Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Bestudeer de maatschappelijke context en dagelijkse praktijk van het Nederlandse strafrecht

Strafrecht in actie

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Hoe hadden gerechtelijke dwalingen, zoals de zaak tegen Lucia de B. en de Puttense Moordzaak, kunnen worden voorkomen, en welke waarborgen kent ons strafrechtssysteem, zodat dit in de toekomst niet weer gebeurt?

Sinds de opkomst van Islamitische Staat zijn tientallen Nederlandse jongeren naar Syrië afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd. Kan Nederland via het strafrecht uitreizen naar Syrië voorkomen, en kunnen jongeren – na terugkomst – in Nederland worden vervolgd voor het plegen van misdrijven in Syrië?

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden van kwesties die aan de orde komen in de afstudeerrichting Strafrecht. In deze afstudeerrichting bestudeer je de werking van het Nederlandse straf(proces)recht. Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke problemen en vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk. Daarnaast word je getraind in het schrijven van processtukken (zoals een cassatieschriftuur) en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, wordt in de afstudeerrichting ook ruim aandacht besteed aan mensenrechten, Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht. Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen brede kennis van het strafrechtssysteem, maar kunt hier ook mee aan de slag in de praktijk. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken en ben je je bewust van de huidige maatschappelijke context.

Zoek je naast het volgen van deze opleiding nóg meer academische uitdaging en heb je interesse in onderzoek? Wellicht is de Research Talent Track dan ook iets voor jou.

Strafrecht aan de VU

Strafrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De afstudeerrichting duurt een jaar en de totale studiebelasting is 60 EC. Het is mogelijk om de afstudeerrichting Strafrecht te combineren met een andere afstudeerrichting.

Waarom Strafrecht? Het vakgebied en de afstudeerrichting is actueel, maatschappelijk relevant en juridisch uitdagend!

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Strafrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. Met de afstudeerrichting Strafrecht verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Op de bul staat de afstudeerrichting Strafrecht vermeld.

Scroll verder en lees meer over de drie kenmerkende profielen van deze afstudeerrichting, en over het programma en de vakken in het studiejaar.

In de studiegids vind je alle informatie over de vakken en kun je het huidige jaarschema of dat van voorgaande jaren bekijken.

Law in Action
De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU wordt gekenmerkt door een praktische bestudering van het strafrecht. Er wordt nadrukkelijk verder gekeken dan de wettelijke regels: de werking van het strafrecht in de praktijk staat centraal en er bestaat aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie. Je discussieert met studenten en docenten over hoe het recht in de praktijk werkt (of juist niet werkt). De docenten putten daarbij uit hun eigen praktijkervaring, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger of advocaat, en nodigen regelmatig advocaten, rechters of officieren van justitie als gastsprekers uit. Indien je zelf praktische ervaring wilt opdoen, kunnen de Faculteit en de docenten je helpen bij het vinden van een geschikte stageplek (zie ook onder Stagemogelijkheden).

Onderwijs van experts
Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit aan bij de expertise van de afdeling Strafrecht en het onderzoek dat door de sectie Strafrecht wordt uitgevoerd. Je krijgt dus altijd les van experts die (door hun onderzoek) alle ins en outs van een thema kennen. Daarnaast kunnen de docenten je – op basis van hun eigen ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen en boeken – helpen bij het verbeteren van je schriftelijke vaardigheden. Zij begeleiden je intensief bij het schrijven van processtukken en wetenschappelijke papers. Indien je bijzondere interesse hebt in het doen van onderzoek, kun je deelnemen aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht (zie hierboven het beeldbepalende vak StrafLab).

Specialisatie en keuzeruimte
De afstudeerrichting Strafrecht bestaat uit een aantal kernvakken waarin je jouw kennis van het Nederlandse straf(proces)recht verdiept. Daarnaast is er een grote keuzeruimte die je zelf – naar eigen wensen en aansluitend bij eigen interesses – kunt inrichten. In de afstudeerrichting biedt de afdeling Strafrecht dan ook drie profielen aan: (1) De commune strafrechtspraktijk; (2) Strafrecht in internationaal perspectief; (3) Strafrecht in publiek-privaat domein (zie ook onder ‘Drie profielen’). Deze profielen geven sturing, maar hebben geen verplichtend karakter. Zo heb je de mogelijkheid tot specialisatie, maar is er ook voldoende vrijheid om een gepersonaliseerd studieprogramma samen te stellen.

Enthousiast, ervaren en betrokken docententeam
Kenmerkend voor de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is dat studenten nauw contact hebben met docenten. Je krijgt les in kleine, intensieve werkgroepen die ruimte bieden voor het stellen van vragen en het voeren discussies. Daarnaast krijgt iedere student een mentor van de afdeling Strafrecht die – indien gewenst – persoonlijke begeleiding kan bieden bij het plannen van het studieprogramma, het maken van loopbaankeuzes of het vinden van een geschikte stage. De docenten zijn ook betrokken bij de strafrechtelijke studievereniging Criminal Intent. Zij helpen bij het organiseren van excursies – bijvoorbeeld naar de Hoge Raad – en naast de reguliere borrels van de studievereniging zijn er netwerkborrels, waar docenten en studenten elkaar in een informele setting ontmoeten.

Wil je een indruk krijgen van de activiteiten van de afdeling Strafrecht aan de VU, volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter.

"Je wordt uitgedaagd om kritische standpunten in te nemen en te debatteren."

Maxime Snel, student

Maxime Snel

De opleiding uitgelicht

De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU kenmerkt zich door drie profielen. Hiermee kun je jouw studieprogramma naar eigen interesse verdiepen, specialiseren en onderscheiden. De profielen geven enkel een richting aan: je kunt ervan afwijken en jouw programma naar eigen inzicht invullen. Ons profiel wordt jouw profiel!

Commune strafrechtspraktijk
Het profiel 'Commune strafrechtspraktijk' biedt verdieping in verschillende aspecten van het Nederlandse materiële en formele strafrecht, alsmede het sanctierecht. Vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk staan centraal en studenten leren uiteenlopende juridische aspecten kritisch, tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke problemen, te analyseren. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan relevante inzichten vanuit andere rechtsgebieden of disciplines, zoals de criminologie of de (rechts)psychologie. Zo wordt in het kader van het vak Sanctierecht onder meer uitgebreid stilgestaan bij de levenslange gevangenisstraf en de TBS-regeling, twee thema’s die anno 2018 nog steeds tot hevige discussies leiden.

Het profiel is een geschikte keuze voor studenten die werkzaam willen zijn in de klassieke togaberoepen (rechterlijke macht of advocatuur), zich bij een andere organisatie willen onderdompelen in de dagelijkse strafrechtspraktijk (reclassering, gevangeniswezen, politie, recherche, overheid) of een baan in de strafrechtswetenschap ambiëren.

Strafrecht in internationaal perspectief
Het profiel ‘Strafrecht in internationaal perspectief’ richt zich op diverse grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de berechting van internationale misdrijven (genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven) en de bestrijding van terrorisme en cybercrime. Deze thema’s worden voornamelijk vanuit een juridisch perspectief bestudeerd, maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan criminologische vraagstukken, zoals: hoe herkennen we een terrorist?

Studenten die dit profiel volgen zijn na hun studie in het bijzonder aantrekkelijk voor instanties die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Je kunt daarbij denken aan het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, contra-terrorisme organisaties zoals de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding, en het team internationale misdrijven van de rechtbank Den Haag.

Strafrecht in publiek-privaat domein
Rechtshandhaving gebeurt sinds enkele decennia niet meer alleen op de klassieke strafrechtelijke manier door de vervolging van verdachten door het Openbaar Ministerie. Ook allerlei andere publieke en private actoren spelen een rol bij het reageren op ongewenst gedrag. Bestuursorganen leggen punitieve sancties op, verschillende toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) zijn in het leven geroepen, particuliere opsporingsdiensten nemen taken van de politie over en herstelrecht wordt gepresenteerd als een alternatief voor strafrechtelijke afdoening. Deze ontwikkeling roept veel juridische vragen op, bijvoorbeeld hoe moet worden omgegaan met gegevensuitwisseling tussen de verschillende instanties en het recht op privacy. In dit profiel staat het strafrecht in dit publiek-private domein centraal, en bestaat zowel aandacht voor strafrechtelijke rechtshandhaving als voor nieuwere vormen van handhaving en de achtergronden en problematische aspecten van voornoemde ontwikkeling.

Het profiel ‘Strafrecht in publiek-privaat domein’ is bij uitstek geschikt voor studenten die zich breder willen oriënteren dan op de klassieke togaberoepen. Gedacht kan worden aan functies als juridisch adviseur over veiligheidsvraagstukken bij gemeenten of juridische functies bij toezichthouders. Bij dergelijke functies is enerzijds kennis van klassieke strafrechtelijke handhaving van belang, maar anderzijds ook een bredere blik op (de achtergronden van) moderne rechtshandhaving. Een dergelijke brede blik is overigens ook belangrijk voor studenten die een aanstelling als officier van justitie of advocaat ambiëren. Officieren van justitie worden in toenemende mate geconfronteerd met andere bij de rechtshandhaving betrokken actoren en dienen zich bewust te zijn van andere vormen van afdoening van strafbare feiten. Ook de beroepsperspectieven in de advocatuur nemen toe door kennis van alternatieve vormen van afdoening, bijvoorbeeld door toezichthouders of door middel van restorative justice.

Het studieprogramma bestaat uit verplichte vakken, integratievakken en (gebonden) keuzevakken. In de studiegids vind je uitgebreide informatie over de indeling van het studieprogramma (jaarschema) en informatie over alle vakken. 

Enkele beeldbepalende vakken:

Verdieping Formeel en Materieel Strafrecht
In het eerste verplichte vak in de afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan actuele onderwerpen van het formele én het materiële strafrecht. Tijdens kleinschalige en interactieve werkgroepen leer je wetgeving, strafrechtelijk beleid en rechtspraak kritisch te analyseren en daarover een onderbouwd standpunt in te nemen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Internationaal en Europees strafrecht
In dit vak staan de wederzijdse rechtshulp en overlevering/uitlevering binnen en buiten de Europese Unie (EU) centraal. In het bijzonder wordt gekeken hoe landen binnen Europa de afgelopen jaren steeds vaker en nauwer samenwerken bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten, en welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor nationale strafrechtssystemen.

Bewijsrecht 
Het vak Bewijsrecht sluit aan bij het interdisciplinaire onderzoeksspeerpunt van de sectie: waarheidsvinding. Het vak beoogt studenten vanuit verschillende perspectieven te laten nadenken over de bewijsproblematiek. In de colleges wordt steeds de vergelijking gemaakt tussen de strafvorderlijke bewijsregels enerzijds en inzichten uit andere disciplines, zoals de statistiek en rechtspsychologie, anderzijds. Het vak wordt (daarom ook) deels verzorgd door gastdocenten.  

Financieel-economisch strafrecht
Dit vak helpt je inzicht te verschaffen in het financieel-economische strafrecht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn, onder andere, witwassen en fraude. Deze onderwerpen worden niet alleen bestudeerd vanuit juridisch perspectief, zoals neergelegd in de Wet economische delicten, maar er wordt ook gekeken naarhet functioneren van de regelgeving in de praktijk. Het vak wordt deels gegeven door advocaten die werkzaam zijn bij De Brauw als expert financieel-economisch strafrecht.

International Criminal Courts and Tribunals
Dit is hét vak over de internationale strafhoven, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag. Je maakt kennis met de strafbaarstelling van internationale misdrijven, internationale deelnemingsvormen en internationale strafprocessen. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het Nederlandse strafrecht, zodat je ook meer inzicht krijgt in de keuzes die aan ons nationale strafrechtssysteem ten grondslag liggen.

StrafLab
In dit vak neem je gedurende vier maanden deel aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht. Je werkt in deze periode samen met een andere student en een van de onderzoekers aan bijvoorbeeld een rechtspraakanalyse of een rechtsvergelijkende studie over een bepaald thema. Hierover schrijf je twee wetenschappelijke stukken. Zo verbeter je je onderzoekvaardigheden en schriftelijke vaardigheden en heb je wellicht ook al je eerste publicatie op zak!

PUB-LAB II
In dit vak schrijven studenten een kort, prikkelend en toegankelijk vakinhoudelijk artikel. Dit artikel wordt gepubliceerd op een openbaar toegankelijk online platform, dat eind 2020 wordt gelanceerd. Studenten worden intensief en hoogwaardig begeleid door de redactie van het online platform, die uit zowel VU-docenten als practioners bestaat op het terrein van het strafrecht en de criminologie. Studenten kunnen gedurende het hele studiejaar solliciteren naar een ‘schrijfplek’. Voor meer informatie of aanmelding kunnen studenten contact opnemen met Abhijit Das (rechten) of Elanie Rodermond (criminologie) via publab.rechten@vu.nl.

Studenten kunnen tijdens hun studie stage lopen om praktijkervaring op te doen. Via de sectie Strafrecht aan de VU worden regelmatig stageplaatsen aangeboden, bijvoorbeeld bij de rechterlijke macht of in de advocatuur. Ook heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een online stageplatform – het VU Career Portal Rechtsgeleerdheid – dat kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit nauw aan bij het onderzoek van de sectie Strafrecht. Op de afdeling wordt onderzoek gedaan op verschillende gebieden van het strafrecht, waaronder waarheidsvinding, rechterlijke besluitvorming, mensenrechten, internationaal strafrecht en sanctierecht.

Veel van het onderzoek is praktisch ingestoken en heeft een interdisciplinair karakter. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de Afdeling Criminologie of met partners uit de strafrechtspraktijk, zoals rechters en officieren van justitie. Het onderzoek op het gebied van internationaal strafrecht vindt plaats binnen het Center for International Criminal Justice, een internationaal onderzoeksinstituut gericht op de interdisciplinaire bestudering van internationale misdrijven.

Studenten met een interesse voor strafrechtelijk onderzoek kunnen in het kader van het vak StrafLab (zie hierboven bij de inhoud van de studie) deelnemen aan een van de onderzoeksprojecten van de afdeling Strafrecht.

 • Prof. mr. Lonneke Stevens (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Bewijsrecht)
 • Prof. mr. Marianne Hirsch Ballin (Terrorism and security)
 • Prof. mr. Martin Kuijer (Human Rights Protection in Europe)
 • Prof. mr. Roan Lamp (Financieel-economisch strafrecht)
 • Mr. dr. Klaas Rozemond (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Internationaal en Europees strafrecht)
 • Mr. dr. Bas de Wilde (Verdieping formeel en materieel strafrecht; Verdieping strafrecht II)
 • Mr. dr. Sonja Meijer (Sanctierecht; Onderwijs in de bajes)
 • Mr. dr. Marjolein Cupido (International criminal courts and tribunals; Terrorism and security)
 • dr. Lachezar Yanev (International criminal courts and tribunals; Terrorism and security) 
 • Mr. Linda Kesteloo (Bewijsrecht)

Docenten

Voor het onderwijs worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die vanuit hun expertise over een bepaald thema lesgeven. Afgelopen jaren hebben wij als gastdocent onder andere ontvangen:

 • Mr. Sylvia Fernandez de Gurmendi (president van het Internationaal Strafhof)
 • Mr. Steven Powels (internationale mensenrechtenadvocaat werkzaam bij Doughty Street Chambers Londen)
 • Mr. Rachel Imamkhan (advocaat PrisonLAW)

VU-studenten zijn aantrekkelijke kandidaten voor de arbeidsmarkt. Zij hebben een brede kennis van het strafrecht, zijn praktijkgericht en getraind in mondelinge en schriftelijke juridische vaardigheden. Veel van onze studenten komen terecht in een van de onderstaande beroepsgroepen.

Togaberoepen 
Allereerst is de opleiding zeer geschikt voor de studenten die hun zinnen hebben gezet op de togaberoepen: rechter, officier van justitie en advocaat. Net afgestudeerde juristen kunnen bij de rechterlijke macht aan de slag als gerechtssecretaris, parketsecretaris of beleidsmedewerker bij het OM. Je werkt in dat geval nauw samen met officieren van justitie en rechters, alleen requireer je niet in de rechtszaal en spreek je zelf nog geen recht. Deze functies zijn een goede opstap naar een baan als rechter of officier.

In het strafrecht is een groot aantal advocaten werkzaam. Veel advocatenkantoren hebben een interessante gevarieerde strafrechtspraktijk, sommigen hebben een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het terrein van het economische en fiscale strafrecht. Advocatenkantoren hebben voortdurend nieuwe aanwas van advocaten nodig. Daarnaast hebben zij vaak behoefte aan juridische medewerkers die de dagelijkse proces- en adviespraktijk inhoudelijk ondersteunen.

Overheid 
Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er allerlei juridische en beleidsmatige functies waarvoor een gedegen kennis van het strafrecht onontbeerlijk is. Je houdt je dan met name bezig met het vormgeven van strafrechtelijke wetgeving en beleid. Ook bij andere ministeries is behoefte aan juristen met kennis van het strafrecht. Zo moeten juristen die zich op het Ministerie van VROM bezighouden met milieu kennis hebben van strafrechtelijke handhaving op basis van de Wet op de economische delicten. Natuurlijk kun je als strafrechtsjurist ook aan de slag bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen, waar je uiteenlopende operationele, beleidsmatige en adviserende functies kunt bekleden. Er bestaan tal van organisaties binnen de overheid waar je als strafrechtsjurist toch een mooie en zeer uitdagende baan kunt vinden. Kijk eens bij Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Nationale Ombudsman, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, maar ook bij de Tweede Kamer, de gemeente(politiek) of handhavende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingsautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Internationaal georiënteerde organisaties 
Strafrechtjuristen kunnen steeds vaker terecht bij internationaal georiënteerde organisaties. De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk aan Europol en Eurojust, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty International en Vluchtelingenwerk. De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is – vanwege de bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken – een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie.

Onderzoek 
Tot slot kunnen studenten die een bijzondere belangstelling hebben voor strafrechtelijke vraagstukken en problemen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van (eigen) (promotie)onderzoek. Wil je onderzoek combineren met de praktische afdoening van strafzaken, dan kun je ook denken aan de Wetenschappelijke Bureaus van de Hoge Raad of het OM. Enkele tientallen strafrechtjuristen zijn daar werkzaam om cassatieschrifturen of conclusies van advocaten-generaal en arresten van de Hoge Raad voor te bereiden.

"Je leert gedetailleerd kijken naar de visies van verschillende procespartijen."

Selina van Veen, student

Selina van Veen Strafrecht

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Kijk voor meer informatie hierover in de Onderwijs- en examenregelingen.

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.


Contractonderwijs
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken. 

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Maxime Snel"Tijdens de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU wordt gewerkt aan fundamentele kennis van het strafrecht. De werkgroepen zijn zeer uitdagend en divers. Zo wordt er in de werkgroepen geoefend met het innemen van (kritische) standpunten, het schrijven van processtukken en het voeren van debatten. Naast de zeer diverse invulling van de werkgroepen is het betrokken docententeam een groot voordeel van de afstudeerrichting Strafrecht. De docenten zijn zelf werkzaam in de praktijk en gebruiken dan ook meerdere praktijkvoorbeelden in het onderwijs. Daarnaast zijn zij zeer behulpzaam bij het vinden van studiegerelateerde stage."
- Maxime Snel

Selina van Veen Strafrecht

"Strafrecht is heel actueel: er wordt veel over gesproken in de media en politiek, maar vaak weinig onderbouwd. Bij de afstudeerrichting Strafrecht leer je echt alle standpunten beargumenteren doordat je veel gedetailleerder ingaat op de visies van de verschillende procespartijen. In de bachelor benader je jurisprudentie als aanvulling op je kennis, in de master ga je er juist kritisch naar kijken en verdiepend op in. Het niveau van de masterspecialisatie Strafrecht op de VU is hoog. Naast dat de docenten zelf in de praktijk werkzaam zijn krijgen we ook vaak gastcolleges van professionals uit het strafrecht."
- Selina van Veen

Laura Bähr"Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de afstudeerrichting Strafrecht. Het strafrecht is actueel, interessant en prikkelt tot nadenken. Binnen de master ontwikkel je diepgravende kennis, wordt aandacht besteed aan schriftelijke en mondelinge vaardigheden en krijg je voldoende ruimte om vakken te kiezen die aansluiten bij jouw interesses. De docenten verzorgen niet alleen lessen van hoogwaardig niveau, maar dagen je ook uit om zoveel mogelijk uit je studententijd te halen. Zo heb ik naar aanleiding van mijn scriptieonderzoek – met veel dank aan mijn scriptiebegeleider – een artikel weten te publiceren in het Nederlands Juristenblad. En ben ik door tussenkomst van docenten op drie heel mooie stageplekken terechtgekomen, waaronder een stage bij de Hoge Raad."
- Laura Bähr

"Je ontwikkelt diepgravende kennis en kiest vakken die aansluiten bij jouw interesses."

Laura Bähr, student

Laura Bähr

Toelating via Nederlands diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Met een juridische universitair bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Met een brede universitaire bachelor met een juridische track van minimaal 60 EC (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Heb je een andere universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door  tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Op basis van een diploma hbo-Rechten en een afgeronde premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit ben je toelaatbaar.

Je bent ook direct toelaatbaar met een afgeronde opleiding hbo-Rechten, inclusief het doorstroomprogramma Rechtsgeleerdheid VU van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een premaster.

Premaster: VU SchakelZoneRecht bij de OU
Het VU-schakelprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Je schrijft je bij de OU in voor het schakelprogramma. Je meldt je nog niet aan voor de master op Studielink.

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je de kopcursus Schakelscriptie (5 EC) aan de VU. Je kunt pas starten met de kopcursus als je minimaal 45 EC aan de OU hebt afgerond, of met toestemming bij een versneld OU traject na het afronden van 30 EC in 6 maanden. Voor de kopcursus aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Ben je bijna klaar met het schakeltraject, meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. Om toegelaten te worden, stuur je een scan (in PDF format) van het originele OU eindcertificaat naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Doorstroomprogramma Rechtsgeleerdheid HvA –VU
Het doorstroomprogramma volg je binnen je hbo-opleiding Rechten bij de Hogeschool van Amsterdam. De vakken van het doorstroomprogramma worden genoteerd op je hbo-diploma.

Ben je bijna klaar met je hbo-Rechten opleiding (inclusief het doorstroomprogramma), meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.  Om toegelaten te worden tot de master, stuur je een scan van je hbo-diploma naar: toelatingscommissie.rechten@vu.nl. De scan moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Voor meer informatie en hoe je tot dit doorstroomprogramma toegelaten kan worden zie de HvA website.

Premaster: niet aan de OU of HvA
Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere premaster (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en niveau als de VU Schakelzone, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan HBO-diploma
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst premaster
 • inhoudelijke vakinformatie van alle premaster vakken

Het is mogelijk dat je nog extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding
Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing: 


TOELATING VIA NEDERLANDS DIPLOMA / CORONA REGELING
Heb je jouw bachelor of schakeltraject op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. 
Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog afronden. Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. Je kunt er ook voor kiezen om in te stromen per 1 februari 2021. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 
- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

bij een juridische bachelor : 
- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding. 

bij een andere academische bachelor : 
- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding; én
- je voldoet aan de vereiste van minimaal 60 ec aan behaalde juridische vakken. 

bij HBO-Rechten :
- je hebt minimaal 55 ec behaald van je schakeltraject, inclusief de schakelscriptie. 

Verder gelden de volgende afspraken: 
- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 
- voordat je met de masterscriptie kan beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond; 
- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat het toelatinggevend diploma (bacheloropleiding of schakeltraject ) formeel is afgerond; 
- heb je op 31 augustus 2021 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige afstudeerrichtingen is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is:

voor instroom per 1 september:15 juli voor studenten met een Nederlands diploma
voor instroom per 1 februari:1 januari voor studenten met een Nederlands diploma

Stappenplan

 • Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen). Neem zo nodig contact op met de toelatingscommissie (zie contactgegevens).
 • Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 • Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet;
  • Selecteer je specialisatie (afstudeerrichting) op VUnet:
   wil je je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden, lees dan eerst wat de vereisten zijn bij het combineren van twee afstudeerrichtingen. Je kunt tijdens je studie je afstudeerrichting nog wijzigen of je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden. 
  • Upload je (voorlopige) officiële cijferlijst (PDF) indien geen juridische academische bachelor. 
  • Rond je aanmelding af.
 • Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten. Je kunt de status van je aanmelding volgen op VUnet.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

toelatingseisen, toelatingsprocedure
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen

Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Met een juridische universitaire bachelor kom je in aanmerking voor toelating tot de master (alle afstudeerrichtingen). Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure) en moet je voldoen aan de taaleisen (zie kopje Taaleisen). 

Op basis van een juridische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Heb je een niet-juridische universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie. Je moet voldoen aan de taaleisen (zie kopje Taaleisen). 

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de (pre)masteropleiding
Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de (pre)masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

TOELATING VIA INTERNATIONAAL DIPLOMA / CORONA REGELING
Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je niet in aanmerking voor de corona regeling. 
Heb je binnen de EER je academische bachelor op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch al met de master starten. 
Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog (in je thuisland) afronden. Dit is een moeilijke combinatie. Wij raden daarom af om gebruik te maken van de regeling en in plaats daarvan je bachelor af te ronden en in te stromen per 1 februari 2021. 


Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 
- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 
- je voldoet op 31 augustus 2020 aan de taaleis Nederlands; én 

bij een juridische bachelor : 
- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding. 


bij een andere academische bachelor : 
- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding; én
- je voldoet aan de vereiste van minimaal 60 ec aan behaalde juridische vakken. 


Verder gelden de volgende afspraken: 
- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021;  
- je verblijfsvergunning/visum is uiterlijk 31 augustus 2020 geregeld;
- voordat je met de masterscriptie kan beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond; 
- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat je bacheloropleiding formeel is afgerond; 
- heb je op 31 augustus 2021 je bachelordiploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 
Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kan je uiterlijk 1 augustus 2020 een verzoek indienen bij toelatingscommissie.rechten@vu.nl om provisioneel toegelaten te worden. Stuur een scan mee van je officiële cijferlijst(en) waarmee je aantoont te voldoen.
Voldoe je pas in augustus aan de voorwaarden, vermeld dan wanneer je verwacht te voldoen. Je zult dit uiterlijk 31 augustus 2020 moeten aantonen via je officiële cijferlijst(en), tot die tijd houden we je verzoek in beraad.
Als je op 31 augustus 2020 niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan heeft het geen zin om een verzoek in te dienen.

Voor de Nederlandstalige afstudeerrichtingen moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige afstudeerrichtingen is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. 

Let op: het is mogelijk dat voor de aanvraag van een visum en/of verblijfsvergunning aanvullende taaleisen gelden.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

voor instroom per 1 september:1 februari voor internationale studenten die een VU scholarship willen aanvragen
1 mei voor studenten van buiten de EU (verlengd)
15 Juli voor EU studenten 

Internationale studenten, die VU huisvesting willen aanvragen, worden geadviseerd zich vóór 1 april aan te melden.
voor instroom per 1 februari:1 november voor studenten van buiten de EU
1 januari voor EU studenten 

Internationale studenten, die VU huisvesting willen aanvragen, worden geadviseerd zich vóór 1 april aan te melden.

Stappenplan

 1. Controleer of je voor toelating in aanmerking komt (zie toelatingseisen).
 2. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master Rechtsgeleerdheid via Studielink. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 3. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet:
  • Selecteer je specialisatie (afstudeerrichting) op VUnet:
   wil je je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden, lees dan eerst wat de vereisten zijn bij het combineren van twee afstudeerrichtingen. Je kunt tijdens je studie je afstudeerrichting nog wijzigen of je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden. 
  • Upload je (voorlopige) officiële cijferlijst (PDF)
  • Upload je CV
  • Rond je aanmelding af.
 4. Daarna wordt je aanmelding verwerkt en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. Je kunt de status van je aanmelding volgen op VUnet.

toelatingseisen, toelatingsprocedure
Nederlandstalige afstudeerrichting: toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Engelstalige afstudeerrichting: masters.law@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Overview Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

EU/EEA : 15 juli of 1 januari. Niet EU/EEA: 1 mei of 1 november

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;