Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld

De rol van literaire teksten in de maatschappij

De rol van literaire teksten in de maatschappij

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

In de eenjarige masteropleiding Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld leer je Nederlandse literaire teksten uit het heden en het verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrek je zowel de literairhistorische context als het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. Je verdiept zo je kennis van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. Daarmee bereid je je voor op beroepen waarin deze processen een belangrijke rol spelen, zoals het onderwijs, de uitgeverij en culturele instellingen.

In deze Master bestudeer je de Nederlandse literatuur uit verschillende perioden met gebruikmaking van actuele wetenschappelijke theorieën. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde, maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld.

Verder maak je verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeer je de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de  CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek. Vrije Universiteit Amsterdam heeft op dit punt een sterk profiel, onder meer door de relatie met Stichting Lezen, die in 2016 een nieuwe bijzonder hoogleraar Leesbevordering heeft aangesteld. De connectie met Stichting Lezen levert ook stagemogelijkheden op.

Afstudeertraject Nederlandse letterkunde en het literaire veld

 • Periode 1
  • Literatuur en beeldcultuur (6 ec)*
  • Literaire socialisatie (6 ec)
  • The Material Book (6 ec)
 • Periode 2
  • Het literaire veld: theoretische perspectieven (6 ec)*
  • Jeugdliteratuur (6 ec)
  • Creative Writing MA (6 ec)
  • De column (6 ec)
 • Periode 4
  • Werkcollege Moderne letterkunde (6 ec)
 • Periode 5
  • Werkcollege Oudere letterkunde (6 ec)
 • Periode 4-5-6
  • Stage (12 ec)
  • MA-scriptie (18 ec)*

Studenten moeten minimaal 60 ec (inclusief scriptie) behalen in deze master. Cursussen aangegeven met een * zijn verplicht.

We leiden je op tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur: je verwerft een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je óf in de moderne literatuur (dat wil zeggen de letterkunde van 1800 tot nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij ook aandacht is voor de relatie tussen literatuur en beeldcultuur en voor het genre van de literaire column, óf je kiest voor een stage bij een literaire of culturele instelling (uitgeverij of bibliotheek, Literatuurmuseum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) waar je praktische kennis opdoet van het literaire veld.

Literary Studies: Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld vakken in de studiegids.

Onze afgestudeerden werken in het brede literair-culturele veld, bijvoorbeeld als redacteur bij een uitgeverij, een cultureel-literair programma of een krant of tijdschrift. Een functie bij een bibliotheekinstelling of een culturele (overheids)instelling behoort ook tot de mogelijkheden. 

Onderwijs
En wist je dat er een tekort is aan leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs? Na de masteropleiding Nederlandse letterkunde en het Literaire Veld kun je de eenjarige opleiding Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen volgen. Daarna ben je volledig bevoegd om les te geven, niet alleen op middelbare scholen, maar ook bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs.

Maatschappelijke relevantie in een stimulerend studieklimaat   

Een actueel en maatschappelijk relevant programma
Er is momenteel veel aandacht – in de wetenschap en in de maatschappij – voor de invloed van beeldcultuur op literatuur, voor literatuurgeschiedenis en de rol van literaire instituties.   

Een brede opleiding met diepgang
Het masterprogramma Nederlandse Letterkunde en het literaire veld aan de VU biedt je een goede combinatie van literair-historische, literaire-theoretische en toepassingsgerichte onderdelen. Je leert Nederlandse literaire teksten in hun internationale en maatschappelijke context plaatsen en bestudeert wat zij ons zeggen over de maatschappij en cultuur waarin ze (zijn) ontstaan. Je leert onderzoek doen naar lezen en literaire instituties en bekijkt hoe je die onderzoeksresultaten in de praktijk kunt toepassen. Daar kun je je voordeel mee doen tijdens je stage en na het behalen van je mastertitel.   

Intensieve begeleiding
De colleges aan onze opleiding zijn intensief en persoonlijk: we hechten veel waarde aan een goede begeleiding. In de mastercolleges werken docenten en studenten gezamenlijk aan een onderzoeksvraag. Zo leer je wat onderzoek doen is en hoe je daarbij samenwerkt. Regelmatig leiden deze werkcolleges tot concrete resultaten, zoals een publicatie of een (web)tentoonstelling.

Gitta Timmers

Student

"Tijdens de colleges Literaire Kritiek die ik volgde bij Elsbeth Etty maakte zij mij attent op schrijfster, dichteres en journaliste Annie Salomons (1885-1980). Nadat ik een premasterscriptie over het tumult rond haar debuutroman had geschreven, wilde ik graag meer aspecten van haar werk onderzoeken. In enkele tutorials heb ik een overzicht gemaakt van de columns die Salomons schreef voor De Amsterdammer en De Groene Amsterdammer, en mij verdiept in de theorieën t.a.v. de biografie om zo Annie Salomons te plaatsen tussen de vele vrouwelijke auteurs, die eind 19e, begin 20e eeuw uit het niets leken op te duiken."

"Het bestuderen van de verschillende aspecten van het werk van Salomons en de tijd waarin zij als vrouw leefde en werkte, resulteerde tenslotte in mijn masterscriptie Het eigene in vervreemden staat, waarin het ontstaan en de betekenis van de literaire column in de Nederlandse dag- en weekbladen in het begin van de 20e eeuw het referentiekader vormen voor een analyse van de ‘lyrische journalistiek’ van Annie Salomons."

"De afdeling Nederlands van de Masteropleiding Letterkunde is niet groot. Dat heeft als voordeel dat je in betrekkelijk korte tijd je medestudenten en de docenten leert kennen. De lijnen tussen docent en student zijn kort, dat werkt motiverend en stimulerend. Je kunt als je wilt je eigen ‘rode draad’ binnen de studie volgen."

Toelating & contact

Normaal gesproken moet je jouw bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. De coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.  

In april is landelijk het besluit genomen om de harde knip los te laten. De Faculteit Geesteswetenschappen heeft daarom op basis van algemene richtlijnen van de VU gekozen voor een 'zachte knip'. Bekijk hieronder wat dat voor jou betekent.  

De richtlijnen voor instroom in het masterprogramma  
Bachelorstudenten aan een Nederlandse universiteit (incl. VU)  
•    Minimaal behaalde studiepunten: 162 EC (90%).   
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020 (inclusief eventueel scriptieseminar).   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   

Huidige premasterstudenten  
•    Minimaal behaald percentage studiepunten: 80% of 1 vak niet voltooid (NB: de scriptie geldt ook als vak).   
•    Deadline definitieve versie (pre-master)scriptie: 1 december 2020.  
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   
•    Academische Vaardigheden moet zijn behaald.   

Hbo-bachelorstudenten  
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%).  
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020.   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   
•    Is je minor onderdeel van de instroomeisen? Dan mag bij aanvang van de master nog maar 1 vak (6 EC) openstaan.

De richtlijnen voor instroom in het premasterprogramma  
Let op, dit geldt alleen voor hbo-bachelorstudenten.   
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%).   
•    Deadline definitieve versie hbo-bachelorscriptie: 1 december 2020.   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   

We adviseren je met klem er alles aan te doen om je bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden. Het is qua studielast erg moeilijk om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden.

Alle studenten die op basis van de zachte knip instromen worden opgeroepen door de studieadviseur en krijgen een mentor toegewezen om te helpen bij de afronding van de bachelor.  

Zachte knip aanvragen
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

Met een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur of Literatuurwetenschap word je in principe rechtstreeks tot de master toegelaten.

Heb je een ander bachelordiploma of hbo-diploma behaald op het gebied van literatuur en cultuur, bijvoorbeeld van de lerarenopleiding Nederlands? Dien dan een verzoek tot toelating in bij de Toelatingscommissie. De commissie beoordeelt of je rechtstreeks toelaatbaar bent of dat je eerst een premasterprogramma moet volgen.

Wie toegelaten wil worden tot de master Nederlandse letterkunde moet zich voor 1 juli aanmelden via Studielink voor de opleiding Letterkunde (60 studiepunten). Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af en kan je je pasfoto uploaden. Vul bij specialisatie Nederlandse Letterkunde en het literaire veld in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van FGW.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, dan kun je na het succesvol afronden van een premastertraject toch tot het masterprogramma Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld worden toegelaten. Heb je een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht. Meer informatie over de Premaster ('Doorstromen na het hbo').

Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de Toelatingscommissie hoe jouw individuele premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op via mail: toelating.fgw@vu.nl In alle gevallen kan met het premasterprogramma uitsluitend in september gestart worden.

Aanmelding en toelatingsprocedure
Je kunt je tot uiterlijk 31 mei aanmelden via Studielink voor de premaster Letterkunde. Kies in Studielink eerst 'Bachelor of andere niet-masteropleidingen' en daarna de premaster.

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af en kan je je pasfoto uploaden. Vul bij specialisatie Nederlandse letterkundeen het literaire veld in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van FGW.

empty

Interesse in Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld? Neem contact met ons op via e-mail: contact@vu.nl.

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

Overview Literary Studies: Nederlandse Letterkunde & het Literaire Veld

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Aanmelden Voor

1 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Specialisaties


Interessegebied

Language and Communication

;