Geneeskunde

Dokter worden met hoofd, hart en handen

Dokter worden met hoofd, hart en handen

Na de bacheloropleiding geneeskunde kun je doorstromen naar de driejarige masteropleiding geneeskunde, die voor het grootste deel uit coschappen bestaat. Deze coschappen loop je in VUmc, diverse andere ziekenhuizen en in diverse extramurale instellingen. Ook is het mogelijk om coschappen te lopen in het buitenland. In een klinische context leer je aspecten uit het vak, ontwikkel je je competenties en gaandeweg krijg je steeds meer verantwoordelijkheid. Bij het opleiden staat het belang van de patiënt steeds voorop.

Gedurende de masteropleiding staat je groei in zelfstandigheid centraal.

De masteropleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het Voorbereidend CoschaP (VCP): Een zesweekse algemene voorbereiding op de coschappen waarbij algemene vaardigheden en voorbehouden handelingen worden getraind.
  • Coschappen: Daarna volgen twee jaren van coschappen met voor een aantal coschappen training in het klinisch trainingsonderwijs voorafgaand aan het klinisch deel van de coschappen. Als student ben je lid van een behandelteam in de praktijk.
  • Profileringsjaar: Tot slot vindt het profileringsjaar plaats waarin je je eigen keuzes maakt in de disciplines waarin je onderwijs wilt volgen. Hierin volg je de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage. Je werkt  tijdens de semi-artsstage steeds zelfstandiger en je krijgt, onder rechtstreekse supervisie van een staflid, een aantal eigen patiënten onder je hoede. 

Uitgebreide informatie over de studie vind je op de facultaire website www.med.vu.nl

Je begint de coschappen met een Voorbereidend CoschaP (VCP) in VUmc. Daarna loop je coschappen op verschillende afdelingen in verschillende ziekenhuizen. Deze coschappen worden veelal voorafgegaan door Klinisch Trainingsonderwijs (KTO). 

Voorbereidend coschap

De masteropleiding start met een voorbereidend coschap. Je volgt gedurende zes weken algemeen voorbereidend onderwijs in het VUmc, bestaande uit anamnesetrainingen met simulatiepatiënten, trainingen in lichamelijk onderzoek en je wordt getraind in klinische vaardigheden zoals infuus prikken, venapunctie en blaaskatheteriseren. Je wordt daarbij begeleid door arts-docenten, medisch psychologen en medisch specialisten uit VUmc. 

Het doel van het voorbereidend coschap is de basale klinische vaardigheden aanleren die nodig zijn in de eerste patiëntencontacten. Je bent na het doorlopen van het voorbereidend coschap in staat om zelfstandig een anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek uit te voeren bij een patiënt en hiervan een verslag te maken. Daarbij kan je d.m.v. klinisch redeneren een differentiaal diagnose opstellen en een eenvoudig plan voor aanvullend onderzoek maken.

Klinisch trainingsonderwijs (KTO)

Bij de coschappen interne geneeskunde, heelkunde, neurologie/psychiatrie, verloskunde en gynaecologie/kindergeneeskunde en het coschap ouderengeneeskunde start je eerst met Klinisch Trainings Onderwijs (KTO), waarin expliciet tijd en aandacht is voor klinisch redeneren op basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden. Het KTO duurt twee (bij het coschap ouderengeneeskunde) tot drie (overige 4 KTO's) en wordt voor de drieweekse KTO's afgesloten met een formatieve beoordeling aangaande je functioneren op de werkplek. Je formuleert leerdoelen die je bespreekt met de KTO-docenten en meeneemt naar het coschap.

Coschappen

Tijdens de coschappen maak je deel uit van het (poli)klinisch behandelteam en voer je onder supervisie, zelfstandig taken uit zoals het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een status, het opstellen van een diagnostisch behandelplan en het voordragen van een patiënt. Je doet je coschappen op diverse (poli)klinische afdelingen, in extramurale instellingen en huisartspraktijken. Ook doe je ervaring op tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten.

De leerdoelen die je aan het einde van het KTO geformuleerd hebt worden bij aanvang van het coschap besproken met de coschapbegeleider. Deze leerdoelen scherp je eventueel aan naar de specifieke praktijksituatie en bespreek je in de tussen- en eindbeoordeling. 

Halverwege het coschap vindt een formatieve tussenbeoordeling plaats. Hierin worden je leerdoelen, sterke punten en verbeterpunten besproken.

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is de profileringsfase waarin je het onderwijs naar eigen keuze van discipline kunt invullen. Je kunt dit gebruiken om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden.

De vaste onderdelen van het profileringsjaar zijn:

Verder volg je in het profileringsjaar, net als in masterjaar 1 en 2, nog het intervisieonderwijs en twee symposia.

Premaster

VUmc Zigma is speciaal ontwikkeld voor studenten, met een ander bachelordiploma dan geneeskunde, die arts willen worden en zich willen profileren als wetenschappelijk onderzoeker. Er is jaarlijks plek voor maximaal 24 studenten met een biomedisch georiënteerde vooropleiding. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Het premasterprogramma bestaat uit één volledig studiejaar waarop een driejarig masterprogramma volgt: de master geneeskunde met extra onderwijs gericht op wetenschappelijk onderzoek. De samenstelling van het programma is voor alle Zigma studenten hetzelfde. 

Meer informatie en aanmelden
De aanmelding voor de selectieprocedure 2020-2021 is vanaf 12 november 2019 geopend en sluit op 15 januari 2020. Meer informatie over dit traject en de aanmeldprocedure vind je op de website van de Faculteit Geneeskunde.

In het zij-instroomprogramma voor tandartsen is er jaarlijks plek voor maximaal zes kandidaten met een afgeronde master tandheelkunde. Je doorloopt een verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een premaster jaar stroom je de reguliere driejarige masteropleiding van VUmc in en volg je het VUmc compas curriculum.

Kandidaten voor dit programma hebben een bachelor en master opleiding tandheelkunde afgerond of ronden die voor 15 augustus 2020 af. Deze opleiding mag op het moment van de start van het zij-instroomprogramma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond zijn. Indien je een buitenlands diploma hebt, dien je voor 1 september 2020 ook in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

Meer informatie op de website van de Faculteit Geneeskunde

Overview Geneeskunde

LANGUAGE OF INSTRUCTION

Dutch

DURATION

3 jaar

APPLICATION

1 september 2020

START DATE

1 september 2020

STUDY TYPE

Full-time

FIELD OF INTEREST

Health and Movement

;