Rechtsgeleerdheid: Arbeidsrecht

Tussen publiek- en privaatrecht

Arbeidsrecht: Midden in de maatschappij

Ben jij betrokken bij de maatschappij? Wil je een verdieping in een dynamisch en praktisch rechtsgebied met een uitstekende aansluiting op de arbeidsmarkt? Dan is de afstudeerrichting Arbeidsrecht iets voor jou! Met deze afstudeerrichting word je opgeleid tot een breed georiënteerde jurist met de nodige academische en praktische vaardigheden. De afstudeerrichting biedt veel keuzevrijheid. Je kunt je profileren als een civilist met veel verstand van procederen in ontslagzaken, aansluiting zoeken bij het ondernemingsrecht, of je richten op pensioenen of uitkeringen. Docenten staan voor je klaar om je te helpen bij je keuze, mede gelet op jouw toekomstperspectief. Er is ruimte voor een stage en de labour law clinic stelt je in de gelegenheid praktijkervaring op te doen.


Stel je eigen brochure samen

Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid.

- Interactief onderwijs door enthousiaste docenten met passie voor het arbeidsrecht
- Veel keuzevrijheid: binnen de afstudeerrichting kun je zelf een profiel samenstellen
- Docenten zijn toegankelijk en adviseren je bij het maken van keuzes voor vakkenpakket, stages en scriptie
- Het onderwijs is afwisselend: academische vaardigheden worden afgewisseld met praktische vaardigheden: je
  werkt aan papers, speelt een oefenrechtbank na, geeft mondelinge presentaties
- Met de labour law clinic of een stage krijg je de kans praktijkervaring op te doen

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Arbeidsrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De totale studiebelasting is 60 EC.  

De master Rechtsgeleerdheid van de VU biedt veel keuzevrijheid. Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. 

Als je wilt weten hoe het opleidingsjaar is ingedeeld, kijk dan op het Jaarschema.

HET PROGRAMMA

Bij de afstudeerrichting Arbeidsrecht krijg je activerend onderwijs. Wij geloven in een uitdagende, interactieve leerstijl, met volop ruimte voor participatie door studenten. De vakken en de opdrachten staan in het teken van hun meerwaarde in de praktijk. Waar mogelijk worden gastdocenten uit de praktijk ingezet. Daarbij denken we niet alleen aan advocaten, maar ook aan juristen met een andere loopbaan. Voor een gelimiteerd aantal studenten is het mogelijk mee te doen met een labour law clinic. Samen met een docent ga je een rechtsvraag uit de praktijk onderzoeken en advies uitbrengen aan de betrokken partij. Het curriculum biedt ook ruimte praktijkervaring op te doen door stage te lopen. Ons stagenetwerk staat daarbij tot je beschikking.

De keuzevrijheid biedt je de mogelijkheid je te richten op een specifiek soort werkgevers. Denk je aan een baan in de rechtshulpverlening, dan kun je kiezen voor een verdieping in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Lijkt je een baan als adviseur in het bedrijfsleven aantrekkelijk, kies dan voor vakken als Onderneming en arbeid of Pensioenrecht. Ook de overheidswerkgever is geïnteresseerd in jouw expertise op het terrein van sociale zekerheid.

Bij de vormgeving van je vakkenpakket denken wij actief mee. De docenten staan voor je klaar als tutor. Je voert jaarlijks een aantal gesprekken met je tutor en wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten.

     
Beeldbepalende vakken uitgelicht

Verdieping arbeidsrecht

In het vak Verdieping arbeidsrecht staat het individuele en collectieve arbeidsrecht centraal. Aan de orde komen onder meer bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen, het sinds juli 2015 vernieuwde ontslagrecht, gelijke behandeling, overgang van onderneming, cao-recht en medezeggenschapsrecht. Bij het vak hoort de verplichting essayopdrachten in te leveren, een presentatie te houden over een stelling en een discussie over die stelling te leiden.

Socialezekerheidsrecht
Inzicht in het socialezekerheidsrecht is van cruciaal belang voor arbeidsrechtjuristen die de risico's moeten inschatten bij ontslag en ziekte wat betreft de gevolgen voor een socialezekerheidsuitkering. Behalve inzicht in wetssystematiek en casuïstiek, leert u in dit vak de strategische keuzes inschatten die voorliggen voor werkgevers en werknemers in geval van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Actuele vraagstukken zijn o.a. de verzekeringspositie van de zzp'er en de platformwerker, de loonsanctie en de beëindigingsovereenkomst en het recht op WW. 

Pensioenrecht
Er zijn vele belanghebbenden bij de uitvoering van pensioenen: werknemers, werkgevers, ondernemingsraden, pensioengerechtigden, pensioenuitvoerders, etc. Dat maakt de pensioenrechtelijke thematiek complex en veelzijdig. Het vak pensioenrecht verschaft een diepgaand inzicht in het stelsel van pensioenrecht en stelt onder meer de maatregelen aan de orde die getroffen worden om de actuele problemen binnen dat stelsel het hoofd te bieden. Docenten zijn actief in het Expertisecentrum Pensioenrecht, waar vooraanstaande experts en praktijkjuristen op het gebied van pensioenrecht regelmatig samenkomen.    
 

AFSTUDEREN

Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat de afstudeerrichting Arbeidsrecht vermeld. 

DOCENTEN IN DE OPLEIDING
Prof. mr. dr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens (Verdieping arbeidsrecht/arbeidsrecht individueel) 
Prof. mr. dr. E. (Erik) Lutjens (Pensioenrecht, capita selecta pensioenrecht) 
Prof. mr. dr. K. (Klara) Boonstra (Internationaal sociaal recht, International labour law) 
Prof. mr. dr. M. (Marjan) Olfers (Sport en recht)   
Prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal (Verdieping arbeidsrecht/arbeidsrecht individueel; Socialezekerheidsrecht)
Mr. dr. L. (Lucy) van den Berg (Socialezekerheidsrecht)   
Dr. A. (Anja) Eleveld (Europees arbeidsrecht)  
Mr. dr. A. (Alwin) Stege (Verdieping arbeidsrecht/arbeidsrecht collectief)   
Mr. dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate (Verdieping arbeidsrecht/arbeidsrecht individueel; Arbeidsrecht Practicum)   
mr. N. (Nataschja) Hummel (De overheid als werkgever)  
Mr. R.F. (Robert) Hoekstra (Verdieping arbeidsrecht/arbeidsrecht collectief; Internationaal sociaal recht)

Rechtsgeleerdheid: Arbeidsrecht vakken in de studiegids. 

Nadat je afgestudeerd bent, ben je meester in de rechten (mr. of LLM). Je kunt als arbeidsjurist terecht in een breed scala aan functies. Klassieke voorbeelden zijn de advocatuur en de rechterlijke macht, maar denk ook eens aan juridisch medewerker bij een HR afdeling van een bedrijf, een bank, het UWV, een verzekeraar, een vakbond, een gemeente, pensioenuitvoerder of een ministerie.

Monica Smak

Student

Monica Smak MSc Arbeidsrecht

"Arbeidsrecht is dynamisch en voortdurend onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen."

Overview Rechtsgeleerdheid: Arbeidsrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Naast hun taak in het onderwijs verrichten docenten ook onderzoek naar ontwikkelingen in het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en pensioenrecht. De onderzoekers van de sectie Sociaal recht aan de VU hebben zich de afgelopen jaren gebogen over maatschappelijke ontwikkelingen als het nieuwe ontslagrecht, de flexibilisering van arbeidscontracten, de rechtspositie van oudere werknemers, de afkalving van pensioenaanspraken, de opkomst van zzp’ers en de activering van uitkeringsgerechtigden. Deze thema’s worden beschouwd vanuit een kritisch perspectief op de waarborg van sociale grondrechten in de democratische rechtsstaat. Wat kan van de overheid verwacht worden? Welke vrijheid moeten burgers hebben om hun eigen beslissingen te nemen?

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen). 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond. 

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten 

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma  

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen op deze webpagina.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Toelating & contact

Toelatingseisen

Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder. 

Civiel effect 
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.  

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.  

Niet-juridische universitaire bachelor 
 In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).  
Meer informatie over het schakelprogramma 

Overige HBO-opleidingen 
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:  
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube