Rechtsgeleerdheid: Jurist en Overheid

Word specialist in staats- en bestuursrecht

Wetgeving en regulering

De afstudeerrichting Jurist en Overheid draait om de juridische rol van de overheid in de samenleving en jouw rol daarbij als jurist. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit juridisch perspectief en je leert hoe de overheid deze vraagstukken kan oplossen door middel van wetgeving of regulering. De bijzondere rol van de overheid staat daarbij centraal.

Tijdens je studie verdiep je je grondig in de verschillende aspecten van het staats- en bestuursrecht, zoals het opstellen van wetgeving, de werking van grondrechten en de invloed van de Europese Unie op ons nationale rechtssysteem. Je leert ook hoe je kunt procederen tégen de overheid en wanneer de overheid aansprakelijk is voor onjuiste besluiten.

Law in Action

Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de law in action. De docenten behoren niet alleen tot de wetenschappelijk top van het staats- en bestuursrecht, maar hebben ook jarenlange ervaring in de praktijk. Zij weten als geen ander wat wordt verlangd van een jurist die voor de overheid werkt of tegen de overheid procedeert. Hun netwerk biedt bovendien een grote bron voor een stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor. Tijdens de afstudeerrichting Jurist en Overheid is een stage dan ook eerder regel dan uitzondering. Bovendien omvatten de meeste vakken een law clinic of practicum. Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting is kleinschalig, zodat er alle ruimte is voor een persoonlijke benadering en jij het beste tot je recht komt.

Kortom, de afstudeerrichting Jurist en Overheid biedt dé perfecte opstap voor een carrière als specialist in staats- en bestuursrecht bij de overheid, rechterlijke macht of advocatuur.

Stel je eigen brochure samen

Waarom de afstudeerrichting Jurist en Overheid?

 • Dé perfecte opstap voor een carrière bij de overheid
 • Onderwijs door wetenschappelijke top van het staats- en bestuursrecht
 • Combineer academische verdieping met law in action
 • Law clinics en practica
 • Leer procederen voor én tegen de overheid
 • Loop stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor
 • Kleinschalig onderwijs en persoonlijke benadering

De opleiding

Oussama Chraibi

Student

Oussama Chraibi

'Het rechtsgebied staats- en bestuursrecht houdt zich bezig met de juridische positie van de overheid in de maatschappij. Een maatschappij die aan verandering onderhevig is vereist dan ook dat dit rechtsgebied continu met de maatschappij mee verandert. Nu ook de rol van Nederland in internationale context – voornamelijk als lidstaat van de EU – in verandering is maakt het dat het staats- en bestuursrecht voor mij veruit het meest fascinerende rechtsgebied. In de master Jurist en Overheid komen al deze facetten aan bod. Het verdiepende vak van deze master, Wetgevingsleer, heeft mij een unieke kijk op het recht gegeven en is van onschatbare waarde geweest voor mijn academische ontwikkeling als toekomstig jurist'.

Overview Rechtsgeleerdheid: Jurist en Overheid

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Judith Verbeek

Student

Judith Verbeek MSc Staats- en Bestuursrecht

'Bij de afstudeerrichting Jurist en Overheid leer je om anders te kijken naar wetteksten. Een belangrijk vak van deze afstudeerrichting is namelijk het vak Wetgevingsleer. Waar je in de bachelor vanuit het perspectief van de rechter naar de wet kijkt, verplaats je je nu juist in de wetgever en het ontwerpen van wetteksten. Bij het vak Wetgevingsleer ga je ook praktisch met de verworven kennis aan de slag door een wetsvoorstel te schrijven. Aan het einde van dit studiejaar ga ik stage lopen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.'

Inhoud van de studie

Binnen de afstudeerrichting Jurist en Overheid spelen wetgeving- en reguleringsvraagstukken een prominente rol. We besteden daarnaast veel aandacht aan het handelen van de overheid in de praktijk, zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht. De onderwijsmethode is daar ook op afgestemd. De meeste vakken bevatten een law clinic of practicum. Zo word je in het verdiepingsvak Wetgeving uitgedaagd om een wetsvoorstel te schrijven en dit te presenteren op het ministerie zelf!

De vakken

In de afstudeerrichting Jurist en Overheid volg je de volgende vakken:

Drie verplichte vakken:
 • Europees Staats- en bestuursrecht (6 ects)
 • Methoden van rechtswetenschap (6 ects)
 • Wetgeving (12 ects)
Eén of beide integratievakken (6 ects):
 • Overheid en Privaatrecht
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Minimaal één gebonden keuzevak (6 ects per vak):
 • Bestuursprocesrecht
 • Gemeenterecht
 • Omgevingsrecht
 • Onderwijsrecht en Overheid 
 • Overheid en aansprakelijkheid
 • Politieke en parlementaire geschiedenis

Er is tevens een vrije keuzeruimte van 12 ects. Deze ruimte kan worden gebruikt voor extra keuzevakken en een stage.

Voor gemotiveerde studenten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VAR-pleitwedstrijden (9 ects) of het studentenparlement (9 ects), waarbij teams van alle universiteiten van Nederland het tegen elkaar opnemen.

Tenslotte sluit je de opleiding af met een scriptie (12 ects). Je wordt hierbij intensief begeleid door een docent.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. De totale studiebelasting is van de masteropleiding is 60 EC.

Vakomschrijvingen in de studiegids 2017-2018
Jaarschema 2016-2017
Jaarschema 2017-2018
Jaarschema 2018-2019


Docenten in de opleiding

Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting wordt onder meer verzorgd door prof. mr. F.J. van Ommeren, prof. mr. A.E. Schilder, prof. mr. E. Steyger en prof. mr. S.E. Zijlstra.

Sjoerd ZijlstraProf. mr. S.E. Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl)

Beroepsperspectieven

Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

Titel

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

VU-onderzoek voor de overheid

Veel onderzoek dat binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht wordt verricht, gaat over de vraag hoe de publieke belangen die door de overheid worden behartigd zich verhouden tot de particuliere belangen die door dat overheidsoptreden worden getroffen. Dat is een thema dat ook in veel vakken in de afstudeerrichting terugkeert. Voorbeelden van onderzoek binnen de afdeling zijn:

 • Zelfrealisatierecht
  Een voorbeeld is het onderzoek dat wordt verricht naar het zelfrealisatierecht, het recht van private grondeigenaren om een publieke bestemming op hun grond te realiseren, en zo te voorkomen dat de overheid die (ingrijpende) taak op zich neemt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een woonwijk op een stuk grond dat in particuliere eigendom is. Heel eenvoudig kan dan frictie bestaan tussen de publieke belangen van de overheid en de particuliere belangen van de private grondeigenaar. In het onderzoek wordt nagegaan hoever het recht op zelfrealisatie precies reikt, en in welke mate en onder welke voorwaarden de overheid het mag beperken.
 • Bevoegdhedenovereenkomst
  Een ander voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om in een bevoegdhedenovereenkomst tussen overheid en burger afspraken te maken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de overheid. Welke belangen zijn in het geding, tegen welke grenzen lopen overheid en burger aan bij het vormgeven van zo’n bevoegdhedenovereenkomst en is het wenselijk daarover wettelijke regels te stellen?
 • Semipublieke en private organisaties bij ordehandhaving
  Een derde voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de openbare ordehandhaving gebruik te maken van semipublieke en private organisaties, zoals woningbouwverenigingen. In hoeverre kunnen zij, met behulp van de voorwaarden die zij in bijvoorbeeld een huurcontract kunnen opnemen, bijdragen aan het voorkomen van gevoelens van onveiligheid in de publieke ruimte of het voorkomen van wanordelijkheden? En spelen de waarborgen die uit het publiekrecht voortvloeien hierbij een (zelfde) rol?

Stage

Hoewel de afstudeerrichting Jurist en Overheid geen verplichte stage kent, worden studenten hiertoe wel actief gestimuleerd. Het is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en contacten te leggen. Tijdens een stage kun je bovendien relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. Daarnaast kun je inspiratie opdoen voor de scriptie.

Doordat docenten binnen de sectie staats- en bestuursrecht over een groot netwerk beschikken bij verschillende ministeries, gemeenten en andere overheidsinstellingen, zoals de Raad van State, is het mogelijk een stage aan te bieden. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een iemand van de organisatie of instelling.

De stagecoördinator voor deze afstudeerrichting is prof. dr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl).

Zijlstra

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Studeren in het buitenland


Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen.

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren.

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend.

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Inhoud van de studie

Binnen de afstudeerrichting Jurist en Overheid spelen wetgeving- en reguleringsvraagstukken een prominente rol. We besteden daarnaast veel aandacht aan het handelen van de overheid in de praktijk, zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht. De onderwijsmethode is daar ook op afgestemd. De meeste vakken bevatten een law clinic of practicum. Zo word je in het verdiepingsvak Wetgeving uitgedaagd om een wetsvoorstel te schrijven en dit te presenteren op het ministerie zelf!

De vakken

In de afstudeerrichting Jurist en Overheid volg je de volgende vakken:

Drie verplichte vakken:
 • Europees Staats- en bestuursrecht (6 ects)
 • Methoden van rechtswetenschap (6 ects)
 • Wetgeving (12 ects)
Eén of beide integratievakken (6 ects):
 • Overheid en Privaatrecht
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Minimaal één gebonden keuzevak (6 ects per vak):
 • Bestuursprocesrecht
 • Gemeenterecht
 • Omgevingsrecht
 • Onderwijsrecht en Overheid 
 • Overheid en aansprakelijkheid
 • Politieke en parlementaire geschiedenis

Er is tevens een vrije keuzeruimte van 12 ects. Deze ruimte kan worden gebruikt voor extra keuzevakken en een stage.

Voor gemotiveerde studenten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VAR-pleitwedstrijden (9 ects) of het studentenparlement (9 ects), waarbij teams van alle universiteiten van Nederland het tegen elkaar opnemen.

Tenslotte sluit je de opleiding af met een scriptie (12 ects). Je wordt hierbij intensief begeleid door een docent.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. De totale studiebelasting is van de masteropleiding is 60 EC.

Vakomschrijvingen in de studiegids 2017-2018
Jaarschema 2016-2017
Jaarschema 2017-2018
Jaarschema 2018-2019


Docenten in de opleiding

Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting wordt onder meer verzorgd door prof. mr. F.J. van Ommeren, prof. mr. A.E. Schilder, prof. mr. E. Steyger en prof. mr. S.E. Zijlstra.

Sjoerd ZijlstraProf. mr. S.E. Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl)

Beroepsperspectieven

Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

Titel

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

VU-onderzoek voor de overheid

Veel onderzoek dat binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht wordt verricht, gaat over de vraag hoe de publieke belangen die door de overheid worden behartigd zich verhouden tot de particuliere belangen die door dat overheidsoptreden worden getroffen. Dat is een thema dat ook in veel vakken in de afstudeerrichting terugkeert. Voorbeelden van onderzoek binnen de afdeling zijn:

 • Zelfrealisatierecht
  Een voorbeeld is het onderzoek dat wordt verricht naar het zelfrealisatierecht, het recht van private grondeigenaren om een publieke bestemming op hun grond te realiseren, en zo te voorkomen dat de overheid die (ingrijpende) taak op zich neemt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een woonwijk op een stuk grond dat in particuliere eigendom is. Heel eenvoudig kan dan frictie bestaan tussen de publieke belangen van de overheid en de particuliere belangen van de private grondeigenaar. In het onderzoek wordt nagegaan hoever het recht op zelfrealisatie precies reikt, en in welke mate en onder welke voorwaarden de overheid het mag beperken.
 • Bevoegdhedenovereenkomst
  Een ander voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om in een bevoegdhedenovereenkomst tussen overheid en burger afspraken te maken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de overheid. Welke belangen zijn in het geding, tegen welke grenzen lopen overheid en burger aan bij het vormgeven van zo’n bevoegdhedenovereenkomst en is het wenselijk daarover wettelijke regels te stellen?
 • Semipublieke en private organisaties bij ordehandhaving
  Een derde voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de openbare ordehandhaving gebruik te maken van semipublieke en private organisaties, zoals woningbouwverenigingen. In hoeverre kunnen zij, met behulp van de voorwaarden die zij in bijvoorbeeld een huurcontract kunnen opnemen, bijdragen aan het voorkomen van gevoelens van onveiligheid in de publieke ruimte of het voorkomen van wanordelijkheden? En spelen de waarborgen die uit het publiekrecht voortvloeien hierbij een (zelfde) rol?

Stage

Hoewel de afstudeerrichting Jurist en Overheid geen verplichte stage kent, worden studenten hiertoe wel actief gestimuleerd. Het is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en contacten te leggen. Tijdens een stage kun je bovendien relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. Daarnaast kun je inspiratie opdoen voor de scriptie.

Doordat docenten binnen de sectie staats- en bestuursrecht over een groot netwerk beschikken bij verschillende ministeries, gemeenten en andere overheidsinstellingen, zoals de Raad van State, is het mogelijk een stage aan te bieden. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een iemand van de organisatie of instelling.

De stagecoördinator voor deze afstudeerrichting is prof. dr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl).

Zijlstra

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Studeren in het buitenland


Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen.

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren.

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend.

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Praktische informatie

Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder.

Civiel effect
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.

Aanmelden
Meer informatie over het aanmeldproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Notarieel recht
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.

Niet-juridische universitaire bachelor
In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding.

HBO-Rechten: schakelprogramma
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).

Meer informatie over het schakelprogramma

Overige HBO-opleidingen
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding       
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen.

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:

 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO
 • Door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond.

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat.

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl

Vragen over de afstudeerrichting Jurist en Overheid of het studieprogramma? Neem contact op met Prof. mr. S.E. Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl)

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube