Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Strafrecht in actie

Hoe hadden gerechtelijke dwalingen, zoals de zaak tegen Lucia de B. en de Puttense Moordzaak, kunnen worden voorkomen, en welke waarborgen kent ons strafrechtssysteem, zodat dit in de toekomst niet weer gebeurt?

Sinds de opkomst van Islamitische Staat zijn tientallen Nederlandse jongeren naar Syrië afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd. Kan Nederland via het strafrecht uitreizen naar Syrië voorkomen, en kunnen jongeren – na terugkomst – in Nederland worden vervolgd voor het plegen van misdrijven in Syrië?

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden van kwesties die aan de orde komen in de afstudeerrichting Strafrecht. In deze afstudeerrichting bestudeer je de werking van het Nederlandse straf(proces)recht. Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke problemen en vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk. Daarnaast word je getraind in het schrijven van processtukken (zoals een cassatieschriftuur) en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, wordt in de afstudeerrichting ook ruim aandacht besteed aan mensenrechten, Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht. Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen brede kennis van het strafrechtssysteem, maar kunt hier ook mee aan de slag in de praktijk. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken en ben je je bewust van de huidige maatschappelijke context.

Lonneke Stevens - Universiteit van Nederland

Hoe bepaalt een rechter wat de waarheid is?

Strafrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De afstudeerrichting duurt een jaar en de totale studiebelasting is 60 EC. Het is mogelijk om de afstudeerrichting Strafrecht te combineren met een andere afstudeerrichting.

Waarom Strafrecht? Het vakgebied en de afstudeerrichting is actueel, maatschappelijk relevant en juridisch uitdagend!

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Strafrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. Met de afstudeerrichting Strafrecht verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Op de bul staat de afstudeerrichting Strafrecht vermeld.

Meer informatie over hoe het opleidingsjaar is ingedeeld vind je in het jaarschema. Algemene informatie zoals de toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de algemene pagina van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid.


Beeldbepalende vakken uitgelicht

Verdieping Formeel en Materieel Strafrecht
In het eerste verplichte vak in de afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan actuele onderwerpen van het formele én het materiële strafrecht . Tijdens kleinschalige en interactieve werkgroepen leer je wetgeving, strafrechtelijk beleid en rechtspraak kritisch te analyseren en daarover een onderbouwd standpunt in te nemen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Internationaal en Europees strafrecht
In dit vak staan de wederzijdse rechtshulp en overlevering/uitlevering binnen en buiten de Europese Unie (EU) centraal. In het bijzonder wordt gekeken hoe landen binnen Europa de afgelopen jaren steeds vaker en nauwer samenwerken bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten, en welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor nationale strafrechtssystemen.

Financieel-economisch strafrecht
Dit vak helpt je inzicht te verschaffen in het financieel-economische strafrecht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn, onder andere, witwassen en fraude. Deze onderwerpen worden niet alleen bestudeerd vanuit juridisch perspectief, zoals neergelegd in de Wet economische delicten, maar er wordt ook gekeken naarhet functioneren van de regelgeving in de praktijk. Het vak wordt deels gegeven door advocaten die werkzaam zijn bij De Brauw als expert financieel-economisch strafrecht.

International Criminal Courts and Tribunals
Dit is hét vak over de internationale strafhoven, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag. Je maakt kennis met de strafbaarstelling van internationale misdrijven, internationale deelnemingsvormen en internationale strafprocessen. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het Nederlandse strafrecht, zodat je ook meer inzicht krijgt in de keuzes die aan ons nationale strafrechtssysteem ten grondslag liggen.

StrafLab
In dit vak neem je gedurende vier maanden deel aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht. Je werkt in deze periode samen met een andere student en een van de onderzoekers aan bijvoorbeeld een rechtspraakanalyse of een rechtsvergelijkende studie over een bepaald thema. Hierover schrijf je twee wetenschappelijke stukken. Zo verbeter je je onderzoekvaardigheden en schriftelijke vaardigheden en heb je wellicht ook al je eerste publicatie op zak!

Voor meer informatie over de strafrecht vakken bekijk je de studiegids.

VU-studenten zijn aantrekkelijke kandidaten voor de arbeidsmarkt. Zij hebben een brede kennis van het strafrecht, zijn praktijkgericht en getraind in mondelinge en schriftelijke juridische vaardigheden. Veel van onze studenten komen terecht in een van de onderstaande beroepsgroepen.

Togaberoepen
Allereerst is de opleiding zeer geschikt voor de studenten die hun zinnen hebben gezet op de togaberoepen: rechter, officier van justitie en advocaat. Net afgestudeerde juristen kunnen bij de rechterlijke macht aan de slag als gerechtssecretaris, parketsecretaris of beleidsmedewerker bij het OM. Je werkt in dat geval nauw samen met officieren van justitie en rechters, alleen requireer je niet in de rechtszaal en spreek je zelf nog geen recht. Deze functies zijn een goede opstap naar een baan als rechter of officier.

In het strafrecht is een groot aantal advocaten werkzaam. Veel advocatenkantoren hebben een interessante gevarieerde strafrechtspraktijk, sommigen hebben een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het terrein van het economische en fiscale strafrecht. Advocatenkantoren hebben voortdurend nieuwe aanwas van advocaten nodig. Daarnaast hebben zij vaak behoefte aan juridische medewerkers die de dagelijkse proces- en adviespraktijk inhoudelijk ondersteunen.

Overheid
Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er allerlei juridische en beleidsmatige functies waarvoor een gedegen kennis van het strafrecht onontbeerlijk is. Je houdt je dan met name bezig met het vormgeven van strafrechtelijke wetgeving en beleid. Ook bij andere ministeries is behoefte aan juristen met kennis van het strafrecht. Zo moeten juristen die zich op het Ministerie van VROM bezighouden met milieu kennis hebben van strafrechtelijke handhaving op basis van de Wet op de economische delicten. Natuurlijk kun je als strafrechtsjurist ook aan de slag bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen, waar je uiteenlopende operationele, beleidsmatige en adviserende functies kunt bekleden. Er bestaan tal van organisaties binnen de overheid waar je als strafrechtsjurist toch een mooie en zeer uitdagende baan kunt vinden. Kijk eens bij Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Nationale Ombudsman, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, maar ook bij de Tweede Kamer, de gemeente(politiek) of handhavende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingsautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Internationaal georiënteerde organisaties
Strafrechtjuristen kunnen steeds vaker terecht bij internationaal georiënteerde organisaties. De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk aan Europol en Eurojust, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty International en Vluchtelingenwerk. De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is – vanwege de bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken – een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie.

Onderzoek
Tot slot kunnen studenten die een bijzondere belangstelling hebben voor strafrechtelijke vraagstukken en problemen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van (eigen) (promotie)onderzoek. Wil je onderzoek combineren met de praktische afdoening van strafzaken, dan kun je ook denken aan de Wetenschappelijke Bureaus van de Hoge Raad of het OM. Enkele tientallen strafrechtjuristen zijn daar werkzaam om cassatieschrifturen of conclusies van advocaten-generaal en arresten van de Hoge Raad voor te bereiden.

Law in Action
De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU wordt gekenmerkt door een praktische bestudering van het strafrecht. Er wordt nadrukkelijk verder gekeken dan de wettelijke regels: de werking van het strafrecht in de praktijk staat centraal en er bestaat aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie. Je discussieert met studenten en docenten over hoe het recht in de praktijk werkt (of juist niet werkt). De docenten putten daarbij uit hun eigen praktijkervaring, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger of advocaat, en nodigen regelmatig advocaten, rechters of officieren van justitie als gastsprekers uit. Indien je zelf praktische ervaring wilt opdoen, kunnen de Faculteit en de docenten je helpen bij het vinden van een geschikte stageplek (zie ook onder Stagemogelijkheden).

Onderwijs van experts
Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit aan bij de expertise van de afdeling Strafrecht en het onderzoek dat door de sectie Strafrecht wordt uitgevoerd. Je krijgt dus altijd les van experts die (door hun onderzoek) alle ins en outs van een thema kennen. Daarnaast kunnen de docenten je – op basis van hun eigen ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen en boeken – helpen bij het verbeteren van je schriftelijke vaardigheden. Zij begeleiden je intensief bij het schrijven van processtukken en wetenschappelijke papers. Indien je bijzondere interesse hebt in het doen van onderzoek, kun je deelnemen aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht (zie hierboven het beeldbepalende vak StrafLab).

Specialisatie en keuzeruimte
De afstudeerrichting Strafrecht bestaat uit een aantal kernvakken waarin je jouw kennis van het Nederlandse straf(proces)recht verdiept. Daarnaast is er een grote keuzeruimte die je zelf – naar eigen wensen en aansluitend bij eigen interesses – kunt inrichten. In de afstudeerrichting biedt de afdeling Strafrecht dan ook drie profielen aan: (1) De commune strafrechtspraktijk; (2) Strafrecht in internationaal perspectief; (3) Strafrecht in publiek-privaat domein (zie ook onder ‘Drie profielen’). Deze profielen geven sturing, maar hebben geen verplichtend karakter. Zo heb je de mogelijkheid tot specialisatie, maar is er ook voldoende vrijheid om een gepersonaliseerd studieprogramma samen te stellen.

Enthousiast, ervaren en betrokken docententeam
Kenmerkend voor de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is dat studenten nauw contact hebben met docenten. Je krijgt les in kleine, intensieve werkgroepen die ruimte bieden voor het stellen van vragen en het voeren discussies. Daarnaast krijgt iedere student een mentor van de afdeling Strafrecht die – indien gewenst – persoonlijke begeleiding kan bieden bij het plannen van het studieprogramma, het maken van loopbaankeuzes of het vinden van een geschikte stage. De docenten zijn ook betrokken bij de strafrechtelijke studievereniging Criminal Intent. Zij helpen bij het organiseren van excursies – bijvoorbeeld naar de Hoge Raad – en naast de reguliere borrels van de studievereniging zijn er netwerkborrels, waar docenten en studenten elkaar in een informele setting ontmoeten.

Wil je een indruk krijgen van de activiteiten van de afdeling Strafrecht aan de VU, volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Selina van Veen

Student

Selina van Veen Strafrecht

"Je leert gedetailleerd kijken naar de visies van verschillende procespartijen en onderbouwde standpunten aan te dragen." 

Overview Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU kenmerkt zich door drie profielen. Deze profielen geven de gelegenheid om verder naar eigen interesse te verdiepen, te specialiseren en te onderscheiden. Ons profiel wordt jouw profiel! Vanaf 2018-2019 geldt het volgende curriculum.

Elke student volgt de verplichte vakken (36 EC); (minimaal) één gebonden keuzevak (6 EC); (minimaal) één integratievak (6 EC); (minimaal) twee keuzevakken (12 EC).

Het studieprogramma ziet er als volgt uit:

De vier verplichte vakken (36 EC):

 • Methoden van rechtswetenschap (6 EC) (alle profielen)
 • Verdieping materieel en formeel strafrecht (12 EC) (alle profielen)
 • Internationaal en Europees strafrecht (6 EC) (alle profielen)
 • Masterscriptie (12 EC) (alle profielen)

(Ten minste) één gebonden keuzevak (6 EC):

 • Sanctierecht (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • International Criminal Courts and Tribunals (Profiel Strafrecht in internationaal perspectief)
 • Financieel-economisch Strafrecht (Profiel Strafrecht in publiek-privaat domein)

(Ten minste) één integratievak (6 EC):

 • Bewijsrecht (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Terrorism and Security (Profiel Strafrecht in internationaal perspectief)
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving (Profiel Strafrecht in publiek-privaat domein)

(Ten minste) twee keuzevakken (12 EC):

 • StrafLab (Algemeen)
 • Strafrechtstheorie (Algemeen)
 • Strafrecht stage (Algemeen)
 • Juridisch Engels (Algemeen)
 • Jeugdstrafrecht (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Jeugdrecht (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Forensisch bewijs: van plaats delict tot cel* (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Effectieve gedragsinterventies: wat werkt?* (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Onderwijs in de bajes (Profiel Commune strafrechtspraktijk)
 • Human rights protection in Europe (Profiel Strafrecht in internationaal perspectief)
 • Migratierecht (Profiel Strafrecht in internationaal perspectief)
 • Restorative justice (Profiel Strafrecht in publiek-privaat domein)
 • Privacy and security (Profiel Strafrecht in publiek-privaat domein)
 • Politie en veiligheid* (Profiel Strafrecht in publiek-privaat domein)

Het behoort ook tot de mogelijkheden om een nog niet gevolgd gebonden keuzevak dan wel een nog niet gevolgd integratievak als keuzevak aan te voeren.

*Deze vakken kunnen per keer door maximaal tien rechtenstudenten worden gevolgd. Geïnteresseerde studenten kunnen zich melden bij de vakcoördinator van het desbetreffende vak. Voor het vak ‘Effectieve gedragsinterventies: wat werkt?’ wordt enige voorkennis op het gebied van empirische onderzoeksmethoden en -technieken vereist.

Deze profielen geven enkel een richting aan: studenten kunnen afwijken van deze profielen en hun studieprogramma geheel naar eigen inzicht invullen.

Commune strafrechtspraktijk
Het profiel ‘Commune strafrechtspraktijk’ biedt verdieping in verschillende aspecten van het Nederlandse materiële en formele strafrecht, alsmede het sanctierecht. Vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk staan centraal en studenten leren uiteenlopende juridische aspecten kritisch, tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke problemen, te analyseren. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan relevante inzichten vanuit andere rechtsgebieden of disciplines, zoals de criminologie of de (rechts)psychologie. Zo wordt in het kader van het vak Sanctierecht onder meer uitgebreid stilgestaan bij de levenslange gevangenisstraf en de TBS-regeling, twee thema’s die anno 2018 nog steeds tot hevige discussies leiden.

Het profiel is een geschikte keuze voor studenten die werkzaam willen zijn in de klassieke togaberoepen (rechterlijke macht of advocatuur), zich bij een andere organisatie willen onderdompelen in de dagelijkse strafrechtspraktijk (reclassering, gevangeniswezen, politie, recherche, overheid) of een baan in de strafrechtswetenschap ambiëren.

Strafrecht in internationaal perspectief
Het profiel ‘Strafrecht in internationaal perspectief’ richt zich op diverse grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de berechting van internationale misdrijven (genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven) en de bestrijding van terrorisme en cybercrime. Deze thema’s worden voornamelijk vanuit een juridisch perspectief bestudeerd, maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan criminologische vraagstukken, zoals: hoe herkennen we een terrorist?

Studenten die dit profiel volgen zijn na hun studie in het bijzonder aantrekkelijk voor instanties die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Je kunt daarbij denken aan het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, contra-terrorisme organisaties zoals de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding, en het team internationale misdrijven van de rechtbank Den Haag.

Strafrecht in publiek-privaat domein
Rechtshandhaving gebeurt sinds enkele decennia niet meer alleen op de klassieke strafrechtelijke manier door de vervolging van verdachten door het Openbaar Ministerie. Ook allerlei andere publieke en private actoren spelen een rol bij het reageren op ongewenst gedrag. Bestuursorganen leggen punitieve sancties op, verschillende toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) zijn in het leven geroepen, particuliere opsporingsdiensten nemen taken van de politie over en herstelrecht wordt gepresenteerd als een alternatief voor strafrechtelijke afdoening. Deze ontwikkeling roept veel juridische vragen op, bijvoorbeeld hoe moet worden omgegaan met gegevensuitwisseling tussen de verschillende instanties en het recht op privacy. In dit profiel staat het strafrecht in dit publiek-private domein centraal, en bestaat zowel aandacht voor strafrechtelijke rechtshandhaving als voor nieuwere vormen van handhaving en de achtergronden en problematische aspecten van voornoemde ontwikkeling.

Het profiel ‘Strafrecht in publiek-privaat domein’ is bij uitstek geschikt voor studenten die zich breder willen oriënteren dan op de klassieke togaberoepen. Gedacht kan worden aan functies als juridisch adviseur over veiligheidsvraagstukken bij gemeenten of juridische functies bij toezichthouders. Bij dergelijke functies is enerzijds kennis van klassieke strafrechtelijke handhaving van belang, maar anderzijds ook een bredere blik op (de achtergronden van) moderne rechtshandhaving. Een dergelijke brede blik is overigens ook belangrijk voor studenten die een aanstelling als officier van justitie of advocaat ambiëren. Officieren van justitie worden in toenemende mate geconfronteerd met andere bij de rechtshandhaving betrokken actoren en dienen zich bewust te zijn van andere vormen van afdoening van strafbare feiten. Ook de beroepsperspectieven in de advocatuur nemen toe door kennis van alternatieve vormen van afdoening, bijvoorbeeld door toezichthouders of door middel van restorative justice.

Studenten kunnen tijdens hun studie stage lopen om praktijkervaring op te doen. Via de sectie Strafrecht aan de VU worden regelmatig stageplaatsen aangeboden, bijvoorbeeld bij de rechterlijke macht of in de advocatuur. Ook heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een online stageplatform – het VU Career Portal Rechtsgeleerdheid – dat kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit nauw aan bij het onderzoek van de sectie Strafrecht. Op de afdeling wordt onderzoek gedaan op verschillende gebieden van het strafrecht, waaronder waarheidsvinding, rechterlijke besluitvorming, mensenrechten, internationaal strafrecht en sanctierecht.

Veel van het onderzoek is praktisch ingestoken en heeft een interdisciplinair karakter. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de Afdeling Criminologie of met partners uit de strafrechtspraktijk, zoals rechters en officieren van justitie. Het onderzoek op het gebied van internationaal strafrecht vindt plaats binnen het Center for International Criminal Justice, een internationaal onderzoeksinstituut gericht op de interdisciplinaire bestudering van internationale misdrijven.

Studenten met een interesse voor strafrechtelijk onderzoek kunnen in het kader van het vak StrafLab (zie hierboven bij de inhoud van de studie) deelnemen aan een van de onderzoeksprojecten van de afdeling Strafrecht.

 • Prof. mr. Lonneke Stevens (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Bewijsrecht)
 • Prof. mr. Marianne Hirsch Ballin (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Internationaal en Europees strafrecht; Terrorism and security)
 • Prof. mr. Martin Kuijer (Human Rights Protection in Europe)
 • Prof. mr. Roan Lamp (Financieel-economisch strafrecht)
 • Mr. dr. Klaas Rozemond (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Internationaal en Europees strafrecht)
 • Mr. dr. Bas de Wilde (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Verdieping strafrecht II)
 • Mr. dr. Johannes Bijlsma (Verdieping formeel en materieel strafrecht)
 • Mr. dr. Sonja Meijer (Sanctierecht; Onderwijs in de bajes)
 • Mr. dr. Marjolein Cupido (International criminal courts and tribunals;Terrorism and security)
 • Mr. Hélène Versteeg (Jeugdstrafrecht)
 • Mr. Linda Kesteloo (Bewijsrecht)

Voor het onderwijs worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die vanuit hun expertise over een bepaald thema lesgeven. Afgelopen jaren hebben wij als gastdocent onder andere ontvangen:

 • Mr. Sylvia Fernandez de Gurmendi (president van het Internationaal Strafhof)
 • Mr. Steven Powels (internationale mensenrechtenadvocaat werkzaam bij Doughty Street Chambers Londen)
 • Mr. Rachel Imamkhan (advocaat PrisonLAW)

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen). 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond. 

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten 

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma  

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen op deze webpagina.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken. 

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Selina van Veen Strafrecht

"Strafrecht is heel actueel: er wordt veel over gesproken in de media en politiek, maar vaak weinig onderbouwd. Bij de afstudeerrichting Strafrecht leer je echt alle standpunten beargumenteren doordat je veel gedetailleerder ingaat op de visies van de verschillende procespartijen. In de bachelor benader je jurisprudentie als aanvulling op je kennis, in de master ga je er juist kritisch naar kijken en verdiepend op in. Het niveau van de masterspecialisatie Strafrecht op de VU is hoog. Naast dat de docenten zelf in de praktijk werkzaam zijn krijgen we ook vaak gastcolleges van professionals uit het strafrecht. " 

Toelating & contact

Toelatingseisen
Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder. 

Civiel effect 

Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.  

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.  

Niet-juridische universitaire bachelor 
In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).  
Meer informatie over het schakelprogramma 

Overige HBO-opleidingen 
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:  
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube