Criminologie: Opsporingscriminologie

Misdaadprofielen, preventie en bestrijding

Opsporingscriminologie: misdaadprofielen en misdaadbestrijding

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

“Wat zijn persoonskenmerken van plegers van cybercrime?”
“Hoe kunnen nieuwe DNA-technieken beter worden ingezet om sporen van daders te vinden?”
“Wat zijn de zwakke schakels in criminele netwerken?”
“Leidt de bonuscultuur in de financiële sector tot fraude?”

Opsporingscriminologie is de afstudeerrichting waarbinnen je dit soort vragen beantwoordt. Je verdiept je in de verschillende soorten misdaad en de technieken voor de bestrijding daarvan. Er is bijzondere aandacht voor drie ernstige vormen van criminaliteit: cybercrime, georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit. 

De nadruk ligt op het gebruiken van wetenschappelijke kennis voor de opsporing en bestrijding van deze complexe misdaadvormen. Je krijgt niet alleen inzicht in daderkenmerken, maar leert ook effectieve strategieën te ontwikkelen voor de preventie en aanpak van criminaliteit. Forensische wetenschappen maken deel uit van de opleiding, maar je kijkt ook verder dan het forensische aspect en verdiept je in de opsporing van criminaliteit vanuit een breder perspectief.

Afgestudeerden in deze richting hebben zowel kennis over daders als kennis over opsporing en preventie. Daarom zijn ze op een breed terrein inzetbaar, bijvoorbeeld als strategisch analist bij de recherche, onderzoeker in de forensische accountancy, security officer bij grote ondernemingen of veiligheidsadviseur bij overheidsorganisaties.

Inhoud en vakken
Opsporingscriminologie is een afstudeerrichting van de master Criminologie. Op de cijferlijst van je masterdiploma wordt vermeld dat je de afstudeerrichting Opsporingscriminologie hebt gevolgd.

Je volgt zeven vakken, waaronder één keuzevak (elk 6 studiepunten). Je past de opgedane kennis toe in een afstudeerproject waarbij je zelf in de praktijk aan de slag gaat, bijvoorbeeld in een stage bij één van onze partners (18 studiepunten). Je ontwikkelt bijvoorbeeld daderprofielen uit opsporingsgerichte informatie.

Criminologie: Opsporingscriminologie vakken in de studiegids

De vakken van de richting Opsporingscriminologie

Politie en veiligheid 
Dit vak biedt inzicht in het werk van de politie en de plaats van de politie in de veiligheidsketen. We reflecteren kritisch op de verschuiving van politietaken naar private beveiliging en opsporing, en de samenwerking tussen publieke en private veiligheidszorg.

Misdaadanalyse en daderprofilering
Dit vak is forensisch georiënteerd. Het kijkt kritisch naar informatie- en probleemgestuurde opsporing en de toepassing van concrete vormen van misdaadanalyse, zoals gedragskundige analyse en geografische en psychologische daderprofilering.

Forensisch bewijs: van plaats delict tot de cel
Aan de hand van praktijkgevallen richt dit vak zich op het vinden van daders en het verzamelen van bewijs in de strafrechtelijke opsporing. Er wordt ingegaan op het rechercheproces, het ontwikkelen van scenario’s en de waarde van forensisch bewijs.

Cybercrime & cybersecurity
Dit vak richt zich op vormen van digitale criminaliteit. Denk hierbij aan phishing, hacking, cyberattacks en e-fraude. Ook kijken we naar daderprofielen, digitale recherche en informatiebeveiliging.

Transnational organized crime
Drugssmokkel, mensensmokkel, mensenhandel en witwassen zijn grensoverschrijdende vormen van georganiseerde criminaliteit. In dit Engelstalige vak komen ze aan de orde, net als de organisatie van criminele samenwerkingsverbanden en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

Financieel-economische criminaliteit
Financieel-economische delicten, zoals vastgoedfraude en corruptie, ontwrichten de economie. In dit vak leer je over de aard, oorzaken en aanpak van financieel-economische criminaliteit, en het optreden van bijzonderde opsporingsdiensten zoals FIOD-ECD en AFM

Keuzevakken
Om de kennis van bijzondere misdaadvormen en hun opsporing nog verder te verdiepen kun je kiezen uit een lijst met vakken voor je keuzeruimte van 6 studiepunten.

 • Gerede Twijfel 
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek
 • Publiekrechtelijke rechtshandhaving
 • Spatial Criminology


Je kunt ook kiezen uit alle vakken van de andere Criminologie-afstudeerrichting: Interventiecriminologie.

Afstudeerproject: stage en scriptie
Ter afronding van de masteropleiding schrijf je een scriptie waarbij je op basis van eigen criminologisch onderzoek concrete aanbevelingen doet voor effectieve opsporing of misdaadpreventie. VU-docenten bereiden studenten goed voor op hun afstudeeropdracht, met intervisies en workshops.

Vanwege de sterke beroepsoriëntatie van de masteropleiding en ter voorbereiding op de arbeidsmarkt wordt een stage sterk aanbevolen. De masteropleiding onderhoudt goede contacten met het werkveld zodat een reeks stageplaatsen aangeboden kan worden.

Jaarschema

Criminologie: opsporingscriminologie vakken in de studiegids

Afgestudeerden in Opsporingscriminologie hebben zowel misdaadkennis als kennis over opsporing en preventie. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan recherchekundigen en strategisch analisten bij de politie, onderzoekers in de forensische accountancy, criminologische beleidsadviseurs bij het Openbaar Ministerie, beleidsmedewerkers veiligheid bij gemeenten en security officers bij grote ondernemingen. 

Afgestudeerden in Interventiecriminologie hebben daderkennis én kennis over effectieve (justitiële) reacties. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan beleidsmedewerkers bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

De master criminologie van de VU is sterk georiënteerd op de criminologische beroepspraktijk. Die beroepspraktijk kent twee kanten: die van het opsporen, onderzoeken en frustreren van criminaliteit en die van het ingrijpen in en het beëindigen van criminele carrières van daders. Deze focus op de criminologische praktijk is uniek in Nederland. 

Kiezen voor opsporing of interventie
Een ander uniek aspect van de master Criminologie aan de VU is dat je direct kiest voor een focus op de opsporing of de interventie van criminaliteit. Direct kiezen geeft je de kans om je te verdiepen in één van de twee gebieden. Het zorgt er bovendien voor dat je de strafrechtelijke handhaving van criminaliteit op een vernieuwende manier benadert.

Dadergericht
Met Opsporingscriminologie verdiep je je in de opsporing en bestrijding van complexe misdaadvormen. Een goed begrip van daders en hun modus operandi is daarom essentieel. Met Interventiecriminologie verdiep je je in criminele carrières en de mogelijkheden om daarin in te grijpen. De masteropleiding Criminologie is dus duidelijk dadergericht.

Met één been in de praktijk: partnerships
De masteropleiding Criminologie aan de VU heeft partnerships met verschillende organisaties in het beroepsveld. Experts die werkzaam zijn bij deze organisaties geven aansprekende gastcolleges in de master. Er is bovendien een groot aantal stageplaatsen beschikbaar voor VU-studenten.

Samenwerking met toponderzoeksinstituut NSCR
De VU werkt nauw samen met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Dit internationaal vermaarde onderzoeksinstituut is samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gehuisvest in het Initium, een modern gebouw op de VU-campus. Het  NSCR doet op een groot aantal terreinen onderzoek dat relevant is voor Interventiecriminologie. Onderzoeksterreinen zijn onder andere de geografische analyse van het reisgedrag van daders, doelwitkeuzes van overvallers, profielen van zedendelinquenten en verplaatsingseffecten van preventiemaatregelen.

Research track
Goede en gemotiveerde studenten kunnen de criminologie master research track volgen van 18 extra studiepunten. Dit is bedoeld voor studenten die meer methodische verdieping zoeken. Behalve onderzoeksmethoden oefen je ook andere aan onderzoek gerelateerde vaardigheden, zoals het pitchen van een onderzoeksidee, het schrijven van een onderzoeksvoorstel, het geven van presentaties, en omgaan met de media. De Master Research Track Criminologie is zowel voor studenten die willen promoveren of minimaal onderzoeker willen worden, als voor studenten die met een uitbreiding van de master hun arbeidsmarktpositie willen verbeteren.

Joske Berends

Studente

Joske Berends Msc opsporingscriminologie

"Je leert over internationale processen en acties, maatschappelijk relevante kennis die direct toe te passen is in de praktijk"

Overview Criminologie: Opsporingscriminologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

Breed scala aan onderzoeksthema's

De richtingen Opsporingscriminologie en Interventiecriminologie werken samen met de wetenschappelijke staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de politie en andere partners. Deze samenwerking maakt een breed scala aan thema’s mogelijk, zoals criminele samenwerkingsverbanden in de georganiseerde misdaad, criminogene gelegenheidsstructuren voor fraude, criminele carrières van cybercriminelen, DNA-sporen, besmettelijkheid van woninginbraak en criminele jeugdbendes. 

Bekijk onze onderzoeksinstituten en de website van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

In de regel volg je een stage bij de opleiding Criminologie, bijvoorbeeld bij de politie. Hoewel stagelopen niet verplicht is wordt het wel sterk aangeraden. Het is namelijk een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen. Ook leg je waardevolle contacten, die van pas kunnen komen als je straks een baan gaat zoeken. Verder vergemakkelijkt een stage in veel gevallen de dataverzameling voor de scriptie, omdat de stageverlenende instelling bijvoorbeeld toegang heeft tot bruikbare databestanden of gemakkelijk contact kan leggen met geschikte respondenten voor het onderzoek. Bovenal is een stage erg leuk en leerzaam. 
  
Door partnerships met verschillende organisaties in het beroepsveld is een vast aantal stageplaatsen beschikbaar.

De opleiding Criminologie kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor schrijf je je bij aanmelding in als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de deeltijdopleiding Criminologie alleen overdag worden aangeboden. Bovendien heeft de faculteit het voornemen om per september 2015 geen nieuwe deeltijdstudenten meer toe te laten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Je kunt een deel van je masteropleiding aan een universiteit in het buitenland volgen. De afdeling Criminologie van de VU heeft goede contacten met verschillende criminologieopleidingen in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten. Ook bouw je een internationaal netwerk op. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse criminaliteitsvraagstukken en rechtsstelsels op te doen. Je mag, na overleg met de mastercoördinator, vakken vervangen door vakken die je in het buitenland hebt gevolgd. De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Toelating via Nederlands diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een bachelor Criminologie van een Nederlandse universiteit hebben voldoende kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en zijn op criminologisch terrein eerder getoetst. Zij krijgen om die reden een vrijstelling voor de toelatingstoets en zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit een relevante universitaire bachelor. Relevante universitair bachelordiploma's zijn onder andere Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. 

De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Heb je een relevante sociaal- of gedragswetenschappelijk bachelor, dan moet je vooraf toestemming vragen aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te maken. Zie aanmeldprocedure.

Andere academische bachelors bieden geen toestemming  tot deze master, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor Rechtsgeleerdheid.

emptyempty

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot de master Criminologie. Een hbo-diploma plus een relevante (pre-) master geeft ook geen toegang tot de master Criminologie.

Coronoacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

 

TOELATING VIA NEDERLANDS DIPLOMA / CORONA REGELING

Heb je jouw bachelor op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. 

Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog afronden. Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 

- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

bij een bachelor Criminologie: 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding, inclusief het afsluitende onderzoeksproject; 

- je hebt in ieder geval alle Methoden & Technieken vakken van het curriculum behaald. 

bij een andere academische bachelor : 

- je hebt de toelatingstoets behaald; én 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding, inclusief het afsluitende onderzoeksproject.

Verder gelden de volgende afspraken: 

- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 

- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat je bacheloropleiding formeel is afgerond; 

- heb je op 31 augustus 2021 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Met een HBO diploma + (pre)master kom je niet in aanmerking voor toelating en dus ook niet voor de corona regeling. 


Aanmelden kan vanaf 1 oktober. de aanmelddeadline is 1 juni.

Stappenplan

 1. Ben je op basis van je bachelordiploma Criminologie vrijgesteld van de toelatingstoets, dan kun je je direct aanmelden voor de master op Studielink. 
 2. Heb je een sociaal- of gedragswetenschappelijke bachelor, vraag dan vóór 1 mei toestemming om deel te nemen aan de toelatingstoets via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.
  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • Scan van diploma of inschrijfbewijs
  • Scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst
  • Heb je een bachelor anders dan Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen, stuur dan ook inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding 
 3. De toelatingscommissie beoordeelt of je over voldoende kennis van onderzoeksmethoden & -technieken beschikt. Als je toestemming krijgt om deel te nemen aan de toelatingstoets, kun je je aanmelden voor de master op Studielink.
 4. Meld je in ieder geval vóór 1 juni aan. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 5. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 6. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 7. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie.rechten@vu.nl
 8. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 9. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. Ben je toegelaten, dan ontvang je voor aanvang van de opleiding praktische informatie over de start van de studie.


Toelatingstoets op 12 juni 2020
Je kunt alleen deelnemen indien je op 1 juni 2020 staat aangemeld voor de opleiding en toestemming voor deelname hebt ontvangen van de toelatingscommissie.

De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst. De toelatingstoets wordt behaald, wanneer voor alle afzonderlijke onderdelen een voldoende score wordt behaald op één toetsmoment. 

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2018) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2018) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2018) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voor het gebruik van wettenbundels gelden regels, deze staan vermeld in het Huishoudelijk reglement van het Examenreglement

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Tentamentijdverlenging
Studenten met een structurele beperking, waarvoor zij tijdens de bacheloropleiding tentamentijdverlenging hebben toegewezen gekregen, kunnen een verzoek voor tentamentijdverlenging (30 minuten) aanvragen voor de toelatingstoets nadat zij toestemming hebben ontvangen om deel te nemen aan de toelatingstoets. Stuur de volgende documenten mee met je verzoek aan selectiecriminologie.rechten@vu.nl:

 • Toewijzing tentamentijdverlenging bacheloropleiding; en 
 • Recente medische verklaring van behandelend arts ; of
 • Recente dyslexieverklaring van een erkende instelling

empty

Toelatingseisen/Toelatingsproceduretoelatingscommissie.rechten@vu.nl
Toelatingstoetsselectiecriminologie@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnet Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragencontact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

Toelating via internationaal diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een internationale bachelor Criminologie sturen een verzoek tot toelating naar de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt of zij voldoen aan de toelatingseisen en of zij in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van de toelatingstoets. 

De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (via het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, NT2-II of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel EDUP of STRT).

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Voor de master Criminologie dien je te beschikken over een relevante sociaal- of gedragswetenschappelijke universitaire bachelor (zoals Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen) en moet je de toelatingstoets behalen. Vraag tijdig toestemming aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te mogen maken (zie aanmeldprocedure).

Op basis van een andere academische bachelor of een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor juridische bachelors. Ook als je na deze bachelors een relevante master hebt behaald, ben je niet toelaatbaar.

De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (via het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, NT2-II of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel EDUP of STRT).

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

TOELATING VIA INTERNATIONAAL DIPLOMA / CORONA REGELING

Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je niet in aanmerking voor de corona regeling. 

Heb je binnen de EER je academische bachelor op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch al met de master starten. 

Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog (in je thuisland) afronden. Dit is een moeilijke combinatie. Wij raden daarom af om gebruik te maken van de regeling en in plaats daarvan volgend jaar in te stromen. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 

- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

- je voldoet op 31 augustus 2020 aan de taaleis Nederlands; én 

bij een bachelor Criminologie: 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding, inclusief het afsluitende onderzoeksproject;

- je hebt in ieder geval alle Methoden & Technieken vakken van het curriculum behaald. 

bij een andere academische bachelor : 

- je hebt de toelatingstoets behaald; én 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding, inclusief het afsluitende onderzoeksproject.

Verder gelden de volgende afspraken: 

- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 

- je verblijfsvergunning/visum is uiterlijk 31 augustus 2020 geregeld; 

- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat je bacheloropleiding formeel is afgerond; 

- heb je op 31 augustus 2021 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kan je uiterlijk 1 augustus 2020 een verzoek indienen bij toelatingscommissie.rechten@vu.nl om provisioneel toegelaten te worden. Stuur een scan mee van je officiële cijferlijst(en) waarmee je aantoont te voldoen.

Voldoe je pas in augustus aan de voorwaarden, vermeld dan wanneer je verwacht te voldoen. Je zult dit uiterlijk 31 augustus 2020 moeten aantonen via je officiële cijferlijst(en), tot die tijd houden we je verzoek in beraad.

Als je op 31 augustus 2020 niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan heeft het geen zin om een verzoek in te dienen.


Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is 1 juni

Stappenplan

 1. Stuur vóór 1 mei een verzoek tot toelating naar de toelatingscommissie via toelatingscommissie.rechten@vu.nl. Stuur de volgende bijlagen mee:  
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
 2. De toelatingscommissie beoordeelt of je over voldoende sociaal- of gedragswetenschappelijke kennis beschikt, o.a. op het gebied van onderzoeksmethoden & -technieken, om deel te mogen nemen aan de toelatingstoets.
 3. Mag je deelnemen aan de toets, of krijg je vrijstelling, meld je dan vóór 1 juni aan voor de master via Studielink. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 6. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie.rechten@vu.nl.
 7. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 8. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. Ben je toegelaten, dan ontvang je voor aanvang van de opleiding praktische informatie over de start van de studie.


Toelatingstoets op 12 juni 2020
Je kunt alleen deelnemen indien je op 1 juni 2020 staat aangemeld voor de opleiding en toestemming voor deelname hebt ontvangen van de toelatingscommissie.

De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst. De toelatingstoets wordt behaald, wanneer voor alle afzonderlijke onderdelen een voldoende score wordt behaald op één toetsmoment.  

Literatuur

De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voor het gebruik van wettenbundels gelden regels, deze staan vermeld in het Huishoudelijk reglement van het Examenreglement.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Tentamentijdverlenging
Studenten met een structurele beperking, waarvoor zij tijdens de bacheloropleiding tentamentijdverlenging hebben toegewezen gekregen, kunnen een verzoek voor tentamentijdverlenging (30 minuten) aanvragen voor de toelatingstoets nadat zij toestemming hebben ontvangen om deel te nemen aan de toelatingstoets. Stuur de volgende documenten mee met je verzoek aan selectiecriminologie.rechten@vu.nl:

 • Toewijzing tentamentijdverlenging bacheloropleiding; en 
 • Recente medische verklaring van behandelend arts ; of 
 • Recente dyslexieverklaring van een erkende instelling
Toelatingseisen/ Toelatingsprocedure toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Toelatingstoetsselectiecriminologie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnetStudentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragen contact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

TwitterVolg 'VU Criminologie' op Twitter!
Like 'VU School of Criminology' op Facebook!Facebook
;