Rechtsgeleerdheid: Jurist en Overheid

Word specialist in staats- en bestuursrecht

Wetgeving en regulering

De afstudeerrichting Jurist en Overheid draait om de juridische rol van de overheid in de samenleving en jouw rol daarbij als jurist. Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit juridisch perspectief en je leert hoe de overheid deze vraagstukken kan oplossen door middel van wetgeving of regulering. De bijzondere rol van de overheid staat daarbij centraal.

Tijdens je studie verdiep je je grondig in de verschillende aspecten van het staats- en bestuursrecht, zoals het opstellen van wetgeving, de werking van grondrechten en de invloed van de Europese Unie op ons nationale rechtssysteem. Je leert ook hoe je kunt procederen tégen de overheid en wanneer de overheid aansprakelijk is voor onjuiste besluiten.

Law in Action

Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de law in action. De docenten behoren niet alleen tot de wetenschappelijk top van het staats- en bestuursrecht, maar hebben ook jarenlange ervaring in de praktijk. Zij weten als geen ander wat wordt verlangd van een jurist die voor de overheid werkt of tegen de overheid procedeert. Hun netwerk biedt bovendien een grote bron voor een stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor. Tijdens de afstudeerrichting Jurist en Overheid is een stage dan ook eerder regel dan uitzondering. Bovendien omvatten de meeste vakken een law clinic of practicum. Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting is kleinschalig, zodat er alle ruimte is voor een persoonlijke benadering en jij het beste tot je recht komt.

Kortom, de afstudeerrichting Jurist en Overheid biedt dé perfecte opstap voor een carrière als specialist in staats- en bestuursrecht bij de overheid, rechterlijke macht of advocatuur.

Stel je eigen brochure samen

Waarom de afstudeerrichting Jurist en Overheid?

 • Dé perfecte opstap voor een carrière bij de overheid
 • Onderwijs door wetenschappelijke top van het staats- en bestuursrecht
 • Combineer academische verdieping met law in action
 • Law clinics en practica
 • Leer procederen voor én tegen de overheid
 • Loop stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor
 • Kleinschalig onderwijs en persoonlijke benadering

De opleiding

Oussama Chraibi

Student

Oussama Chraibi

'Het rechtsgebied staats- en bestuursrecht houdt zich bezig met de juridische positie van de overheid in de maatschappij. Een maatschappij die aan verandering onderhevig is vereist dan ook dat dit rechtsgebied continu met de maatschappij mee verandert. Nu ook de rol van Nederland in internationale context – voornamelijk als lidstaat van de EU – in verandering is maakt het dat het staats- en bestuursrecht voor mij veruit het meest fascinerende rechtsgebied. In de master Jurist en Overheid komen al deze facetten aan bod. Het verdiepende vak van deze master, Wetgevingsleer, heeft mij een unieke kijk op het recht gegeven en is van onschatbare waarde geweest voor mijn academische ontwikkeling als toekomstig jurist'.

Overview Rechtsgeleerdheid: Jurist en Overheid

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Judith Verbeek

Student

Judith Verbeek MSc Staats- en Bestuursrecht

'Bij de afstudeerrichting Jurist en Overheid leer je om anders te kijken naar wetteksten. Een belangrijk vak van deze afstudeerrichting is namelijk het vak Wetgevingsleer. Waar je in de bachelor vanuit het perspectief van de rechter naar de wet kijkt, verplaats je je nu juist in de wetgever en het ontwerpen van wetteksten. Bij het vak Wetgevingsleer ga je ook praktisch met de verworven kennis aan de slag door een wetsvoorstel te schrijven. Aan het einde van dit studiejaar ga ik stage lopen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.'

Inhoud van de studie

Binnen de afstudeerrichting Jurist en Overheid spelen wetgeving- en reguleringsvraagstukken een prominente rol. We besteden daarnaast veel aandacht aan het handelen van de overheid in de praktijk, zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht. De onderwijsmethode is daar ook op afgestemd. De meeste vakken bevatten een law clinic of practicum. Zo word je in het verdiepingsvak Wetgeving uitgedaagd om een wetsvoorstel te schrijven en dit te presenteren op het ministerie zelf!

De vakken

In de afstudeerrichting Jurist en Overheid volg je de volgende vakken:

Drie verplichte vakken:
 • Europees Staats- en bestuursrecht (6 ects)
 • Methoden van rechtswetenschap (6 ects)
 • Wetgeving (12 ects)
Eén of beide integratievakken (6 ects):
 • Overheid en Privaatrecht
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Minimaal één gebonden keuzevak (6 ects per vak):
 • Bestuursprocesrecht
 • Gemeenterecht
 • Omgevingsrecht
 • Onderwijsrecht en Overheid 
 • Overheid en aansprakelijkheid
 • Politieke en parlementaire geschiedenis

Er is tevens een vrije keuzeruimte van 12 ects. Deze ruimte kan worden gebruikt voor extra keuzevakken en een stage.

Voor gemotiveerde studenten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VAR-pleitwedstrijden (9 ects) of het studentenparlement (9 ects), waarbij teams van alle universiteiten van Nederland het tegen elkaar opnemen.

Tenslotte sluit je de opleiding af met een scriptie (12 ects). Je wordt hierbij intensief begeleid door een docent.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. De totale studiebelasting is van de masteropleiding is 60 EC.

Vakomschrijvingen in de studiegids
Jaarschema 2018-2019
 


Docenten in de opleiding

Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting wordt onder meer verzorgd door prof. mr. F.J. van Ommeren, prof. mr. A.E. Schilder, prof. mr. E. Steyger en prof. mr. S.E. Zijlstra.

Sjoerd ZijlstraProf. mr. S.E. Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl)

Beroepsperspectieven

Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

Titel

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

VU-onderzoek voor de overheid

Veel onderzoek dat binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht wordt verricht, gaat over de vraag hoe de publieke belangen die door de overheid worden behartigd zich verhouden tot de particuliere belangen die door dat overheidsoptreden worden getroffen. Dat is een thema dat ook in veel vakken in de afstudeerrichting terugkeert. Voorbeelden van onderzoek binnen de afdeling zijn:

 • Zelfrealisatierecht
  Een voorbeeld is het onderzoek dat wordt verricht naar het zelfrealisatierecht, het recht van private grondeigenaren om een publieke bestemming op hun grond te realiseren, en zo te voorkomen dat de overheid die (ingrijpende) taak op zich neemt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een woonwijk op een stuk grond dat in particuliere eigendom is. Heel eenvoudig kan dan frictie bestaan tussen de publieke belangen van de overheid en de particuliere belangen van de private grondeigenaar. In het onderzoek wordt nagegaan hoever het recht op zelfrealisatie precies reikt, en in welke mate en onder welke voorwaarden de overheid het mag beperken.
 • Bevoegdhedenovereenkomst
  Een ander voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om in een bevoegdhedenovereenkomst tussen overheid en burger afspraken te maken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de overheid. Welke belangen zijn in het geding, tegen welke grenzen lopen overheid en burger aan bij het vormgeven van zo’n bevoegdhedenovereenkomst en is het wenselijk daarover wettelijke regels te stellen?
 • Semipublieke en private organisaties bij ordehandhaving
  Een derde voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de openbare ordehandhaving gebruik te maken van semipublieke en private organisaties, zoals woningbouwverenigingen. In hoeverre kunnen zij, met behulp van de voorwaarden die zij in bijvoorbeeld een huurcontract kunnen opnemen, bijdragen aan het voorkomen van gevoelens van onveiligheid in de publieke ruimte of het voorkomen van wanordelijkheden? En spelen de waarborgen die uit het publiekrecht voortvloeien hierbij een (zelfde) rol?

Stage

Hoewel de afstudeerrichting Jurist en Overheid geen verplichte stage kent, worden studenten hiertoe wel actief gestimuleerd. Het is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en contacten te leggen. Tijdens een stage kun je bovendien relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. Daarnaast kun je inspiratie opdoen voor de scriptie.

Doordat docenten binnen de sectie staats- en bestuursrecht over een groot netwerk beschikken bij verschillende ministeries, gemeenten en andere overheidsinstellingen, zoals de Raad van State, is het mogelijk een stage aan te bieden. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een iemand van de organisatie of instelling.

De stagecoördinator voor deze afstudeerrichting is prof. dr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl).

Zijlstra

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Studeren in het buitenland


Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen.

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren.

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend.

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Inhoud van de studie

Binnen de afstudeerrichting Jurist en Overheid spelen wetgeving- en reguleringsvraagstukken een prominente rol. We besteden daarnaast veel aandacht aan het handelen van de overheid in de praktijk, zowel in het publiekrecht als in het privaatrecht. De onderwijsmethode is daar ook op afgestemd. De meeste vakken bevatten een law clinic of practicum. Zo word je in het verdiepingsvak Wetgeving uitgedaagd om een wetsvoorstel te schrijven en dit te presenteren op het ministerie zelf!

De vakken

In de afstudeerrichting Jurist en Overheid volg je de volgende vakken:

Drie verplichte vakken:
 • Europees Staats- en bestuursrecht (6 ects)
 • Methoden van rechtswetenschap (6 ects)
 • Wetgeving (12 ects)
Eén of beide integratievakken (6 ects):
 • Overheid en Privaatrecht
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Minimaal één gebonden keuzevak (6 ects per vak):
 • Bestuursprocesrecht
 • Gemeenterecht
 • Omgevingsrecht
 • Onderwijsrecht en Overheid 
 • Overheid en aansprakelijkheid
 • Politieke en parlementaire geschiedenis

Er is tevens een vrije keuzeruimte van 12 ects. Deze ruimte kan worden gebruikt voor extra keuzevakken en een stage.

Voor gemotiveerde studenten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VAR-pleitwedstrijden (9 ects) of het studentenparlement (9 ects), waarbij teams van alle universiteiten van Nederland het tegen elkaar opnemen.

Tenslotte sluit je de opleiding af met een scriptie (12 ects). Je wordt hierbij intensief begeleid door een docent.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. De totale studiebelasting is van de masteropleiding is 60 EC.

Vakomschrijvingen in de studiegids
Jaarschema 2018-2019
 


Docenten in de opleiding

Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting wordt onder meer verzorgd door prof. mr. F.J. van Ommeren, prof. mr. A.E. Schilder, prof. mr. E. Steyger en prof. mr. S.E. Zijlstra.

Sjoerd ZijlstraProf. mr. S.E. Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl)

Beroepsperspectieven

Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

Titel

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

VU-onderzoek voor de overheid

Veel onderzoek dat binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht wordt verricht, gaat over de vraag hoe de publieke belangen die door de overheid worden behartigd zich verhouden tot de particuliere belangen die door dat overheidsoptreden worden getroffen. Dat is een thema dat ook in veel vakken in de afstudeerrichting terugkeert. Voorbeelden van onderzoek binnen de afdeling zijn:

 • Zelfrealisatierecht
  Een voorbeeld is het onderzoek dat wordt verricht naar het zelfrealisatierecht, het recht van private grondeigenaren om een publieke bestemming op hun grond te realiseren, en zo te voorkomen dat de overheid die (ingrijpende) taak op zich neemt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een woonwijk op een stuk grond dat in particuliere eigendom is. Heel eenvoudig kan dan frictie bestaan tussen de publieke belangen van de overheid en de particuliere belangen van de private grondeigenaar. In het onderzoek wordt nagegaan hoever het recht op zelfrealisatie precies reikt, en in welke mate en onder welke voorwaarden de overheid het mag beperken.
 • Bevoegdhedenovereenkomst
  Een ander voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om in een bevoegdhedenovereenkomst tussen overheid en burger afspraken te maken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de overheid. Welke belangen zijn in het geding, tegen welke grenzen lopen overheid en burger aan bij het vormgeven van zo’n bevoegdhedenovereenkomst en is het wenselijk daarover wettelijke regels te stellen?
 • Semipublieke en private organisaties bij ordehandhaving
  Een derde voorbeeld vormt een onderzoek naar de mogelijkheden om bij de openbare ordehandhaving gebruik te maken van semipublieke en private organisaties, zoals woningbouwverenigingen. In hoeverre kunnen zij, met behulp van de voorwaarden die zij in bijvoorbeeld een huurcontract kunnen opnemen, bijdragen aan het voorkomen van gevoelens van onveiligheid in de publieke ruimte of het voorkomen van wanordelijkheden? En spelen de waarborgen die uit het publiekrecht voortvloeien hierbij een (zelfde) rol?

Stage

Hoewel de afstudeerrichting Jurist en Overheid geen verplichte stage kent, worden studenten hiertoe wel actief gestimuleerd. Het is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en contacten te leggen. Tijdens een stage kun je bovendien relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. Daarnaast kun je inspiratie opdoen voor de scriptie.

Doordat docenten binnen de sectie staats- en bestuursrecht over een groot netwerk beschikken bij verschillende ministeries, gemeenten en andere overheidsinstellingen, zoals de Raad van State, is het mogelijk een stage aan te bieden. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een iemand van de organisatie of instelling.

De stagecoördinator voor deze afstudeerrichting is prof. dr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra (s.e.zijlstra@vu.nl).

Zijlstra

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Studeren in het buitenland


Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen.

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren.

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend.

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Toelating via Nederlands diploma

Met een juridische universitair bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle specialisaties.

Met een brede universitaire bachelor met een juridische track van minimaal 60 EC (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Heb je een andere universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door  tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Op basis van een diploma hbo-Rechten en een afgeronde premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit ben je toelaatbaar.

Je bent ook direct toelaatbaar met een afgeronde opleiding hbo-Rechten, inclusief de premaster Rechtsgeleerdheid VU van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een premaster.

Premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid bij de OU
Het VU-schakelprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je een kopcursus Schakelscriptie (5 EC) aan de VU. Je kunt pas starten met de kopcursus als je minimaal 45 EC aan de OU hebt afgerond.

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Ben je bijna klaar met het schakeltraject, meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. Om toegelaten te worden tot de master, lever je een gewaarmerkte kopie van dit eindcertificaat in bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Premaster HvA –VU
De premaster volg je binnen je hbo-opleiding Rechten bij de Hogeschool van Amsterdam. De vakken van de premaster worden genoteerd op je hbo-diploma.

Ben je bijna klaar met je hbo-Rechten opleiding (inclusief de pre-master), meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.  Om toegelaten te worden tot de master, stuur je een scan van je hbo-diploma naar: toelatingscommissie.rechten@vu.nl. De scan moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Voor meer informatie en hoe je tot deze premaster toegelaten kan worden zie de HvA website.

Premaster: niet aan de OU of HvA
Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere premaster (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en niveau als de VU Schakelzone, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan HBO-diploma
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst premaster
 • inhoudelijke vakinformatie van alle premaster vakken

Het is mogelijk dat je nog extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadline is:

voor instroom per 1 september:15 juli
voor instroom per 1 februari:1 januari

Stappenplan

 • Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen). Neem zo nodig contact op met de toelatingscommissie (zie contactgegevens).
 • Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 • Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 • Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 • Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure

Nederlands diploma of Nederlandse specialisatie: toelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen

Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Met een juridische universitaire bachelor kom je in aanmerking voor toelating tot de master (alle specialisaties). Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure).

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een juridische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Heb je een niet-juridische universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

voor instroom per 1 september:1 Februari voor studenten die een VU scholarship willen aanvragen
1 April voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 April voor EU studenten die huisvesting willen aanvragen
15 Juli voor EU studenten
voor instroom per 1 februari:1 November voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 Januari voor EU studenten

Stappenplan

 1. Controleer of je voor toelating in aanmerking komt (zie toelatingseisen).
 2. Zo ja, vraag toestemming aan de Toelatingscommissie (zie contactgegevens) om toegelaten te worden.  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • bewijs Nederlandse taalvaardigheid indien je kiest voor een Nederlandse specialisatie
 3. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master via Studielink. Voor meer informatie voor internationale studenten.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 6. Daarna wordt je aanmelding verwerkt en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure, international services

Internationaal diploma en Engelstalige specialisatie: masters.law@vu.nl (Laura Smit)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;