Rechtsgeleerdheid: Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation

Een brede en creatieve kijk op conflichthantering

Conflicthantering, rechtspraak en mediation: een brede en creatieve kijk op conflicthantering

De afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation is uniek in Nederland. De afstudeerrichting beoogt de horizon van studenten te verbreden door de betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de wijze waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost. Daarbij gaat het niet alleen om verwerving van kennis, maar ook om de ontwikkeling van brede professionele vaardigheden. In de afstudeerrichting zijn de grote rechtsgebieden privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht vertegenwoordigd.

Waarom deze afstudeerrichting?
De jurist van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, en de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar. Naast een procedure bij de rechter bestaat een groot aantal andere conflictoplossingsmechanismen, zoals mediation, onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. Niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor organisaties en (grote) bedrijven is aantrekkelijk dat uit een breed scala van conflictoplossingsmechanismen kan worden gekozen. De jurist van de toekomst is met al die mechanismen vertrouwd. Met deze afstudeerrichting verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur.

Hoogleraren Arno Akkermans en Lieke Coenraad bespreken deze afstudeerrichting als innovatie in het juridisch onderwijs in Tijdschrift Conflicthantering.

Stel je eigen brochure samen

Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Conflicthantering, rechtspraak en mediation is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De totale studiebelasting is 60 EC. Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. 

HET PROGRAMMA

Beeldbepalende vakken uitgelicht

Verdieping Conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Dit is het eerste en meest omvangrijke verplichte vak in de afstudeerrichting. In het vak wordt tijdens de hoorcolleges ingegaan op de verschillende methoden van conflictoplossing, zoals mediation, bindend advies en geschilbeslechting door de rechter en het gebruik daarvan in Nederland binnen verschillende rechtsgebieden, zoals in het civiele recht (familiezaken en handelszaken), het bestuursrecht en het strafrecht. Voorts wordt aandacht besteed aan conflictanalyse en conflictdiagnose. Daarnaast komen communicatieve en psychologische aspecten van conflictoplossing aan bod, waarbij het ‘Harvard-onderhandelen’ wordt behandeld. Tot slot gaat het om praktische aspecten van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken, die tijdens de actieve werkgroepen behandeld en geoefend worden.

Restorative Justice
In dit andere verplichte vak in de afstudeerrichting staat het herstelrecht centraal. De beginselen van het herstelrecht en vormen van herstelgericht werken, zoals herstelbemiddeling, komen aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen rond en toepassing van het herstelrecht in verschillende rechtsgebieden, zoals het strafrecht - zowel in een nationale als internationale context - en het privaatrecht, in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, waarbij gedacht kan worden aan de toenemende betekenis van het herstelrecht in letselschadezaken. Daarnaast is er aandacht voor restorative justice als antwoord op grootschalig onrecht uit het verleden. Een herstelrechtelijke benadering blijkt in die bijzondere context van waarde, wanneer de gebruikelijke juridische instrumenten (gericht op vergelding of herstel in de oude toestand) door tijdsverloop en de grootschaligheid van het voorbije onrecht niet meer goed bruikbaar zijn.

De civiele rechtspraktijk
In dit gebonden keuzevak staat het adviseren en onderhandelen in en oplossen van geschillen in civiele zaken en daarmee dus de rol van de rechter, advocaten en partijen centraal. Daarbij wordt zowel ingegaan op het procederen voor de rechter en de regels van het burgerlijk procesrecht als op andere wijzen van geschiloplossing in civiele zaken, zoals onderhandelen en mediation. Uitdrukkelijk komt ook de wisselwerking tussen de verschillende vormen van geschiloplossing aan de orde. In dit vak wordt, onder meer door samenwerking met de rechtbank, gebruik gemaakt van de locatie van de VU op de Zuidas.  De ontwikkeling van schriftelijke en mondelinge vaardigheden neemt een belangrijke plaats in binnen dit vak.

Mediation
In dit tweede gebonden keuzevak van de afstudeerrichting wordt ingegaan op mediation als inmiddels ingeburgerde wijze van alternatieve geschilbeslechting. Mediation heeft zich immers in veel rechtsgebieden een vaste plek verworven. Daarbij kan vooral aan familie- en arbeidszaken gedacht worden, maar ook in straf- en bestuurszaken wordt mediation in toenemende mate toegepast. Naast de genoemde verschillende toepassingen van mediation worden ook theoretische aspecten van mediation, zoals beginselen en kenmerken en de juridische aspecten van mediation behandeld. Ook gaan studenten zelf aan de slag met het geleerde aan de hand van praktische oefeningen met mediationvaardigheden.


Bekijk ook het jaarschema voor een overzicht van wanneer de vakken gegeven worden. 

AFSTUDEREN

Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation vermeld. 

TITEL

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. 

DOCENTEN IN DE VERPLICHTE VAKKEN EN GEBONDEN KEUZEVAKKEN VAN DE OPLEIDING

SCRIPTIE

Scriptiecoördinator van de afstudeerrichting: mr. A.M. Zwart-Hink (vanaf 1 januari 2017) 

Rechtsgeleerdheid: Conflicthantering, rechtspraak en mediation vakken in de studiegids

De beroepsmogelijkheden van deze afstudeerrichting zijn uitstekend. Je kunt terecht in de rechterlijke macht, de sociale en commerciële advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid, het bank- en verzekeringswezen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en in het onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen.

Uniek in Nederland 
Met de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation biedt de juridische faculteit van de VU als eerste juridische faculteit in Nederland een volledig masterprogramma rond dit actuele en belangrijke thema aan. Het programma leidt op tot de brede jurist van de toekomst: juridische dienstverleners staan cliënten in toenemende mate ook op andere wijze bij dan in rechte, de rechter houdt zich steeds meer bezig met conflictoplossing en bemiddeling naast geschilbeslechting, en overheids- en particuliere instellingen verleggen de focus in hun communicatie en opstelling jegens burgers resp. klanten van proceduregericht naar proactief en oplossingsgericht.

Sterke koppeling met onderzoek en praktijk 
De afstudeerrichting sluit nauw aan bij het wetenschappelijke onderzoek dat op de juridische faculteit van de VU wordt verricht. Het onderwijs wordt verzorgd door goede, inspirerende docenten die in onderzoek en praktijkervaring voorop lopen bij de vernieuwingen die in rechtspraak en conflictoplossing plaatsvinden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de rechtspraak en de rechtspraktijk.

Uitstekende carrièreperspectieven 
In de afstudeerrichting worden studenten opgeleid tot breed georiënteerde conflictoplossers. Tijdens de opleiding is veel aandacht voor mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid door te oefenen met de toepassing van mediation- , communicatie-, en onderhandelingstechnieken en conflictanalyse. De ruime aandacht voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden tijdens het onderwijs vormt een uitstekende voorbereiding op de praktijk of een carrière binnen de wetenschap. De betrokken docenten hebben ervaring en contacten in de praktijk, waardoor goede stageplekken aangeboden kunnen worden.

Overview Rechtsgeleerdheid: Conflicthantering, Rechtspraak & Mediation

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli (voor startdatum 1 september); 1 januari (voor startdatum 1 februari)

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Aan de juridische faculteit van de VU vindt veel, vernieuwend onderzoek op het terrein van conflicthantering, rechtspraak en mediation plaats.  Zo is er een lange traditie van privaatrechtelijk onderzoek naar het belang van herstel van rechtvaardigheid door andere remedies dan schadevergoeding, zoals erkenning van verantwoordelijkheid of het aanbieden van excuses in letselschadezaken.

Ook wordt onderzoek verricht naar alternatieve geschilbeslechting en naar de veranderende rol van de rechter in civiele zaken, familiezaken in het bijzonder. Denk daarbij aan onderzoek naar de effectiviteit en wenselijkheid van de regeling van het verplicht ouderschapsplan, aan onderzoek naar de rol van de regierechter die, bij voorkeur samen met partijen, op zoek gaat naar de meest geschikte wijze van geschilafdoening en aan onderzoek dat heeft geleid tot een Recommendation van de Raad van Europa over conflictpreventie- en conflictoplossing in verhuiszaken met kinderen na scheiding.

Ook op het terrein van het (internationale) strafrecht is in het onderzoek in toenemende mate aandacht voor het belang van herstelrecht, waarbij alternatieve vormen van geschiloplossing, zoals verzoening en mediation, een rol spelen.

Het onderwijs in de afstudeerrichting sluit nauw aan bij dit wetenschappelijke onderzoek.

Een hbo-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond.

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma  

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Waarom een stage volgen? 

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Interessante links

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Bijvakken volgen
Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.


Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Toelating & contact

Toelatingseisen

Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder. 

Civiel effect 
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU. 

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.  

Niet-juridische universitaire bachelor 
 In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond.

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat.

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Overige HBO-opleidingen
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:

  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO
  • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt.
Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl

Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over de afstudeerrichting kunt u contact opnemen met prof. mr. Lieke Coenraad

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube