Criminologie: Interventiecriminologie

Ingrijpen in criminele carrières

Interventiecriminologie: criminele carrières en interventies

“Crimineel begint carrière pas op latere leeftijd”
“Vrouwen worden lichter gestraft voor hetzelfde delict dan mannen”
“Jongeren zwaarder straffen valt slecht bij deskundigen”
“De recidive onder zedendelinquenten is laag”

Interventiecriminologie is de afstudeerrichting waarbinnen je dit soort thema’s te lijf gaat. Je krijgt inzicht in de criminele loopbanen van verschillende soorten daders, zoals daders in de georganiseerde misdaad, zedendelinquenten, jeugdige daders en senioren. Ook verdiep je je in de mogelijke interventies om deze loopbanen om te buigen. Er is bijzondere aandacht voor de rol van gender; denk bijvoorbeeld aan het grote verschil in geregistreerde criminaliteit tussen mannen en vrouwen, en de verschillende soorten straffen die zij krijgen. 

Bij Interventiecriminologie ligt de nadruk op desistance: hoe, wanneer en waarom beëindigen daders hun criminele loopbaan? Kennis uit het VU-onderzoek naar criminele carrières wordt gekoppeld aan methoden om daders weer op het rechte pad te krijgen. Je krijgt dus niet alleen inzicht in de levensloop van verschillende soorten daders, maar leert ook hoe je de effectiviteit beoordeelt van straffen en maatregelen om crimineel gedrag te beëindigen.

Afgestudeerden in deze richting hebben zowel kennis over daders als kennis over effectieve (justitiële) reacties. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

Vraag hier je brochure aan

Inhoud en vakken

Interventiecriminologie is een afstudeerrichting binnen de master Criminologie. Op de cijferlijst van je masterdiploma wordt vermeld dat je de afstudeerrichting Interventiecriminologie hebt gevolgd.

Je volgt zeven vakken, waaronder één keuzevak (elk 6 studiepunten). Je past de opgedane kennis toe in een afstudeerproject waarbij je zelf in de praktijk aan de slag gaat, bijvoorbeeld in een stage bij één van onze partners (18 studiepunten). Je onderzoekt bijvoorbeeld de effectiviteit van justitiële interventies.

De vakken van de afstudeerrichting Interventiecriminologie

Politie en veiligheid
Dit vak biedt inzicht in het werk van de politie en de plaats van de politie in de veiligheidsketen. We reflecteren kritisch op de verschuiving van politietaken naar private beveiliging en opsporing, en de samenwerking tussen publieke en private veiligheidszorg.

Cybercrime & cybersecurity
Dit vak richt zich op vormen van digitale criminaliteit. Denk hierbij aan phishing, hacking, cyberattacks en e-fraude. Ook kijken we naar daderprofielen, digitale recherche en informatiebeveiliging.

Forensisch bewijs: van plaats delict tot de cel
Aan de hand van praktijkgevallen richt dit vak zich op het vinden van daders en het verzamelen van bewijs in de strafrechtelijke opsporing. Er wordt ingegaan op het rechercheproces, het ontwikkelen van scenario’s en de waarde van forensisch bewijs.

Criminele carrières
De criminele carrières van specifieke dadersgroepen worden bestudeerd vanuit de levensloopcriminologie. Zulke dadersgroepen zijn bijvoorbeeld zedendelinquenten, jeugddelinquenten en beroepscriminelen. De focus ligt op ingrijpen en recidivepreventie door, bijvoorbeeld, forensische behandeling, jeugdzorg en reclassering.

Effectieve gedragsinterventies: wat werkt?
In dit vak verdiep je je in methoden om de effectiviteit van straffen en maatregelen te beoordelen die worden ingezet om crimineel gedrag te beëindigen. Denk hierbij aan DNA-spray, HALT, reclasseringstoezicht, terbeschikkingstelling en taakstraf.

Gender, Crime and Justice
Dit Engelstalige vak houdt zich bezig met de rol en betekenis van gender in het beschrijven en verklaren van criminaliteit, in het straffen en in de interventies. De rol van gender wordt op microniveau (psychologisch, individueel) en op macroniveau (meer sociologisch) bestudeerd. Je krijgt inzicht in de relatie tussen gender, criminaliteit en de daaropvolgende justitiële reacties.

Keuzevakken
Om de kennis van het beëindigen van criminele carrières nog verder te verdiepen kun je kiezen uit een lijst met vakken voor je keuzeruimte van 6 studiepunten.

 • Comparative Criminology
 • Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek
 • Geweld in het gezin Extensieve Variant
 • Jeugdrecht 1
 • Cybercrime & Cybersecurity


De vakken zijn ook terug te vinden in de studiegids.
Je kunt ook kiezen uit alle vakken van de andere Criminologie-afstudeerrichting; opsporingscriminologie.

Afstudeerproject: stage en scriptie
Ter afronding van de masteropleiding schrijf je een scriptie waarbij je op basis van eigen criminologisch onderzoek concrete aanbevelingen doet voor effectieve gedragsinterventies. VU-docenten bereiden studenten goed voor op hun afstudeeropdracht, met intervisies en workshops.

Vanwege de sterke beroepsoriëntatie van de masteropleiding en ter voorbereiding op de arbeidsmarkt wordt een stage sterk aanbevolen. De masteropleiding onderhoudt goede contacten met het werkveld zodat een reeks stageplekken aangeboden kan worden. 

Jaarschema

Criminologie: interventiecriminologie vakken in de studiegids

Afgestudeerden in Opsporingscriminologie hebben zowel misdaadkennis als kennis over opsporing en preventie. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan recherchekundigen en strategisch analisten bij de politie, onderzoekers in de forensische accountancy, criminologische beleidsadviseurs bij het Openbaar Ministerie, beleidsmedewerkers veiligheid bij gemeenten en security officers bij grote ondernemingen. 

Afgestudeerden in Interventiecriminologie hebben daderkennis én kennis over effectieve (justitiële) reacties. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan beleidsmedewerkers bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

De master criminologie van de VU is sterk georiënteerd op de criminologische beroepspraktijk. Die beroepspraktijk kent twee kanten: die van het opsporen, onderzoeken en frustreren van criminaliteit en die van het ingrijpen in en het beëindigen van criminele carrières van daders. Deze focus op de criminologische praktijk is uniek in Nederland. 

Kiezen voor opsporing of interventie
Een ander uniek aspect van de master Criminologie aan de VU is dat je direct kiest voor een focus op de opsporing of de interventie van criminaliteit. Direct kiezen geeft je de kans om je te verdiepen in één van de twee gebieden. Het zorgt er bovendien voor dat je de strafrechtelijke handhaving van criminaliteit op een vernieuwende manier benadert.

Dadergericht
Met Opsporingscriminologie verdiep je je in de opsporing en bestrijding van complexe misdaadvormen. Een goed begrip van daders en hun modus operandi is daarom essentieel. Met Interventiecriminologie verdiep je je in criminele carrières en de mogelijkheden om daarin in te grijpen. De masteropleiding Criminologie is dus duidelijk dadergericht.

Met één been in de praktijk: partnerships
De masteropleiding Criminologie aan de VU heeft partnerships met verschillende organisaties in het beroepsveld. Experts die werkzaam zijn bij deze organisaties geven aansprekende gastcolleges in de master. Er is bovendien een groot aantal stageplaatsen beschikbaar voor VU-studenten.

Samenwerking met toponderzoeksinstituut NSCR
De VU werkt nauw samen met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Dit internationaal vermaarde onderzoeksinstituut is samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gehuisvest in het Initium, een modern gebouw op de VU-campus. Het  NSCR doet op een groot aantal terreinen onderzoek dat relevant is voor Interventiecriminologie. Onderzoeksterreinen zijn onder andere de geografische analyse van het reisgedrag van daders, doelwitkeuzes van overvallers, profielen van zedendelinquenten en verplaatsingseffecten van preventiemaatregelen.

Research track
Goede en gemotiveerde studenten kunnen een research track volgen van 30 extra studiepunten. Dit is bedoeld voor studenten die willen promoveren of onderzoeker willen worden, maar ook voor studenten die verdieping zoeken om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Je volgt dan vakken op het terrein van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ook trainen we je in het schrijven van een Engelstalige onderzoeksopzet en artikelen en loop je stage bij een onderzoeksinstituut, zoals het NSCR. Daarnaast ontwikkelt de opleiding met elke partnership-organisatie een onderzoeksprogramma met relevante onderwerpen voor scriptieonderzoeken.

Sanne Verschoor

Studente

Sanne Verschoor

"In de master onderzoeken we welke factoren, interventies en opgelegde straffen criminaliteit voorkomen of juist niet."

Overview Criminologie: Interventiecriminologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

Breed scala aan onderzoeksthema's
De richtingen Opsporingscriminologie en Interventiecriminologie werken samen met de wetenschappelijke staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de politie en andere partners. Deze samenwerking maakt een breed scala aan thema’s mogelijk, zoals criminele samenwerkingsverbanden in de georganiseerde misdaad, criminogene gelegenheidsstructuren voor fraude, criminele carrières van cybercriminelen, DNA-sporen, besmettelijkheid van woninginbraak en criminele jeugdbendes. 

Bekijk onze onderzoeksinstituten en de website van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

In de regel volg je een stage bij de opleiding Criminologie, bijvoorbeeld bij de politie. Hoewel stagelopen niet verplicht is wordt het wel sterk aangeraden. Het is namelijk een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen. Ook leg je waardevolle contacten, die van pas kunnen komen als je straks een baan gaat zoeken. Verder vergemakkelijkt een stage in veel gevallen de dataverzameling voor de scriptie, omdat de stageverlenende instelling bijvoorbeeld toegang heeft tot bruikbare databestanden of gemakkelijk contact kan leggen met geschikte respondenten voor het onderzoek. Bovenal is een stage erg leuk en leerzaam.

Door partnerships met verschillende organisaties in het beroepsveld is een vast aantal stageplaatsen beschikbaar.

De opleiding Criminologie kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor schrijf je je bij aanmelding in als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de deeltijdopleiding Criminologie alleen overdag worden aangeboden. Bovendien heeft de faculteit het voornemen om per september 2015 geen nieuwe deeltijdstudenten meer toe te laten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Je kunt een deel van je masteropleiding aan een universiteit in het buitenland volgen. De afdeling Criminologie van de VU heeft goede contacten met verschillende criminologieopleidingen in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten. Ook bouw je een internationaal netwerk op. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse criminaliteitsvraagstukken en rechtsstelsels op te doen. Je mag, na overleg met de mastercoördinator, vakken vervangen door vakken die je in het buitenland hebt gevolgd. De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap.

Toelating via Nederlands diploma

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een bachelor Criminologie van een Nederlandse universiteit hebben voldoende kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en zijn op criminologisch terrein eerder getoetst. Zij krijgen om die reden een vrijstelling voor de toelatingstoets en zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master.

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit een relevante universitaire bachelor. Relevante universitair bachelordiploma's zijn Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. 

De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets. Wanneer je voor alle onderdelen van de toets een voldoende haalt, ben je toelaatbaar tot de master. VU studenten met een relevante bachelor kunnen deelnemen aan de toelatingstoets.

Heb je een relevante bachelor van een andere universiteit, of een universitaire bachelor in de sociale of gedragswetenschappen anders dan hierboven genoemd, dan moet je vooraf toestemming vragen aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te maken. Zie aanmeldprocedure. Andere academische bachelors bieden geen toestemming  tot deze master, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor Rechtsgeleerdheid. 

Toelatingstoets op 14 juni 2019
De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst. 

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2018) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2018) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2018) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot de master Criminologie. De VU biedt geen premastertraject Criminologie aan.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. de aanmelddeadline is 1 juni.

Stappenplan

 1. Ben je op basis van je bachelordiploma Criminologie vrijgesteld van de toelatingstoets, dan kun je je direct aanmelden voor de master op Studielink. 
 2. Heb je je bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behaald aan de VU, dan word je direct toegelaten tot de toelatingstoets in juni. Je kunt je aanmelden voor de master.
 3. In alle andere gevallen dien je in een vroeg stadium een verzoek tot toelating tot de toelatingstoets in bij de toelatingscommissie van de faculteit. Stuur de volgende bijlagen mee:
  • Scan of diploma of inschrijfbewijs
  • Scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst (PDF)
  • inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
 4. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. Mocht je verzoek worden gehonoreerd dan mag je vervolgens deelnemen aan de toelatingstoets. Je kunt je aanmelden voor de master. 
 5. Meld je vóór 1 juni aan. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 6. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 7. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 8. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie@vu.nl
 9. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 10. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. 

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. 

Toelatingseisen/Toelatingsproceduretoelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/ Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnet Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragencontact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

Toelating via internationaal diploma

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een internationale bachelor Criminologie sturen een verzoek tot toelating naar de toelatingscommissie. Zij worden niet automatisch vrijgesteld van de toelatingstoets.

De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de master Criminologie dien je te beschikken over een relevante universitaire bachelor (Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen) en moet je de toelatingstoets behalen. Vraag tijdig toestemming aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te mogen maken (zie aanmeldprocedure).

Op basis van een andere academische bachelor of een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor juridische bachelors.
De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Toelatingstoets op 14 juni 2019
De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst.

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is 1 juni

Stappenplan

 1. Heb je op basis van je internationale bachelordiploma Criminologie recht op vrijstelling van de toelatingstoets, stuur dan een verzoek daarvoor naar de toelatingscommissie. 
 2. Stuur anders in een vroeg stadium een verzoek tot toelating tot de toelatingstoets.
 3. Stuur je verzoek naar de toelatingscommissie van de faculteit. Stuur de volgende bijlagen mee:  
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst (PDF)
  • inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
 4. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. 
 5. Meld je vóór 1 juni aan voor de master via Studielink. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 6. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 7. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 8. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie@vu.nl.
 9. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 10. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. 

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. 

Toelatingseisen/ Toelatingsprocedure toelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/ Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnetStudentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragen contact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

Sanne Verschoor

Studente

Sanne Verschoor

"Al in een vroeg stadium wist ik dat me wilde verdiepen in de interventiecriminologie. Het boeit me hoe en welke factoren mee kunnen spelen bij het terugvallen in crimineel gedrag. Interventiecriminologie is heel interdisciplinair, doordat je kwesties in de master vanuit meerdere invalshoeken, waaronder sociologische en psychologische, leert te benaderen. Specifieke vakken zijn onder andere gericht op het maken van gedrags- en daderanalyses, het bestuderen van criminele carrières en het onderzoeken of opgelegde straffen en interventies ook de juiste effecten opleveren. "
TwitterVolg 'VU Criminologie' op Twitter!
Like 'VU School of Criminology' op Facebook!Facebook