Philosophy: Cultuur & Bestuur

Voor een begrip van deze tijd en een visie om daarop in te spelen

Nadenken over de grote vragen van onze tijd

Programma vanFilosofie (2 jaar) / Philosophy (2 years)
TitelMA Filosofie (2 jaar): Filosofie van Cultuur en Bestuur

Of het nu gaat om de kredietcrisis en de deregulering van de financiële sector, de kloof tussen professionals en management, het gebruik van sociale media of de problemen rond Griekenland en de euro – het wordt steeds duidelijker dat een louter kwantitatieve, technische en/of economische horizon tekort schiet om complexe maatschappelijke en historische processen te begrijpen en te (be)sturen. Steeds duidelijker wordt dat deze complexiteit ook verband houdt met wat we op zowel micro- als macroniveau ook wel de ‘dynamiek van cultuur’ kunnen noemen; van gezins-, school-, en bedrijfscultuur tot religieuze cultuur en landscultuur. Cultuur betreft dan de manier waarop mensen zich tot elkaar en de wereld verhouden: hun gebruiken, omgangsvormen en moraal, de techniek waarvan zij zich bedienen, de taal die zij spreken, de instituties waarin zij leven, de betekenis, zin en normativiteit die hen drijft, de verwoording en (symbolische) verbeelding daarvan, enzovoorts.

In deze master wordt het verband tussen hedendaagse vraagstukken en de dynamiek van cultuur uitgelicht en haar invloed vanuit filosofisch oogpunt benaderd. De grote vraagstukken van deze tijd worden aan de orde gesteld vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, met een zekere nadruk op de zogenoemde continentale traditie: van Hegel, Heidegger en Spengler tot Taylor, Zizek en Stiegler. Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in deze culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe je daarop beleidsmatig en bestuurlijk het best kunt inspelen. Naast de filosofisch-theoretische verdieping heeft deze master dus uitdrukkelijk ook een praktische meerwaarde – iets waaraan in deze tijd steeds meer behoefte is!  

Deze opleiding is in meerdere opzichten uniek in Nederland: niet alleen vanwege de thematiek, maar ook omdat er specifieke aandacht wordt besteed aan helder en aansprekend (Nederlands) taalgebruik. Dat is zowel van belang voor de zeggingskracht van filosofische analyses als voor iemands bestuurlijke overtuigingskracht. Om die reden is een van de oogmerken van deze opleiding dat studenten niet alleen helder en correct leren spreken en schrijven, maar ook dat zij in staat zijn om dat op een logisch consistente, gedachterijke, pakkende en beeldende manier te doen, rekening houdend met de verschillende media waarin zij opereren. Het studieprogramma is zo ingericht dat deze master goed gecombineerd kan worden met een andere master of een baan.

Coördinator: dr. A. Verbrugge
Hoofddocenten: prof. dr. G.J.M. van den Brink, dr. ir. G.J.E. Rutten, dr. A. Verbrugge, prof. dr. G.J. Buijs, dr. H. Sheikh

STUDIEPROGRAMMA

Opbouw programma
Deze master is opgebouwd uit 78 EC filosofische vakken en 42 EC vakwetenschappelijke mastervakken uit een relevante studierichting. Op die manier is het daarom ook goed mogelijk om deze met een tweede relevante master te combineren. Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Studenten moeten een gemotiveerd verzoek voor de invulling van dit vakwetenschappelijk programma bij de examencommissie indienen.

In het eerste jaar ligt meer de nadruk meer op de vakwetenschap, in het tweede jaar meer op de filosofie. Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardig diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding, zij volgen dan alleen nog de hieronder genoemde filosofische vakken. Studenten kunnen deze filosofische master natuurlijk ook combineren met een volledige masteropleiding in een relevante vakwetenschap.

Filosofie: Cultuur & Bestuur vakken in de studiegids.

Rooster
Omdat deze masteropleiding ook is bedoeld voor mensen die werken of een tweede studie doen, zijn vaste collegedagen extra belangrijk. Er wordt daarom vast op dinsdagen en donderdagen college gegeven. Ook proberen wij de colleges zo veel mogelijk op te nemen, zodat je ze op een ander moment nog kunt terugluisteren. Kijk voor jaaroverzicht en programma overzicht in de studiegids (te vinden op de algemene website van de VU). Voor het rooster kun je terecht op rooster.vu.nl.

Vooral degenen die een strategische functie binnen het bedrijfsleven of de overheid ambiëren (of hebben), journalistieke of media gerelateerde aspiraties hebben of willen promoveren in thematiek van cultuurfilosofische vraagstukken vinden in deze master een unieke voorbereiding op hun toekomstplannen. Deze mastertrack beantwoordt namelijk aan de veel gehoorde roep om denkers die in staat zijn hedendaagse vraagstukken rondom (geo)politiek, economie, bestuur en bijvoorbeeld digitalisering in een bredere context te plaatsen, grondig te analyseren en richting te geven. Door een studie als Bedrijfskunde, Politicologie, Bestuurskunde, Journalistiek, Geschiedenis of Cultuurwetenschappen aan te vullen met deze master onderscheidt de student zich doordat zij in staat is een visie te ontwikkelen waarmee kan worden ingespeeld op deze hedendaagse vraagstukken. Met het oog op hun loopbaanperspectief vormt filosofie voor studenten uit de relevante vakdisciplines dus een aantrekkelijke aanvulling op hun reguliere opleiding. Door studenten middels de tweewekelijkse gesprekken in het vak ‘Filosofisch actueel en maatschappelijk gesprek’ in contact te brengen met het prestigieuze netwerk van de (gast)docenten van deze master, krijgen zij bovendien de unieke mogelijkheid om al tijdens de studie relevante contacten op te doen.   
    
De studie is zo ingericht dat zij zowel inhoudelijk als praktisch goed kan worden gecombineerd met vakwetenschappelijke masters als Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Politicologie, Journalistiek, Geschiedenis of Cultuurwetenschappen. Ook voor reguliere wijsbegeerte studenten – die doorgaans geen helder maatschappelijk loopbaanperspectief bezitten – is deze mastertrack een aantrekkelijk vervolg op hun bachelor studie.   

De leerweg van deze master betreft een op onze tijd en cultuur toegespitste filosofieopleiding met de nadruk op de continentale traditie, gecombineerd met praktische vaardigheden en ervaring: een unieke thematiek voor Nederland!

Studeren bij de VU betekent verder kijken. Wat je ook studeert, bij de VU kijk je verder dan kennis alleen. Verder dan wat voor de hand ligt. Dan de grenzen van je eigen studie. Het betekent studeren met een open blik. Met oog voor de maatschappij en wat daar gebeurt.

Extra informatie over de master Philosophy: Filosofie van Cultuur en Bestuur vind je op de website van Centrum Èthos, het onderzoekscentrum waaraan de opleiding verbonden is.

Ad VerbruggeDr. A. VerbruggeEmanuel RuttenDr. ir. E. Rutten
Gabriel van den BrinkProf. dr. G. van der BrinkGovert BuijsProf. dr. G. Buijs
Haroon SheikhDr. H. SheikhJelle van BaardewijkJ. van Baardewijk MA
Jessica van der SchalkJ. van der Schalk MANora NeuteboomN. Neuteboom MA MSC

Toelating & contact

DIRECTE TOELATING

Deze master is toegankelijk met:

 • Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*.
 • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*.

Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op vrijdagen van 9:30-10:30 en 13.00-14.00 op 020-5983230.

Vrijstellingen
Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap*, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

*Relevante vakwetenschappen
Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval:

Sociale Wetenschappen:

 • Beleid, Communicatie en Organisatie
 • Bestuurskunde
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen
 • Culture, Organization and Management
 • Journalistiek
 • Political Science
 • Social and Cultural Anthropology
 • Sociologie

School of Business and Economics:

 • Business administration: Information and Knowledge Management
 • Business administration: Strategy and Organization
 • Business administration: Management Consulting
 • Business administration: Human Resource Management
 • Management Consulting
 • Marketing

Geesteswetenschappen:

 • Geschiedenis
 • Kunst- en Cultuurwetenschappen
 • Letterkunde
 • Leadership
 • Leraar VHO Geschiedenis
 • Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
 • Leraar VHO Management en Organisatie (Bedrijfseconomie)
 • Media Studies

TOELATINGSCOMMISSIE
De toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen beslist in overleg met de coördinator van de Masteropleiding of je wordt toegelaten, als je beschikt over een universitaire Bachelor (al dan niet elders behaald) van een studierichting die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde Bachelors.

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, dient allereerst een afspraak te maken voor een matchingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we gezamenlijk of de verwachtingen van de student aansluiten bij wat het programma te bieden heeft. Stuur een e-mail naar centrum.ethos@vu.nl met als onderwerp 'matchingsgesprek'. Binnen een week wordt er dan contact met je opgenomen om dit gesprek in te plannen.

Na het gesprek dien je je voor 1 juni aan te melden via Studielink voor de opleiding Philosophy (2 years).

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen 2 dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur in. In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der geesteswetenschappen.

Contact opnemen
Voor vragen over de opleiding, het bijwonen van bijeenkomsten, toelatingseisen etc. kunt u contact opnemen met Centrum Èthos per email via centrum.ethos@vu.nl of telefonisch op vrijdagen van 9:30-10:30 en 13:00-14:00 op telefoonnummer 020-5983230

Filosofisch Actueel gesprek bijwonen
Een vast onderdeel van de opleiding is het Filosofisch actueel gesprek. Alle studenten en de staf komen om de week samen om een actueel thema te beschouwen (met uitzondering van vakantie en tentamenweken telkens op donderdagen van 16.00-17.30). Geïnteresseerden kunnen op verzoek hierbij aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de opleiding en de staf. Er wordt dan vooraf informatie gegeven over het onderwerp ter voorbereiding van deze bijeenkomst.  

College bijwonen
Geïnteresseerden kunnen op verzoek een college bijwonen om de sfeer van de opleiding te proeven. Welke colleges er worden gegeven en een korte weergave van de inhoud staat in de Studiegids

Het geniet de voorkeur om de eerste college van een reeks te kiezen. Het rooster van de colleges kan worden ingezien op rooster.vu.nl

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

Overview Philosophy: Filosofie van Cultuur en Bestuur

Taal

Dutch

Duur

2 jaar (voltijd); 4 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Specialisaties

Deze studie is een afstudeerspecialisatie van Philosophy (2 years).

VWO Profiel

Alle

Interessegebied

Philosophy

;