun predikant. Het is dus goed om je zo vroeg mogelijk te laten informeren welke eisen dat zijn en welke opleiding daar het beste bij aansluit. Ook moet je namens de kerk een geschiktheidsprocedure of kerkelijk examen ondergaan.

Doorstuderen 
Over het algemeen zijn vervolgopleidingen niet noodzakelijk voor het predikantschap. Wie na deze master nog wil doorstuderen en zich verder wil specialiseren op onderzoek, kan de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies (research) volgen. Ook kun je denken aan postacademisch onderwijs (permanente educatie).

PREDIKANTSPROFIELEN
Binnen de driejarige master worden vier verschillende predikantsprofielen aangeboden, passend bij de verschillende denominaties. Elk profiel heeft eigen vakken, aangeboden door docenten van de bijbehorende seminaries.  

De verschillende accenten zijn:

  • Unie van Baptistengemeenten
  • Hersteld Hervormde Kerk 
  • Doopsgezinde Broederschap
  • Remonstrants Broederschap.


VERDIEPINGSVAKKEN
Binnen je studie kun je je eigen specialisatie kiezen, of juist een verbreding. Je kunt verdiepingsvakken kiezen uit de eenjarige master of uit de research master. De volgende onderwerpen staan op het rooster:

•    Spiritual Care (twee vakken)
•    Leadership and Pioneering (twee vakken)
•    Media and Religion (twee vakken)
•    Peace, Trauma and Religion (drie vakken)
•    Building Interreligious Relationships (vier vakken)
•    Biblical Studies and Digital Humanities (vier vakken)
•    Innovation of Traditions in Early Christianity (vier vakken)
•    Religious Migration in the Reformation Era (vier vakken)
•    Reformed and Evangelical Theology in Contemporary Society (vier vakken)

Meer informatie  
Mocht er nog onduidelijkheid bestaan over de specialisaties en afstudeerrichtingen voor deze master, dan kun je nog terecht bij de roosters en jaarplanning op de facultaire website. Ook vind je hieronder de link naar de studiegidsen van de VU, waarin alle vakken worden toegelicht.  

De master is uniek 
De masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen aan de VU is de enige écht oecumenische predikantenopleiding in Nederland. Het Baptisten Seminarium, het Doopsgezind Seminarium, het Hersteld Hervormde Seminarium en het Remonstrants Seminarium zijn verbonden aan de faculteit en de studenten van deze verschillende seminaries ontmoeten elkaar regelmatig in en buiten de colleges. Daardoor heb je veel contact met andere studenten en stromingen uit allerlei protestantse richtingen.

De opleiding is motiverend 
Als masterstudent Theologie & Religiewetenschappen bestudeer je bronnen in de context van nu. Dat geeft je een stevige academische basis, die nodig is om de kwaliteit van het predikantschap hoog te houden. Bovendien zijn je docenten enthousiaste experts, die je motiveren en stimuleren om je eigen visies te onderbouwen en aan te scherpen.

De opleiding is in zijn geheel ook in deeltijd te volgen. De colleges vanuit de seminaries zijn op vaste dagen (dinsdag en donderdag). Keuzevakken kunnen op maandag en woensdag gegeven worden. De opleiding duurt dan zes jaar.     

Meer informatie over contractonderwijs.

‘Theoretische bezinning en persoonlijke reflectie’ 

‘Predikant worden? Nee hoor!' Dat heb ik jaren geroepen. Maar uiteindelijk won de nieuwsgierigheid en begon ik toch aan de opleiding. Dat wil zeggen, eerst de fundamentele theologie in de volle breedte met een eigen specialisatie, en daarna een jaar lang proeven aan het vak. In het begin observeren en meekijken, en gaandeweg steeds meer zelf gaan doen: voorgaan, pastoraat, catechisaties en vergaderen. En tussendoor is er in colleges en supervisie voldoende ruimte voor theoretische bezinning en persoonlijke reflectie, steeds gekoppeld aan je stage-ervaringen. De masteropleiding Godgeleerdheid is een ideale mix van praktijk en theorie. En dat predikantschap … het is verrassend leuk!’ 

Irene van der Meulenmasterstudent Godgeleerdheid

Toelating & contact

Normaal gesproken moet je jouw bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. De coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen. 

In april is landelijk het besluit genomen om de harde knip los te laten. De Faculteit Religie en Theologie heeft daarom op basis van algemene richtlijnen van de VU gekozen voor een 'zachte knip'. Bekijk hieronder wat dat voor jou betekent. 

De richtlijnen voor instroom in het masterprogramma 
Bachelorstudenten aan een Nederlandse universiteit (incl. VU) 
•    Minimaal behaalde studiepunten: 162 EC (90%) 
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020 (inclusief scriptieseminar) 
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021 

Huidige premasterstudenten 
•    Minimaal behaalde studiepunten: 24 EC (80%) of 96 EC (90%) in het geval van de verkorte bachelor HHS
•    Deadline definitieve versie (premaster)scriptie: 1 december 2020 
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021 

Hbo-bachelorstudenten 
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%) 
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020 
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021 
•    Is je minor onderdeel van de instroomeisen? Dan mag bij aanvang van de master nog maar 1 vak (6 EC) openstaan.

De richtlijnen voor instroom in het premasterprogramma 
Let op, dit geldt alleen voor hbo-bachelorstudenten 
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%) 
•    Deadline definitieve versie hbo-bachelorscriptie: 1 december 2020 
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 1 juli 2021 

We adviseren je met klem er alles aan te doen om je bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden. Het is qua studielast erg moeilijk om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden.

Alle studenten die op basis van de zachte knip instromen worden opgeroepen door de studieadviseur en krijgen een mentor toegewezen om te helpen bij de afronding van de Bachelor.  

Zachte knip aanvragen
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje 'Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je kunt je direct inschrijven voor de 3-jarige master Theologie en Religiewetenschappen (predikantsopleiding) als je in het bezit bent van een bachelordiploma Godgeleerdheid/Theologie van een Nederlandse universiteit.

Heb je een HBO-Theologie diploma, dan kun je een premaster doen en na dat programma worden toegelaten tot deze master. Sommige seminaries schrijven een eigen aanvullend premasterprogramma voor, neem daarvoor contact op met het betreffende seminarie. Met het algemene premasterprogramma word je wel toegelaten tot de master, maar zal toelating tot het ambt in het kerkgenootschap een probleem op leveren.

Een groot deel van de master is in het Nederlands en een deel is in het Engels. Je moet dus zowel een goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal hebben.

Als je de master Theologie en Religiewetenschappen (3 jaar) aan de VU wilt volgen, heb je een (verplicht) intakegesprek met docenten en specialisten van de universiteit en het eigen kerkgenootschap. Als doopsgezinde student moet je bovendien een psychologische test doen. Als je niet tot een van de kerkgenootschappen behoort of de master niet volgt om predikant te worden vervalt deze plicht.

Je moet je voor 15 juli aanmelden in Studielink. Je inschrijving moet voor 31 augustus in orde zijn.

Let bij het aanmelden goed op welke opleiding je kiest. Dit is de driejarige opleiding Theologie & Religiewetenschappen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje 'Coronavirus: van bachelor naar master'.

Het is mogelijk om, indien je niet aan de voorgeschreven masteringangseisen voldoet, eventueel toch in te stromen in deze master en wel via een zogenaamde premaster. De premaster geeft je de mogelijkheid om jouw vooropleiding goed aan te laten sluiten bij de eisen van het masterprogramma dat je wilt volgen.

Met welke vooropleiding je in aanmerking komt voor welke pre-master en hoe voor jou de premaster eruit ziet, kun je lezen onder het kopje 'Toelatingseisen en aanmelden' van de desbetreffende opleiding.

Als je deze master als tweede master volgt, kun je in aanmerking komen voor een beurs, verstrekt door de faculteit. Deze beurs dekt een groot deel van het collegegeld voor een tweede master.

Meer informatie en de aanmeldprocedure.

Neem contact op met de coördinator van de predikantsopleiding die je voor ogen hebt:


Overview Theology & Religious Studies: Predikantsopleiding

Taal

Dutch

Duur

3 jaar (voltijd), 6 jaar (deeltijd)

Collegegeld

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Religion

;