Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Relatie tussen hersenen en gedrag

Relatie tussen hersenen en gedrag

Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie. Deze specialisatie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

Beroepspraktijk
In de beroepspraktijk staan de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in het gedrag als gevolg van (ontwikkelings)stoornissen in het functioneren van de hersenen centraal. Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een gestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. De neuropsycholoog bestudeert deze altijd in samenhang met het functioneren van de (zich ontwikkelende) hersenen.

Hoofdbeeld: Klinische neuropsychologie

Kenmerkend voor de neuropsychologie is dat de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar samenhangen. In de klinische beroepssituatie staat de gezondheidszorg van de individuele patiënt centraal. Een neuropsycholoog voert een neuro- psychologisch onderzoek uit om de cognitieve functies en het gedrag van de onderzochte te evalueren, inzicht te verkrijgen in de aard en de ernst van de problemen en advies te geven over de consequenties die deze problemen voortbrengen in het dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid, therapeutische mogelijkheden (functietraining, psychologische begeleiding) en (om)scholingsmogelijkheden.

Daarnaast is een neuropsycholoog betrokken bij het behandelings- en begeleidingsproces zelf. Soms kan het gaan om een behandeling van functiestoornissen, bijvoorbeeld in een geheugentraining. Ook kan het gaan om begeleiding van de wijze waarop iemand met deze problemen omgaat en zich aanpast aan de situatie. Vaak wordt de familie (partner, ouders) in het begeleidings- en aanpassingsproces betrokken.

Meer weten?
Bekijk het opleidingsprogramma van de master Psychologie

Foto: Erik voor neuro presentatieBij Klinische neuropsychologie is de neuropsychologische behandeling van verschillende gedragsstoornissen belangrijk. Er is aandacht voor de biochemische achtergrond ervan en de behandeling met medicijnen en therapieën. Een ander belangrijk onderdeel van het mastertraject Klinische neuropsychologie is de stage, vaak in een (kinder)ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uitvoeren; ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese. Daarnaast volg je een aantal vakken:

 • Endocrinologische Neuropsychologie
 • Neuropsychologische interventiemethoden
 • Neuro-Imaging
 • Medical neuroscience and neuroanatomy
Meer weten?
Bekijk ook de pagina van de wetenschappelijke afdeling Klinische neuropsychologie
Neem een kijkje in de studiegids
Loop een keer mee met een masterstudent Klinische neuropsychologie: stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.

Psychologie: Klinische Neuropsychologie vakken in de studiegids.


Het onderwijs is van zeer hoog niveau

De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Er wordt een belangrijke link gelegd tussen theorie en praktijk. Docenten stimuleren interactie met elkaar en patiënten tijdens de colleges en er worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd om de praktijk te oefenen.
 
Er is veel aandacht voor je toekomst

Je krijgt de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.  
 
De brede benadering is uniek
Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.

Onderzoek Klinische neuropsychologie VU

Op de afdeling neuropsychologie, waaraan de master verbonden is, wordt divers onderzoek gedaan.

Effecten op het functioneren van de hersenen

 • Effecten van zeer premature geboorte op het latere cognitieve, motorische, schoolse en gedragsmatige functioneren.
 • Invloed van hormonen en voeding op cognitie en gedrag bij neurodegeneratieve ziekten.

Diagnostiek

 • Diagnostiek van de sensomotoriek in relatie tot cognitie in alle leeftijdfasen bij een grote verscheidenheid aan ziekten waarbij het centraal zenuwstelsel betrokken is.
 • Diagnostiek van de pijn in relatie tot cognitie bij
  mensen met een cognitieve kwetsbaarheid, zoals mensen met een dementie en mensen met een verstandelijke beperking.
 • Neuropsychologische tests als voorspellers voor succes binnen topsport, zoals eredivisie voetbal, (kick-) boxen, rugby en hockey.

Oorzaken

 • Onderzoek naar de erfelijkheid van ADHD met behulp van neuropsychologische tests en beeldvormende technieken. Idee achter dit onderzoek is dat neuropsychologische tests en beeldvormende technieken een meer directe relatie met erfelijkheid hebben dan de symptomen van ADHD.
 • Onderzoek naar etiologie (neuropathologie en
  neuropsychologie) van verschillende ontwikkelingsstoornissen.

Behandeling

 • Onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback en medicatie (methylphenidaat) als behandeling voor aandachtsproblemen bij kinderen die behandeld werden met radio en/of chemotherapie in verband met een hersentumor.
 • Onderzoek naar de effecten van beweging op cognitie, stemming, rust-activiteitritme bij mensen met cognitieve kwetsbaarheid.

Prachilla Ori

Student Klinische neuropsychologie

Prachilla Ori

"Klinische neuropsychologie = liefde voor het brein + een hart voor de patiënt hebben. Als student in deze studierichting leer ik veel over de complexe anatomie van het brein, het cognitief functioneren én de psyche van de mens. Of dat nu kinderen, volwassenen of ouderen zijn. Met deze basis ben je onmisbaar als professional in een academische of klinische setting."

Overview Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische neuropsychologie. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo (volg de links hierboven).
Meer informatie over tarieven tweede graad.

Rechtstreeks toelaatbaar
Met een bachelordiploma Psychologie van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de aanvullende eisen hebt voldaan.

Voor dit mastertraject zijn de volgende aanvullende eisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de Klinische Leerlijn.

Let op:
VU-studenten die voor toelating tot de master 2018-2019 niet meer aan deze eisen kunnen voldoen, kunnen op grond van de overgangsregeling een verzoek om ontheffing indienen bij de toelatingscommissie. Voor toelating tot de master 2019-2020 dienen ook alle VU-studenten vóór aanvang met de master te voldoen aan de gestelde ingangseisen.

Deadlines:
Uiterlijk 31 juli 2018 moet je je aanmelding in Studielink (master Psychologie) en VUnet (specialisatie Klinische Neuropsychologie) hebben voltooid. Meer informatie vind je op VUnet. Het advies is om je uiterlijk 31 mei 2018 al aan te melden!
Uiterlijk 31 augustus 2018 moet je je volledige inschrijving hebben voltooid.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde VU-bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde aanvullende eisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.

N.B. 1 juni 2018 : Deadline aanmelding Studielink en deadline indienen toelatingsverzoek bij de toelatingscommissie.

Rechtstreeks toelaatbaar
Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de aanvullende eisen hebt voldaan. 

Voor dit mastertraject zijn de volgende aanvullende eisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische Neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de Examencommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU). Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde aanvullende eisen krijgen.

Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je het formulier ‘Verzoek toelating’ via VUnet indienen.

Hoe meld je je aan?
Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Neuropsychologie.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden onder het kopje 'Diploma':
 • Formulier ‘Verzoek toelating
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 1 juni 2018.
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2018.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde aanvullende eisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.

Met een hbo-opleiding kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.Aan de VU hebben we geen premasteropleiding Psychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen (OER/B/art 3.5A).
Voor mastertrajecten die in het Nederlands worden gedoceerd, te weten: Klinische Neuropsychologie, Klinische Ontwikkelingspychologie en Klinische Psychologie:

De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Toelaatbaar onder voorwaarden (= toelatingsverzoek indienen)

Bachelordiploma Psychologie
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een formulier ‘Verzoek toelating’ via VUnet indienen. Je diploma dient eerst door de toelatingscommissie Psychologie op niveau en inhoud geëvalueerd te worden om te kunnen bepalen of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie.
 
Jouw programma dient in ieder geval te voldoen aan de voor dit mastertraject gestelde specifieke aanvullende eisen:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?
Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Neuropsychologie.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden onder het kopje 'Diploma':

 • Formulier 'Verzoek toelating’  + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 1 april (i.v.m. huisvesting) 1 juni 2018.
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2018.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde aanvullende eisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische Neuropsychologie.


Heb je nog vragen over deze opleiding?
Kijk eerst bij de veelgestelde vragen van de masteropleiding Psychologie.
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.
Op de contactpagina vind je meer gegevens over de locatie en de routebeschrijving.

Studieadvies

studieadvies.fgb@vu.nl       

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. B. Pleiter
Ambtelijk secretaris
E-mail: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieSusanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl)
Klinische PsychologieEllen Driessen (e.driessen@vu.nl)

 

Masterdag
Zaterdag 10 maart 2018

Meelopen met een student

Stuur een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de masteropleiding waarin je geinteresseerd bent.