Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, gaan orthopedagogen aan het werk. Als orthopedagoog kun je bijvoorbeeld als onderzoeker na gaan hoe tienermoeders denken over ouderschap en wat zij verwachten van opvoeden. Je kunt ook aan het werk als hulpverlener: samen met ouders ga je bijvoorbeeld uitzoeken hoe zij hun kind met een verstandelijke berperking het best kunnen helpen om groot te worden. Of je begeleidt leerkrachten in het vaststellen hoe een kind toch kan leren lezen, als alle gewone methoden niet werken en hoe zij als team professionals de situatie kunnen optimaliseren.

Orthopedagogiek
Het mastertraject Orthopedagogiek vormt de opstap naar de praktijk jeugdhulp, gehandicaptenzorg, GGZ en (speciaal) onderwijs of naar een loopbaan als wetenschapper in deze domeinen. Je leert ingewikkelde situaties te analyseren en systematisch te zoeken naar verklaringen voor opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Je leert hoe orthopedagogen dit uitzoeken, toetsen en toepassen bij kinderen en opvoeders en de professionels om hen heen. Kinderen en opvoeders worden daar beter van en onze kennis en begrip neemt daardoor toe.

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters
Ben je afgestudeerd aan de (academische) pabo en wil je een master Pedagogische wetenschappen volgen? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

PosterPW

Meer weten?
Bekijk het vakkenoverzicht

Het mastertraject Orthopedagogiek aan de VU geeft je een goede brede basis. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je eigen interesses en talenten te volgen en uit te bouwen en je te specialiseren.

Het verbinden van theorie en praktijk krijgt nu concreet vorm. Je leert hoe het plannen, uitvoeren en evalueren van hulpverlening in de praktijk plaatsvindt, of zou moeten plaatsvinden. Je leert hoe je jezelf daarin voortdurend moet ontwikkelen. Je leert dat de aanpak niet wezenlijk verschilt tussen de verschillende werkvelden. Je gaat theoretisch de diepte in en leert over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Het mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit verplichte vakken, een masterclass, een masterthese en een stage. Door de keuze voor een stage, onderwerp van de masterthese en masterclass over hetzelfde werkveld kan men een accent leggen richting jeugdbescherming, onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Theoretische vakken:
Je volgt twee theoretische vakken, beide van 6 EC. Het eerste vak is gericht op de neurobiologische en psychosociale processen die ten grondslag liggen aan (mal)adaptieve ontwikkeling. Het tweede vak richt zich op theorieën over interventie en interventieonderzoek in school en gezin.

Masterclasses en Masterclinics:
Je volgt twee toepassingsvakken, beide van 6 EC. In de Masterclass krijg je de kans je nog verder te verdiepen in het thema en een interventie of tool te ontwikkelen en te onderzoeken. In de Masterclinic wordt je uitgedaagd je theoretische en praktische kennis uit je stage te integreren en dit uit te bouwen tot praktijkgerichte kennisontwikkeling.

Daarnaast loop je stage en schrijf je je Masterthese, beide 18 EC.

Muziekles

Iets voor jou?
Orthopedagogiek is hét traject voor jou als je een brede interesse hebt, nieuwsgierig bent naar opvoeding en onderwijs, oog hebt voor al degenen die betrokken zijn bij problemen in opvoeding en onderwijs, en complexe situaties op een begrijpelijke manier wilt uitleggen. Je moet de uitdaging zien in het analyseren van problemen en het zoeken naar wetenschappelijk verantwoorde oplossingen. 

Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek vakken in de studiegids.

Als pedagoog ben je getraind om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn pedagogen in trek voor hogere beleids of kaderfuncties of voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan jeugdzorgorganisaties, schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en pedagogische centra. Maar ook aan de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.

Hulpverlener, onderzoeker, gezinsbegeleider, therapeut...

 • Orthopedagogen werken vaak als hulpverlener of onderzoeker in de gezondheidszorg, de gezinsbegeleiding en -therapie, bij de kinderbescherming, in de jeugdhulpverlening (pleegzorg, tehuizen), schoolbegeleidingsdiensten, speciaal onderwijs of de gehandicaptenzorg, of op universiteiten of onderzoeksinstituten. 
 • Onderwijspedagogen werken als medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek/didactiek, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, onderwijspedagoog bij schoolbegeleidingsdiensten, of als directeur of decaan op een school. 

Hoorcollege ChielHet onderwijs in 
Pedagogen werken vaak in het onderwijs als intern begeleider of bij een educatieve uitgeverij. Met de opleiding Pedagogische wetenschappen krijg je daarbij ook automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

Het beroepsperspectief voor de Pedagoog is goed tot zeer goed. Met een Master in de Pedagogische Wetenschappen heb je bij aanvang een goede kans op werk met een gemiddeld uurloon, waarbij de meeste Pedagogen tien jaar later een vaste aanstelling hebben.

Orthopedagogiek aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op gedegen kennis van en inzicht in de belangrijke pedagogische theorieën en het ontwikkelen van een sterk analytische en kritische houding. Daarbij wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar de vraag hoe je op basis van die theorieën goede ondersteuning kunt bieden aan ouders, leerkrachten, hulpverleners en kinderen. Ben je aan de VU afgestudeerd als orthopedagoog dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling van hulpverlening en onderwijs. Aan de VU haal je bovendien tijdens de opleiding je NVO-registraties voor basis orthopedagoog en de diagnostiek aantekening. Daarmee maak je een grotere kans om aan het werk te kunnen als orthopedagoog en ben je klaar om een vervolgopleiding te starten, zoals de OG en de GZ.

Kleinschalig en persoonlijk
De opleiding is relatief klein. De docenten kennen je en persoonlijk contact leggen is makkelijk. Er is een goede stagebank met instellingen waar we al jaren mee samen werken, waardoor je een goede stage kunt kiezen. Ook word je betrokken bij onderzoek en draai je mee in dataverzamelingen die vaak in de klinische praktijk plaatsvinden.

Voorbereiden op de beroepspraktijk
We vinden het belangrijk om je tijdens je studie ervaringen op te laten doen die je toekomstige beroepspraktijk verrijken. Zo biedt de stage je een intensieve kennismaking met de praktijk en door contact met medestudenten tijdens intervisie en werkgroepen leer je diverse mogelijke werkplekken kennen. Daardoor ontdek je wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kunnen helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.
 

Yvonn van de Grootevheen

Student

FOTO Yvonn van de Grootevheen

"De master orthopedagogiek prikkelt mij om kritisch na te denken over de zorg en begeleiding van kinderen en gezinnen. In mijn stage wordt ik uitgedaagd de kennis die ik heb te vertalen naar de praktijk van hulpverlening en onderzoek. Die koppeling tussen wetenschap en praktijk, daar valt nog een wereld te winnen voor pedagogen."

Overview Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Taal

Dutch

Duur

1 jaar voltijd

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een stage (en eventueel scriptie) in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie.

Voorbereiding en begeleiding
Onze docenten kunnen je van alles vertellen over stage of these in het buitenland, en zullen je hierbij ondersteunen. Studeren in het buitenland kan leiden tot enige studievertraging, daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met plannen. Neem voor de mogelijkheden op tijd contact op met de studieadviseur.

Foto Aron en Nina

Je stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin pas je de kennis die je hebt opgedaan, toe in de praktijk. Je loopt stage bij een instelling van je eigen keuze. De opleiding beschikt over een uitgebreid stagenetwerk.

Stage Onderwijs en Innovatie
Voor meer informatie over de stage kun je terecht in de online studiegids
  
Duur stage Orthopedagogiek
De stage voor het mastertraject Orthopedagogiek beslaat minimaal 520 uur en omvat 18 EC. Bij aanvang van het academisch jaar start ook de stage. Idealiter bestaat deze uit 2 a 3 dagen per week over de periode tussen september en april. Je mag een stage ook over 9 of 10 maanden verdelen. Sommige stageplekken vragen om een langduriger inzet, dan waarvoor punten worden toegekend. Bijvoorbeeld 9 maanden lang stagelopen, voor 3 dagen in de week. Dat geeft een onevenredige studiebelasting omdat andere mastervakken er door in de knel zouden kunnen komen en moet goed worden overlegd. Omdat de master orthopedagogiek uitgaat van 40 uur per week aan tijdsinvestering gedurende het hele jaar,  vraagt dit een goede planning zeker als studenten ook een bijbaan hebben. 

Als je dit mastertraject in deeltijd doet, kun je als student zelf kiezen of je de stage in het eerste of het tweede jaar volgt. Tijdens de stage dien je altijd het begeleidende van Master Clinic te volgen. 

Een stage start in september. In december/januari voorafgaand aan je stage, meld je je voorkeuren bij de stagecoördinator. Na overleg kun je gaan beginnen met zoeken en solliciteren. Je moet er rekening mee houden dat de meeste stageorganisaties circa 6 maanden voor de start van de stage al met selecteren en kiezen beginnen voor een stageplek.

Bekijk de online studiegids voor meer informatie over de stage Orthopedagogiek.

Stage in het buitenland 
Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een stage (en eventueel these) in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie.

Voorbereiding en begeleiding
Onze docenten kunnen je van alles vertellen over stage of these in het buitenland, en zullen je hierbij ondersteunen. Studeren in het buitenland kan leiden tot enige studievertraging, daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met plannen. Neem voor de mogelijkheden op tijd contact op met de studieadviseur.

Studeer je aan een andere universiteit dan de VU? Dan kun je een beperkt aantal bijvakken volgen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Hier zijn doorgaans geen extra kosten aan verbonden.

In periode 4 start het keuzevak ‘Masterclass Geweld in het Gezin’.
In deze masterclass staat het begrijpen van kindermishandeling, in het bijzonder geweld in het gezin, centraal en wordt er vanuit verschillende verklaringsmodellen, gekeken naar kenmerken van risicovol ouderschap en naar aandachtspunten voor interventie. Je krijgt inzicht waarom sommige ouders, ondanks mogelijk de beste bedoelingen, niet (altijd) in staat zijn een veilige opvoedingsomgeving te creëren voor hun kinderen.

Dit vak kan als keuzevak gevolgd worden door medische studenten, rechten (criminologie), bewegingswetenschappen, psychologie, en andere geïnteresseerde masterstudenten met een bachelor in de sociale-, gezondheids- of gedragswetenschappen.

Verklaring van toestemming
Bekijk hier het bijvakkenaanbod en de procedure voor het aanmelden als bijvakstudent.

Heb je een relevante hbo-opleiding afgerond en wil je de master Pedagogische wetenschappen gaan doen? Dan zal je eerst de premaster Pedagogische wetenschappen moeten volgen: de premaster is je 'toegangskaartje' tot de masteropleiding.

Als je de premaster aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek wilt volgen, dan is de uitslag van het premasterassessment bepalend voor de toelating. Is deze positief (op alle onderdelen een stanine score van minimaal 3) dan word je toegelaten tot de premaster.

Het premasterassessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wiskunde & Statistiek
 • Wetenschappelijke casus
 • Nederlandse schrijfvaardigheid
 • Engels

Kan ik Pedagogische wetenschappen in deeltijd studeren aan de VU? 
De masteropleiding Pedagogische wetenschappen is in principe een voltijds studie. Maar het is mogelijk onderdelen van de master te verspreiden over bijvoorbeeld twee jaar, zodat de studielast per jaar kleiner is. Zo kun je studeren makkelijker combineren met jouw werk of andere bezigheden. Let op: tijdens een stageperiode kan het zijn dat je meerdere dagen van de week aanwezig dient te zijn bij de instelling, afhankelijk van de stageplek die jij vindt. En je moet dan wel voor twee jaar collegegeld betalen.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 
Als je een relevante hbo-opleiding hebt behaald en een verkorte opleiding pedagogische wetenschappen wilt volgen, kun je in aanmerking komen voor de premaster Pedagogische wetenschappen. Je hoeft dan niet eerst de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen te doen.

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen voor losse vakken van het masterprogramma, kijk dan in de studiegids Pedagogische wetenschappen voor welke vakken dat zou zijn. Je kunt de vrijstelling vervolgens aanvragen via een schriftelijk verzoek aan de examencommissie Pedagogische wetenschappen.    

Wat is het verschil tussen psychologie en pedagogiek? 
Pedagogen houden zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, psychologen bestuderen het gedrag van mensen. De Orthopedagogiek en Klinische ontwikkelingspsychologie hebben het meest met elkaar gemeen, maar het uitgangspunt is anders.

Als pedagoog bestudeer je hoe kinderen zich ontwikkelen, hoe volwassenen kinderen opvoeden en hoe je volwassenen daarbij kunt helpen. Je richt je op de mensen om het kind heen: ouders, leraren die aan kinderen en jongeren (speciaal) onderwijs geven, begeleiders van woonvormen voor kinderen met gedragsproblemen of voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijk of zintuigelijke beperking. Pedagogen betrekken in al hun diagnostiek en interventies zoveel mogelijk de sociale context.

Als psycholoog bestudeer je wat mensen doen en denken, hoe mensen beslissingen nemen, hoe ze omgaan met anderen en hun gevoelens daarbij. Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling van het gedrag van mensen en afwijkingen daarvan. Psychologen betrekken in al hun diagnostiek en interventies vooral de persoon zelf.

Foto: Durf te vragenMet hoeveel mensen volg ik tegelijk college?  
De master kent vaak kleine groepen studenten. Je zult met zo'n 20 studenten in werkgroepen zitten. Hoorcolleges volg je vaak met ongeveer 50 studenten, afhankelijk van het aantal studenten die het bepaalde vak gekozen hebben.
  
Kan ik een deel van de studie in het buitenland doen? 
Het is mogelijk om tijdens je master een periode naar het buitenland te gaan. De afdelingen hebben een aantal vaste stageplekken in onder meer Zuid-Afrika, Turkije, Suriname, Curaçao en Aruba. Wel dien je rekening te houden met mogelijk studievertraging. 

Hoe lang moet ik nog studeren als ik al een afgeronde relevante hbo opleiding heb afgerond? 
Na afronding van een aan Pedagogische wetenschappen verwante hbo-opleiding kun je een premaster van 30 studiepunten volgen, en daarna doorstromen naar de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen. Lees meer over de premaster Pedagogische wetenschappen
  
Is er 's avonds college? Hoeveel dagen in de week moet ik op de universiteit zijn? 
Er zijn 's avonds geen colleges. Tijdens de master zullen de colleges vallen op vrijdag. De andere werkdagen moet je inplannen voor het lopen van een stage en het schrijven van je masterthese.

Zijn er colleges in het Engels? 
Nee, vrijwel alle colleges worden in het Nederlands gegeven. 
  
Welke beroepen kan ik kiezen als ik ben afgestudeerd? 
Als je de masteropleiding Pedagogische wetenschappen hebt afgerond kan je veel verschillende kanten op. Je kan als afgestudeerd pedagoog terecht komen in de hulpverlening, bij schoolbegeleidingsdiensten of gehandicaptenzorg, maar ook ben je in trek voor hogere beleidsfuncties bij instanties die zich bijvoorbeeld bezig houden met onderwijs en opvoeding.

Moet ik om pedagoog te worden nog een vervolgopleiding doen? 
Als je geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog wilt worden, moet je na je masteropleiding een intensieve postdoctorale opleiding volgen. Pas dan kun je door de overheid of beroepsvereniging geregistreerd worden. Ook zijn er verschillende korte of lange opleidingen waarmee je je verder kunt bekwamen in een bepaalde therapievorm of in management. 

Hoe snel vind ik een baan? 
Ongeveer 77 procent van de afgestudeerde studenten pedagogische wetenschappen heeft binnen een maand na afstuderen een baan. Na ongeveer drie maanden is dat 87 procent. Veel studenten werken al (parttime) tijdens de opleiding, waardoor een groot percentage aansluitend aan de opleiding een baan heeft. De eerste baan die je vindt is niet altijd meteen op academisch niveau; na een jaar heeft 50 procent een baan op academisch niveau en 40 procent op hbo-niveau. Op termijn stromen veel afgestudeerden door naar banen waarvoor academisch niveau wordt vereist.

Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO

Het gaat hierbij om twee typen verklaringen:

 • basisregistratie orthopedagoog NVO
 • basisaantekening diagnostiek NVO

De basisaantekening diagnostiek kan alleen in combinatie met de basisregistratie orthopedagoog worden aangevraagd. Met deze twee verklaringen voldoet een student ook aan de entree-eisen voor de GZ-opleiding.

Voor de basisregistratie NVO dient aan een bepaald vakkenpakket en een klinische stage te worden voldaan. Voor de aantekening diagnostiek moet daarnaast in de klinische stage drie casussen gedaan worden volgens de NVO richrtlijn en moet een getekende casusverklaring worden ingeleverd. Een student voldoet aan het vereiste vakkenpakket met het aanbevolen orthopedagogiekprogramma voor VU-BAMA studenten.

De opleidingsprogramma’s van de verschillende universiteiten worden regelmatig beoordeeld door de NVO in relatie tot de ingangseisen. De examencommissie van de faculteit geeft op aanvraag bij het diploma een verklaring mee of voldaan is aan de NVO- eisen.

Download formulier Voorwaarden basisregistratie NVO & Aantekening Diagnostiek voor studenten. 

Voor studenten die niet het orthopedagogiekprogramma voor VU bachelor studenten hebben gevolgd is aan te raden om bij aanvang te controleren met behulp van dit formulier of er deficienties moeten worden weggewerkt door bepaalde vakken alsnog te doen. Bij het aanvragen van het afstuderen bij de master kan vervolgens het formulier door de student worden ingevuld en geupload. Tijdens het afstuderen ontvangt de student vervolgens een verklaring die de student kan gebruiken bij het regelen van de aantekeningen bij de NVO (zie website NVO).

Aantekening Diagnostiek 
Voor de aantekening diagnostiek NVO is een casusverklaring nodig voor drie casussen die de student in de klinische stage heeft gedaan. Deze casusverklaring wordt getekend door de student, de praktijkbegeleider en door de VU-stage-supervisor. De verklaring kan via deze link worden gedownload.

Bij het aanvragen van het afstuderen bij de master kan vervolgens het casusverklaringsformulier door de student worden geupload.  Tijdens het afstuderen ontvangt de student vervolgens een verklaring die de student kan gebruiken bij het regelen van de aantekeningen bij de NVO (zie website NVO).

Premaster studenten 
Ook voor premaster studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten premasterstudenten naast één van de Mastertrajecten orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

 • Periode 1: Ontwikkeling en Psychopathologie [6 EC]
 • Periode 2: Risicotaxatie [6 EC]
 • Periode 4: Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
 • Periode 5: Persoonlijkheidsleer [3 EC]

Deze vakken dienen extra te worden gevolgd tijdens de premaster of masteropleiding. Het wordt aangeraden om deze vakken te volgen tijdens de premaster aangezien dit programma uit 30 EC bestaat en dus relatief veel tijd bied. 

De student dient zich voor deze vier vakken aan te melden via contractonderwijs. De kosten van deze extra registratievakken zijn €100,- per studiepunt en komen in totaal uit op €2.100,-.

Universitaire Pabo 
Ook voor Universitaire Pabo studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten ook zij naast het Mastertraject Orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

 • Periode 1: Ontwikkeling en Psychopathologie [6 EC]
 • Periode 4: Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
 • Periode 5: Persoonlijkheidsleer [3 EC] 

  Toelating & contact

  Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

  Heb je al een masterdiploma? 
  Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo. Meer informatie over tarieven tweede graad.

  RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

  1. Met een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek. 
  2. Met een afgeronde premasteropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU met het keuzevak voorbereidend op de richting Orthopedagogiek ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek in het aansluitende studiejaar.

  Deadlines:

  • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 juli.
  • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

  TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= TOELATINGSVERZOEK INDIENEN)

  Ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale wetenschappen plus:

  • minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1) of
  • minor (30 EC) op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie binnen een bacheloropleiding Psychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1).

  dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

  1)Dit kan bijvoorbeeld ‘Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Kinderen en Adolescenten’ of ‘Risicotaxatie’ uit de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen van de VU zijn.

  Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

  • Je meldt je aan in Studielink voor de master Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
  • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
  • In VUnet selecteer je de specialisatie Orthopedagogiek. 
  • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
   a. Formulier D
   b. Officiële vakomschrijvingen
   c. Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
   d. Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

  Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 

  Deadlines:

  • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment): 31 mei.
  • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

  Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

  Niet toelaatbaar
  Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek.

  Rechtstreeks toelaatbaar
  Met een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Pedagogiek van een andere Nederlandse universiteit kun je direct instromen in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek. 

  Hoe meld je je aan?

  • Je meldt je aan in Studielink voor de master Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
  • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet.  
  • In VUnet selecteer je de specialisatie Orthopedagogiek.

  Deadlines:

  • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
  • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

  Toelaatbaar onder voorwaarden (= toelatingsverzoek indienen)

  Ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale wetenschappen plus:

  • minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1) of
  • minor (30 EC) op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie binnen een bacheloropleiding Psychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1).

  dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Hieronder moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

  1)Dit kan bijvoorbeeld ‘Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Kinderen en Adolescenten’ of ‘Risicotaxatie’ uit de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen van de VU zijn.

  Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 

  • Je meldt je aan in Studielink voor de master Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
  • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
  • In VUnet selecteer je de specialisatie Orthopedagogiek. 
  • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
   a. Formulier D
   b. Officiële vakomschrijvingen
   c. Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
   d. Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

  Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

  Deadlines:

  • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
  • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.
  Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

  Niet toelaatbaar
  Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogie

  Heb je een relevante HBO-bachelor of -master en wil je instromen in de master Pedagogische wetenschappen? Dan moet je eerst een premaster volgen. In deze 1-jarige opleiding word je voorbereid op de master.
  Om tot de premaster toegelaten te kunnen worden, moet je wel aan de toelatingseisen voldoen!
        
  Premaster Pedagogische wetenschappen
  Premaster Pedagogische wetenschappen
  Deze premaster is je 'toegangskaartje' tot de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, die ook een jaar duurt. Met deze masteropleiding kwalificeer je je verder en vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

  N.B. Algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma. 

  Taaleis 
  Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen (OER/B/art 3.5B). 
  De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende 
  examens: 

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 
  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO; 
  • door de VU/UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

  Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

  TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= TOELATINGSVERZOEK INDIENEN) 

  Ben je in het bezit van een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Pedagogiek behaald aan een buitenlandse universiteit óf ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale Wetenschappen plus:

  • minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1) of
  • minor (30 EC) op het gebied van de  Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)

  dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

  1) Dit kan bijvoorbeeld ‘Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Kinderen en Adolescenten’ of ‘Risicotaxatie’ uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU zijn.

  Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 

  • Je meldt je aan in Studielink voor de master Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
  • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
  • In VUnet selecteer je de specialisatie Orthopedagogiek. 
  • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
   a. Formulier D
   b. Officiële vakomschrijvingen
   c. Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
   d. Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

  Deadlines: 

  • Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 31 mei
  • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

  Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

  NIET TOELAATBAAR 

  Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek.

  Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

  • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
  • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
  • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.


  Studieadvies 
  Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? 
  Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl 

  Examencommissie Pedagogische wetenschappen
   
  Mevr. B. Pleiter 
  Ambtelijk secretaris 
  E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl

  Tel. 020 - 59 88795 
  (tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur) 

  Stagecoördinator

  Hetty Verzaal
   
  E-mail: h.verzaal@vu.nl 

  Mastervoorlichting
  Kom naar de mastervoorlichting!

  ;