Filosofie van Cultuur & Bestuur

Verbreed je visie, verscherp je blik en verdubbel je master

Nadenken over de grote vragen van onze tijd

Programma vanFilosofie (2 jaar)
TitelMA Filosofie (2 jaar): Filosofie van Cultuur en Bestuur

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje 'Coronavirus: van bachelor naar master'.

Of het nu gaat om de coronacrisis, de kredietcrisis en de deregulering van de financiële sector, de kloof tussen professionals en management, het gebruik van sociale media of de problemen rond Zuid-Europa en de euro – het wordt steeds duidelijker dat een louter kwantitatieve, technische en/of economische horizon tekort schiet om complexe maatschappelijke en historische processen te begrijpen en te (be)sturen. De complexiteit van grootschalige vraagstukken houdt verband met wat we op zowel micro- als macroniveau ook wel de ‘dynamiek van cultuur’ kunnen noemen; van gezins-, school-, en bedrijfscultuur tot religieuze cultuur en landscultuur. Cultuur betreft dan de manier waarop mensen zich tot elkaar en de wereld verhouden: hun gebruiken, omgangsvormen en moraal, de techniek waarvan zij zich bedienen, de taal die zij spreken, de instituties waarin zij leven, de betekenis, zin en normativiteit die hen drijft, de verwoording en (symbolische) verbeelding daarvan, enzovoorts.

De 2-jarige masteropleiding Filosofie van Cultuur en bestuur biedt de unieke mogelijkheid om een vakwetenschappelijke master in een maatschappijgericht domein te verbinden met een cultuurfilosofisch perspectief. In deze opleiding worden de grote vraagstukken van deze tijd benaderd vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, met een zekere nadruk op de zogenoemde continentale traditie: van Aristoteles, Hegel en Heidegger tot Taylor, Arendt en Stiegler. Studenten leren om kwesties rondom (geo)politiek, economie, bestuur en bijvoorbeeld digitalisering grondig te analyseren. Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in de culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe men daarop het best kan inspelen. Vanuit de filosofisch-theoretische verdieping wordt op fundamentele wijze gereflecteerd op de huidige praktijk – iets waaraan in deze tijd steeds meer behoefte is. De master Filosofie van Cultuur en Bestuur is dan ook bedoeld voor studenten en professionals die een serieuze filosofische interesse combineren met een interesse voor de veelzijdige culturele, bestuurlijke en economische werkelijkheid waarin wij leven.

Deze opleiding is in meerdere opzichten uniek in Nederland: niet alleen vanwege de thematiek, maar ook omdat er specifieke aandacht wordt besteed aan helder en aansprekend (Nederlands) taalgebruik. Dat is zowel van belang voor de zeggingskracht van filosofische analyses als voor iemands bestuurlijke overtuigingskracht. Binnen FCB leren studenten niet alleen helder en correct spreken en schrijven, maar ook dat zij in staat zijn om dat op een logisch consistente, gedachterijke, pakkende en beeldende manier te doen. Het studieprogramma is zo ingericht dat deze master goed gecombineerd kan worden met een andere master of een baan.

Coördinator: dr. A. Verbrugge
Hoofddocenten: prof. dr. G.J.M. van den Brink, dr. ir. G.J.E. Rutten, dr. A. Verbrugge, prof. dr. G.J. Buijs, dr. H. Sheikh

STUDIEPROGRAMMA

Opbouw programma
Deze master is opgebouwd uit 78 EC filosofische vakken en 42 EC vakwetenschappelijke mastervakken uit een relevante studierichting. Op die manier is het daarom ook goed mogelijk om deze met een tweede master te combineren. Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Studenten moeten een gemotiveerd verzoek voor de invulling van dit vakwetenschappelijk programma bij de toelatingscommissie indienen.

In het eerste jaar ligt meer de nadruk op de vakwetenschap, in het tweede jaar op de filosofie. Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardig diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding, zij volgen dan alleen nog de hieronder genoemde filosofische vakken. Studenten kunnen deze filosofische master natuurlijk ook combineren met een volledige masteropleiding in een relevante vakwetenschap.

Filosofie: Cultuur & Bestuur vakken in de studiegids.

Rooster
Omdat deze masteropleiding ook is bedoeld voor mensen die werken of een tweede studie doen, zijn vaste collegedagen extra belangrijk. Er wordt daarom vast op dinsdagen en donderdagen college gegeven. Ook proberen wij de colleges zo veel mogelijk op te nemen, zodat je ze op een ander moment nog kunt terugluisteren. Kijk voor jaaroverzicht en programma overzicht in de studiegids (te vinden op de algemene website van de VU). Voor het rooster kun je terecht op rooster.vu.nl.

Vooral degenen die een strategische functie binnen het bedrijfsleven of de overheid ambiëren (of hebben), journalistieke of media gerelateerde aspiraties hebben of willen promoveren in thematiek van cultuurfilosofische vraagstukken vinden in deze master een unieke voorbereiding op hun toekomstplannen. Deze mastertrack beantwoordt namelijk aan de veel gehoorde roep om denkers die in staat zijn hedendaagse vraagstukken rondom (geo)politiek, economie, bestuur en bijvoorbeeld digitalisering in een bredere context te plaatsen, grondig te analyseren en richting te geven. Door een studie als Bedrijfskunde, Politicologie, Bestuurskunde, Journalistiek, Geschiedenis of Cultuurwetenschappen aan te vullen met deze master onderscheidt de student zich doordat zij in staat is een visie te ontwikkelen waarmee kan worden ingespeeld op deze hedendaagse vraagstukken. Met het oog op hun loopbaanperspectief vormt filosofie voor studenten uit de relevante vakdisciplines dus een aantrekkelijke aanvulling op hun reguliere opleiding.
    
De studie is zo ingericht dat zij zowel inhoudelijk als praktisch goed kan worden gecombineerd met vakwetenschappelijke masters als Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Politicologie, Journalistiek, Geschiedenis of Cultuurwetenschappen. Andere combinaties zijn eveneens mogelijk. Ook voor reguliere wijsbegeerte studenten is deze mastertrack een aantrekkelijk vervolg op hun bachelor studie. Door studenten middels stageplekken en tweewekelijkse gesprekken in contact te brengen met het prestigieuze netwerk van de (gast)docenten van deze master, krijgt de student bovendien de unieke mogelijkheid om al tijdens de studie een goed cv op te bouwen en relevante contacten op te doen.

De leerweg van deze master betreft een op onze tijd en cultuur toegespitste filosofieopleiding met de nadruk op de continentale traditie, gecombineerd met praktische vaardigheden en ervaring: een unieke thematiek voor Nederland!

Studeren bij de VU betekent verder kijken. Wat je ook studeert, bij de VU kijk je verder dan kennis alleen. Verder dan wat voor de hand ligt. Dan de grenzen van je eigen studie. Het betekent studeren met een open blik. Met oog voor de maatschappij en wat daar gebeurt.

Extra informatie over de master Philosophy: Filosofie van Cultuur en Bestuur vind je op de website van Centrum Èthos, het onderzoekscentrum waaraan de opleiding verbonden is.

Ad Verbrugge nieuwDr. A. VerbruggeEmanuel Rutten nieuwDr. ir. E. Rutten
Gabriel van den Brink NieuwProf. dr. G. van der BrinkGovert Buijs nieuwProf. dr. G. Buijs
Haroon Sheikh nieuwDr. H. SheikhThijs JansenDrs. T. Jansen

Toelating & contact

Normaal gesproken moet je jouw bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. De coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen. 

In april is landelijk het besluit genomen om de harde knip los te laten. De Faculteit Geesteswetenschappen heeft daarom op basis van algemene richtlijnen van de VU gekozen voor een 'zachte knip'. Bekijk hieronder wat dat voor jou betekent. 

De richtlijnen voor instroom in het masterprogramma 
•    Afgeronde relevante minor of 18 EC aan relevante filosofische vakken afgerond uiterlijk op 1 december 2020 
•    Minimaal behaalde studiepunten: 162 EC (90%) 
•    Deadline definitieve versie scriptie: 1 december 2020 (inclusief eventueel scriptieseminar) 
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021 
•    Aantoonbaar toelaatbaar tot een andere (vakwetenschappelijke) master, waarvoor mogelijk andere zachte knip-eisen gelden

We adviseren je met klem er alles aan te doen om je bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden. Het is qua studielast erg moeilijk om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden.

Alle studenten die op basis van de zachte knip instromen worden opgeroepen door de studieadviseur en krijgen een mentor toegewezen om te helpen bij de afronding van de Bachelor.  

Zachte knip aanvragen
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier voor zachte knip naar master in te vullen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje 'Coronavirus: van bachelor naar master'.

DIRECTE TOELATING

Deze master is toegankelijk met:

  • Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*.
  • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*.

Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op 020-5983230.

Vrijstellingen
Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap*, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

*Relevante vakwetenschappen
Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval:

TOELATINGSCOMMISSIE 

De toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen beslist in overleg met de coördinator van de Masteropleiding of je wordt toegelaten, als je beschikt over een universitaire Bachelor (al dan niet elders behaald) van een studierichting die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde Bachelors.

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, dient allereerst een afspraak te maken voor een matchingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we gezamenlijk of de verwachtingen van de student aansluiten bij wat het programma te bieden heeft. Stuur een e-mail naar centrum.ethos@vu.nl met als onderwerp 'matchingsgesprek'. Binnen een week wordt er dan contact met je opgenomen om dit gesprek in te plannen.

Na het gesprek dien je je voor 1 juni aan te melden via Studielink voor de opleiding Philosophy (2 years).

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen 2 dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur in. In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
  • CV

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der geesteswetenschappen.

Contact opnemen
Voor vragen over de opleiding, het bijwonen van bijeenkomsten, toelatingseisen etc. kunt u contact opnemen met Centrum Èthos per email via centrum.ethos@vu.nl of op telefoonnummer 020-5983230.

Filosofisch Actueel gesprek bijwonen
Een vast onderdeel van de opleiding is het Filosofisch Actueel Gesprek. Alle studenten en de staf komen om de week samen om een actueel thema te beschouwen. Geïnteresseerden kunnen op verzoek hierbij aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de opleiding en de staf. Indien je het gesprek zou willen bijwonen, mag je een mail sturen naar centrum.ethos@vu.nl. Er wordt dan vooraf informatie gegeven over het onderwerp ter voorbereiding van deze bijeenkomst.

College bijwonen
Geïnteresseerden kunnen op verzoek een college bijwonen om de sfeer van de opleiding te proeven. Welke colleges er worden gegeven en een korte weergave van de inhoud staat in de Studiegids.

Het geniet de voorkeur om de eerste college van een reeks te kiezen. Het rooster van de colleges kan worden ingezien op rooster.vu.nl

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

Overview Filosofie van Cultuur & Bestuur

Taal

Dutch

Duur

2 jaar (voltijd); 4 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

VWO Profiel

Alle

Interessegebied

Philosophy

;