Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Verschillende visies op schuld en onschuld

Strafrecht in actie

In de afstudeerrichting Strafrecht bestudeer je het nationale straf(proces)recht en is er ruime aandacht voor de invloed daarop van mensenrechten (EVRM) en Europese samenwerking (EU). Ook het strafrecht van de internationale straftribunalen heeft een vaste plek in het onderwijs.

Je wordt opgeleid tot een jurist met een zelfstandige en onderzoekende houding, waardoor een brede basis wordt gelegd voor een carrière binnen het (straf)recht. Je leert kritisch nadenken over het recht en de maatschappelijke context waarin de strafrechtspleging zich bevindt. Daarbij ben je in staat een zelfstandig, afgewogen standpunt in te nemen.

Waarom deze afstudeerrichting?

De afstudeerrichting biedt uitstekende carrièreperspectieven. Dat komt niet in de laatste plaats door de uitstekende kwaliteit en reputatie van de docenten die hun eigen onderzoek gebruiken in het onderwijs. Dit staat garant voor een hoge onderwijskwaliteit. In het onderwijs is daarnaast ruime aandacht voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden. De betrokken docenten hebben bovendien ervaring en contacten in de praktijk, zoals de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam en verschillende advocatenkantoren die via ons regelmatig stageplekken aanbieden. Met deze afstudeerrichting verkrijg je bovendien het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur.

Dankzij het brede aanbod aan keuzevakken kun je je opleiding laten aansluiten op je eigen belangstelling, bijvoorbeeld voor mensenrechten, financieel-economisch strafrecht, het jeugdstrafrecht of het penitentiair recht.

Vraagstukken

Enkele voorbeelden van vraagstukken die in de afstudeerrichting Strafrecht aan de orde kunnen komen: 

Onterechte veroordelingen
Voordat een veroordeling definitief wordt, bestaat doorgaans de gelegenheid om bij meerdere rechterlijke instanties verweer te voeren tegen de beschuldiging van een strafbaar feit. Ondanks die gelegenheid doen zich onterechte veroordelingen voor. Hoeveel ruimte moet er bestaan om bij twijfel definitieve veroordelingen toch weer open te breken?

Invloed EU op het strafrecht
Het nationale recht staat in toenemende mate onder invloed van het recht van de Europese Unie, dat vergaande verplichtingen stelt aan de lidstaten. Het principe van wederzijdse erkenning stelt staten verplicht elkaars strafrechtstelsels in hoge mate te erkennen en beslissingen van andere staten vrijwel direct ten uitvoer te leggen. De vraag is hoe ver deze ontwikkelingen kunnen gaan en hoe deze zich verhouden tot de soevereiniteit van staten.

Slachtofferbelang versus onderzoeksbelang
Een meisje van tien doet aangifte van ontucht door haar stiefvader. De moeder en een psycholoog stellen dat het meisje geestelijk ernstig is beschadigd. Het meisje is uitgebreid gehoord door de politie. De stiefvader ontkent en zijn advocaat wil het meisje ondervragen. Dat zou de geestelijke schade echter kunnen verergeren. Welk belang prevaleert?

Rechtsmachtconflicten
De situatie in Libië werd in 2011 door de VN Veiligheidsraad verwezen naar het Internationaal Strafhof, dat een onderzoek heeft ingesteld naar twee verdachten van het voormalige Gaddafiregime. Libië wil beide verdachten zelf berechten, maar mag dat alleen doen wanneer zij kan aantonen bereid en bij machte te zijn een vervolging tot een goed einde te brengen. Hoe moet deze afweging worden gemaakt en wie mag er uiteindelijk overgaan tot vervolging, Libië of het Internationaal Strafhof?

Algemene informatie over de masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de masteropleiding Rechtsgeleerdheid.

Stel je eigen brochure samen

Strafrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De afstudeerrichting duurt een jaar.  De totale studiebelasting is 60 EC.  Het is mogelijk om de afstudeerrichting Strafrecht te combineren met aan andere afstudeerrichting. 

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Strafrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. Met de afstudeerrichting Strafrecht verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Op de bul staat de afstudeerrichting Strafrecht vermeld. 

 Als je precies wilt weten hoe het opleidingsjaar is ingedeeld, bekijk dan hier het jaarschema.

Meer algemene informatie over de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, zoals de toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure, vind je hier.

empty

HET PROGRAMMA

Beeldbepalende vakken uitgelicht

Verdieping Strafrecht I Dit is het eerste verplichte vak in de afstudeerrichting, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen betreffende het formele strafrecht, het materiële strafrecht en het sanctierecht, zoals rechterlijke dwalingen, euthanasie, de strafbaarstelling van kinderporno en de levenslange gevangenisstraf. Tijdens kleinschalige en interactieve werkgroepen leer je wetgeving, strafrechtelijk beleid en rechtspraak kritisch te analyseren en daarover een onderbouwd standpunt in te nemen.

Verdieping Strafrecht II Dit is het tweede verplichte mastervak. Tijdens dit vak leer je aan de hand van actuele thema’s (zoals medeplegen of het ondervragen van getuigen) uitspraken van het EHRM en de Hoge Raad te lezen, analyseren en interpreteren. Daarnaast wordt je verder getraind in het schrijven van juridische stukken, zoals een cassatieschriftuur, een annotatie of een EHRM-klacht.  

Internationaal en Europees strafrecht In dit vak staan de wederzijdse rechtshulp en overlevering/uitlevering binnen en buiten de Europese Unie (EU) centraal. In het bijzonder wordt gekeken hoe landen binnen Europa de afgelopen jaren steeds vaker en nauwer samenwerken bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten, en welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor nationale strafrechtssystemen.  

International Criminal Courts and Tribunals
Dit is hét vak over de internationale strafhoven, zoals het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. Je maakt kennis met de strafbaarstelling van internationale misdrijven, internationale deelnemingsregelingen en internationale strafprocessen. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het Nederlandse strafrecht, zodat je ook meer inzicht krijgt in de keuzes die aan ons nationale strafrechtssysteem ten grondslag liggen.  

StrafLab In dit vak neem je gedurende vier maanden deel aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht. Je werkt in deze periode samen met een andere student en een van de onderzoekers aan bijvoorbeeld een rechtspraakanalyse of je doet vergelijkend onderzoek naar het recht in andere landen. Hierover schrijf je twee wetenschappelijke stukken. Zo verbeter je je onderzoekvaardigheden en schriftelijke vaardigheden en heb je wellicht ook al je eerste publicatie op zak!   Voor meer informatie over de strafrecht vakken: bekijk hier de studiegids.


Rechtsgeleerdheid: Strafrecht vakken in de studiegids.       

Combinatie van het nationale en internationale perspectief 
De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is in het bijzonder interessant door de combinatie van het nationale en het internationale perspectief op het strafrecht. Met name de keuzevakken bieden studenten veel ruimte zich nader te specialiseren in het internationale strafrecht. 

Brede basis en mogelijkheid tot specialisatie 
De afstudeerrichting Strafrecht biedt een brede basis voor een carrière binnen het (straf)recht. Met deze afstudeerrichting verkrijg je bovendien het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur. Het ruime aanbod aan keuzevakken biedt studenten daarnaast gelegenheid zich nader te specialiseren. 

Sterke koppeling met onderzoek 
Kenmerkend aan de afstudeerrichting is dat het strafrechtelijk onderzoek dat plaatsvindt aan de VU het onderwijs mede inhoud geeft. Dit bevordert de betrokkenheid tussen studenten en docenten sterk, en staat garant voor een hoge onderwijskwaliteit. 

Uitstekende carrièreperspectieven 
De goede reputatie van de VU staat garant voor uitstekende carrièreperspectieven. De betrokken docenten hebben ervaring en contacten in de praktijk, zoals de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam en verschillende kleine en grote advocatenkantoren (o.a. op de Zuidas), waardoor we goede stageplekken kunnen aanbieden. De ruime aandacht voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden tijdens het onderwijs vormt een uitstekende voorbereiding op de strafrechtspraktijk of een carrière binnen de wetenschap. 

Criminal intent 
De afstudeerrichting Starfrecht aan de VU heeft haar eigen studievereniging: Criminal intent. Criminal intent heeft als doel om studenten die belangstelling hebben voor het strafrecht bij elkaar te brengen door middel van diverse activiteiten. 

Met de afstudeerrichting strafrecht kun je vele kanten op. Veel van onze studenten komen terecht in een van de onderstaande beroepsgroepen. 

 

Togaberoepen

Allereerst is de opleiding zeer geschikt voor de togaberoepen: rechter, officier van justitie en advocaat. De mogelijkheden om direct na het afstuderen in opleiding te gaan tot rechter of officier zijn de afgelopen jaren beperkt. Je moet tegenwoordig enkele jaren werkervaring hebben voordat je toegang krijgt tot de opleiding. Binnen de rechterlijke macht blijven echter tal van leuke en uitdagende functies bestaan voor net afgestudeerde juristen, zoals gerechtssecretaris bij een gerecht of parketsecretaris of beleidsmedewerker bij het OM. Je werkt in dat geval nauw samen met rechters en officieren van justitie, alleen requireer je niet in de rechtszaal en spreek je nog geen recht. De functies zijn dan ook een goede opstap naar een baan als rechter of officier.

 

In het strafrecht is een groot aantal advocaten werkzaam. Veel advocatenkantoren hebben een interessante gevarieerde strafrechtpraktijk, enkele hebben een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het terrein van het economische en fiscale strafrecht. Advocatenkantoren hebben voortdurend nieuwe aanwas van advocaten nodig. Daarnaast hebben zij vaak behoefte aan juridisch medewerkers die de dagelijkse proces- en adviespraktijk inhoudelijk ondersteunen.

 

Overheid

Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er allerlei juridische en beleidsmatige functies waarvoor een gedegen kennis van het strafrecht onontbeerlijk is. Je houdt je dan met name bezig met het vormgeven van strafrechtelijke wetgeving en beleid. Ook bij andere ministeries is behoefte aan juristen met kennis van het strafrecht. Zo moeten juristen die zich op het Ministerie van VROM bezighouden met milieu, kennis hebben van strafrechtelijke handhaving op basis van de Wet op de economische delicten. Natuurlijk kun je als strafrechtsjurist ook aan de slag bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen, waar je uiteenlopende operationele, beleidsmatige en adviserende functies kunt bekleden.

 

Er bestaan tal van organisaties binnen de overheid waar je als strafrechtsjurist – hoewel je daar wellicht niet direct aan denkt – toch een mooie en zeer uitdagende baan kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Nationale Ombudsman, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, maar ook bij de Tweede Kamer, de gemeente(politiek) of handhavende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingsautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Internationaal georiënteerde organisaties

Strafrechtjuristen kunnen steeds vaker terecht bij internationaal georiënteerde organisaties. De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan Europol en Eurojust, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s, zoals Amnesty en Vluchtelingenwerk. De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is – vanwege de bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken – een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie.

 

Onderzoek

Tot slot kunnen studenten die een bijzondere belangstelling hebben voor strafrechtelijke vraagstukken en problemen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het verzorgen van onderwijs en het verrichten van eigen onderzoek. Wil je onderzoek combineren met de praktische afdoening van strafzaken dan kun je ook denken aan de Wetenschappelijke Bureaus van de Hoge Raad of het OM. Enkele tientallen goede strafrechtjuristen zijn daar werkzaam om cassatieschrifturen en conclusies van advocaten-generaal, en arresten van de Hoge Raad voor te bereiden. 

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 


De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de rechtbank, de politie, een bedrijf of een overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. Wanneer je de stage succesvol afrondt, kun je hier zes studiepunten voor krijgen.

 

In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. Vanuit de afdeling Strafrecht kunnen we je wel helpen bij het vinden van een geschikte stageplek. We hebben nauwe contacten met bijvoorbeeld de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam en we plaatsen regelmatig vacatures voor stageplekken op de digitale BlackBoard omgeving van de afstudeerrichting Strafrecht. Ook het Career Office van de VU kan je begeleiden bij het vinden van een stage. Ben je eenmaal aangenomen, dan vindt de stage plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Selina van Veen

Student

Selina van Veen Strafrecht

"Je leert gedetailleerd kijken naar de visies van verschillende procespartijen en onderbouwde standpunten aan te dragen." 

Overview Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Application deadline

15 juli 1 januari

Start date

1 september of 1 februari

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Economics, Business and Law

Aan de VU vindt veel strafrechtonderzoek plaats. Enkele voorbeelden van onderzoeken van de afdeling Strafrecht en Criminologie:

Rechtsvinding 
Rechters bieden met hun beslissingen nieuwe inzichten in de betekenis en reikwijdte van algemene leerstukken. Maar op welke wijze geven zij invulling aan deze rechtsvormende rol? Hoe maken en verantwoorden zij hun beslissingen? Stemmen zij beslissingen bijvoorbeeld af op beslissingen die in vergelijkbare gevallen zijn genomen? Dergelijke vragen komen terug in vakken als Verdieping Strafrecht, ICCT en Capita Selecta Strafrecht en kunnen onderzocht worden in het keuzevak Strafrechtstheorie. 

Waarheidsvinding 
Rechtspsychologen hebben op basis van gerechtelijke dwalingen vaak kritiek op hoe rechters bewijs beoordelen. Maar is die kritiek terecht voor wat betreft de wijze waarop rechters bewijs beoordelen in standaardzaken? En welke handvatten heeft de rechter om een betrouwbare bewijsbeslissing te nemen? Dergelijke vragen komen onder andere aan bod bij Verdieping Strafrecht. 

Het Europese strafrecht 
Het recht van de Europese Unie oefent steeds meer invloed uit op het strafrecht. Harmonisatie van strafwetgeving (mensenhandel, drugshandel, rechten van de verdachte, etc.) en een effectievere samenwerking tussen lidstaten (zoals overlevering) staan daarbij centraal. In het vak Internationaal -en Europees Strafrecht wordt bijvoorbeeld onderzoek behandeld dat plaatsvindt naar de problemen die zich voordoen als mensen in meerdere landen worden vervolgd. 

Mensenrechten 
De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een steeds meer bepalende invloed op het Nederlandse strafrecht. In de vakken Mensenrechten en strafrecht en met name Capita Selecta Strafrecht komt onderzoek aan bod dat wordt gedaan naar het in artikel 6 EVRM neergelegde ondervragingsrecht. 

Witwassen  
Voor de jacht op het criminele geld is de strafbaarstelling van witwassen van groot belang. Die strafbaarstelling is heel ruim opgezet. De grote reikwijdte van het witwasdelict roept vragen op: levert elke handeling ten aanzien van misdaadgeld direct het witwasmisdrijf op, en zo ja: is dat wel wenselijk? Dergelijke vragen komen aan bod in het vak Financieel-economisch Strafrecht. 

De onderneming als dader 
Strafbare feiten kunnen worden begaan door zowel natuurlijke personen als ondernemingen. Met een van de grootste banken van Nederland is in 2013 een transactie getroffen van tientallen miljoenen euro’s. Welke specifieke strafrechtelijke aspecten komen in dit kader aan de orde? Welke relatie bestaat er tussen strafrechtelijke sanctionering en bestuursrechtelijke handhaving? Dit soort vragen komen de orde in het vak Financieel-economisch strafrecht. 

Het sanctierecht 
Hoe komen de rechter en de officier van justitie tot de oplegging van straffen en maatregelen en hoe worden strafrechtelijke sancties ten uitvoer gelegd? Wanneer kan en moet de rechter een contactverbod opleggen, en mag een dergelijk verbod al ten uitvoer worden gelegd als de verdachte nog in hoger beroep gaat. Onderzoek naar dit soort vragen wordt behandeld in het vak Verdieping Strafrecht.

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen). 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond. 

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten 

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma  

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen op deze webpagina.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

 

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Selina van Veen Strafrecht

"Strafrecht is heel actueel: er wordt veel over gesproken in de media en politiek, maar vaak weinig onderbouwd. Bij de afstudeerrichting Strafrecht leer je echt alle standpunten beargumenteren doordat je veel gedetailleerder ingaat op de visies van de verschillende procespartijen. In de bachelor benader je jurisprudentie als aanvulling op je kennis, in de master ga je er juist kritisch naar kijken en verdiepend op in. Het niveau van de masterspecialisatie Strafrecht op de VU is hoog. Naast dat de docenten zelf in de praktijk werkzaam zijn krijgen we ook vaak gastcolleges van professionals uit het strafrecht. " 

Toelating & contact

TOELATINGSEISEN

Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder. 

Civiel effect 
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.  

INSTROMEN VANUIT ANDERE OPLEIDINGEN

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.  

Niet-juridische universitaire bachelor 
 In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).  
Meer informatie over het schakelprogramma 

Overige HBO-opleidingen 
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:  
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

INSCHRIJVEN

Meer informatie over het inschrijfproces

Inhoud opleiding
studiekeuze.rechten@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
studiekeuze.rechten@vu.nl
Toelatingseisenstudieadvies.rechten@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Instromen
instroom.rechten@vu.nl
Overige vragen?
studiekeuze.rechten@vu.nl
 

Studieadviseurs   

De studieadviseurs geven informatie en advies over onder andere de studieprogramma's, studievoortgang, tentamen- en examenregelingen, de deeltijdopleidingen en de bachelor-masterstructuur. De studieadviseurs hebben een telefonisch spreekuur en een inloopspreekuur. Ook kun je een aparte afspraak met ze maken. 
Contact met de studieadviseurs 

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube