Literary Studies: Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld

De rol van literaire teksten in de maatschappij

De rol van literaire teksten in de maatschappij

In de eenjarige master Nederlandse letterkunde en het literaire veld leer je Nederlandse literaire teksten uit heden en verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrek je zowel de literairhistorische context als het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. Je verdiept zo je kennis van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. Daarmee bereid je je voor op beroepen waarin deze processen een belangrijke rol spelen, zoals het onderwijs, de uitgeverij en culturele instellingen.

In deze Master bestudeer je de Nederlandse literatuur uit verschillende perioden met gebruikmaking van actuele wetenschappelijke theorieën. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde,  maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld. Je maakt verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeert de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de  CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek; de Vrije Universiteit heeft op dit punt een sterk profiel, onder meer door de relatie met Stichting Lezen, die in 2016 een nieuwe bijzonder hoogleraar Leesbevordering heeft aangesteld. De connectie met Stichting Lezen levert ook stagemogelijkheden op. 

Afstudeertrajecten

De Master Nederlandse letterkunde en het literaire veld kent twee afstudeertrajecten: 1. Nederlandse literatuur in context 2. De dynamiek van het literaire veld. In het eerste traject word je opgeleid tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur: je verwerft een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je in de moderne literatuur (dat wil zeggen de letterkunde van 1800 tot nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij ook aandacht is voor de relatie tussen literatuur en beeldcultuur en voor het genre van de literaire column. Ook volg je de verplichte colleges ‘Theoretische perspectieven’ (periode 1)  en ‘De auteur en het literaire veld’ (2-3). Je sluit dit afstudeertraject af met een eindscriptie. 

In het tweede afstudeertraject ligt het zwaartepunt op de bestudering van het literaire veld. De colleges ‘Theoretische perspectieven’ (periode 1), ‘Literaire socialisatie’ (2-3), ‘De auteur en het literaire veld’ (2-3) en ‘Jeugdliteratuur’ (2) zijn verplicht. Daarnaast maakt ook een stage bij een literaire instelling (uitgeverij of bibliotheek, Literatuurmuseum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) deel uit van het programma. Door middel van deze stage doe je praktische kennis op van het literaire veld. Kijk op onze stage-pagina voor een eerste kennismaking. Je sluit dit afstudeertraject af met een eindscriptie.

Literary Studies: Nederlandse Letterkunde & het Literaire Veld vakken in de studiegids.

Onze afgestudeerden werken in het brede literair-culturele veld, bijvoorbeeld als redacteur bij een uitgeverij, een cultureel-literair programma of een krant of tijdschrift. Een functie bij een bibliotheekinstelling of een culturele (overheids)instelling behoort ook tot de mogelijkheden. 

En wist je dat er een tekort is aan leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs? Na de masteropleiding Nederlandse letterkunde en het literaire veld kun je de eenjarige opleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs volgen. Daarna ben je volledig bevoegd om les te geven, niet alleen op middelbare scholen, maar ook bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs.

Maatschappelijke relevantie in een stimulerend studieklimaat   

Een actueel en maatschappelijk relevant programma  

Er is momenteel veel aandacht – in de wetenschap en in de maatschappij – voor de invloed van beeldcultuur op literatuur, voor literatuurgeschiedenis en de rol van literaire instituties.   Een brede opleiding met diepgang  Het masterprogramma Nederlandse Letterkunde en het literaire veld aan de VU biedt je een goede combinatie van literair-historische, literaire-theoretische en toepassingsgerichte onderdelen. Je leert Nederlandse literaire teksten in hun internationale en maatschappelijke context plaatsen en bestudeert wat zij ons zeggen over de maatschappij en cultuur waarin ze (zijn) ontstaan. Je leert onderzoek doen naar lezen en literaire instituties en bekijkt hoe je die onderzoeksresultaten in de praktijk kunt toepassen. Daar kun je je voordeel mee doen tijdens je stage en na het behalen van je mastertitel.   

Intensieve begeleiding  

De colleges aan onze opleiding zijn intensief en persoonlijk: we hechten veel waarde aan een goede begeleiding. In de mastercolleges werken docenten en studenten gezamenlijk aan een onderzoeksvraag. Zo leer je wat onderzoek doen is en hoe je daarbij samenwerkt. Regelmatig leiden deze werkcolleges tot concrete resultaten, zoals een publicatie of een (web)tentoonstelling.

Gitta Timmers

Student

Je eigen 'rode draad' volgen 
Tijdens de colleges Literaire kritiek die ik volgde bij Elsbeth Etty maakte zij mij attent op schrijfster, dichteres en journaliste Annie Salomons (1885-1980). Nadat ik een premasterscriptie over het tumult rond haar debuutroman had geschreven, wilde ik graag meer aspecten van haar werk onderzoeken. In enkele tutorials heb ik een overzicht gemaakt van de columns die Salomons schreef voor De Amsterdammer en De Groene Amsterdammer, en mij verdiept in de theorieën t.a.v. de biografie om zo Annie Salomons te plaatsen tussen de vele vrouwelijke auteurs, die eind 19e, begin 20e eeuw uit het niets leken op te duiken.

Het bestuderen van de verschillende aspecten van het werk van Salomons en de tijd waarin zij als vrouw leefde en werkte, resulteerde tenslotte in mijn masterscriptie Het eigene in vervreemden staat, waarin het ontstaan en de betekenis van de literaire column in de Nederlandse dag- en weekbladen in het begin van de 20e eeuw het referentiekader vormen voor een analyse van de ‘lyrische journalistiek’ van Annie Salomons.

De afdeling Nederlands van de Masteropleiding Letterkunde is niet groot. Dat heeft als voordeel dat je in betrekkelijk korte tijd je medestudenten en de docenten leert kennen. De lijnen tussen docent en student zijn kort, dat werkt motiverend en stimulerend. Je kunt als je wilt je eigen ‘rode draad’ binnen de studie volgen.

Overview Literary Studies: Nederlandse Letterkunde & het Literaire Veld

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Full-time

Specializations


Field of Interest

Language and Communication

Je eigen 'rode draad' volgen 
Tijdens de colleges Literaire kritiek die ik volgde bij Elsbeth Etty maakte zij mij attent op schrijfster, dichteres en journaliste Annie Salomons (1885-1980). Nadat ik een premasterscriptie over het tumult rond haar debuutroman had geschreven, wilde ik graag meer aspecten van haar werk onderzoeken. In enkele tutorials heb ik een overzicht gemaakt van de columns die Salomons schreef voor De Amsterdammer en De Groene Amsterdammer, en mij verdiept in de theorieën t.a.v. de biografie om zo Annie Salomons te plaatsen tussen de vele vrouwelijke auteurs, die eind 19e, begin 20e eeuw uit het niets leken op te duiken.

Het bestuderen van de verschillende aspecten van het werk van Salomons en de tijd waarin zij als vrouw leefde en werkte, resulteerde tenslotte in mijn masterscriptie Het eigene in vervreemden staat, waarin het ontstaan en de betekenis van de literaire column in de Nederlandse dag- en weekbladen in het begin van de 20e eeuw het referentiekader vormen voor een analyse van de ‘lyrische journalistiek’ van Annie Salomons.

De afdeling Nederlands van de Masteropleiding Letterkunde is niet groot. Dat heeft als voordeel dat je in betrekkelijk korte tijd je medestudenten en de docenten leert kennen. De lijnen tussen docent en student zijn kort, dat werkt motiverend en stimulerend. Je kunt als je wilt je eigen ‘rode draad’ binnen de studie volgen.

Gitta Timmers

Toelating & contact

Toelating

Met een bachelordiploma Literatuur & Samenleving: Nederlands, Nederlandse taal en cultuur of een bachelordiploma Literatuurwetenschap word je in principe rechtstreeks tot de master toegelaten. 

Als je een ander bachelordiploma of hbo-diploma hebt behaald op het gebied van literatuur en cultuur of een hbo-diploma van de lerarenopleiding Nederlands moet je een verzoek tot toelating indienen bij de Toelatingscommissie. De commissie beoordeelt of je rechtstreeks toelaatbaar bent of dat je eerst een premasterprogramma moet volgen. In het laatste geval is deelname aan het premasterassessment verplicht.

WO

Aanmelden 
Wie toegelaten wil worden tot de master Nederlandse letterkunde moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Letterkunde (60 studiepunten). Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af en kan je je pasfoto uploaden. Vul bij specialisatie Nederlandse Letterkunde en het literaire veld in.

Als laatste moet je de volgende documenten per e-mail sturen aan toelating.fgw@vu.nl:

  • toelatingsformulier van de faculteit
  • cijferlijst (scan van origineel)
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van FGW.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

HBO

Aanmelding en toelatingsprocedure

Je kunt je tot uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de premaster Letterkunde. Kies in Studielink eerst 'Bachelor of andere niet-masteropleidingen' en daarna de premaster.

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af en kan je je pasfoto uploaden. Vul bij specialisatie Nederlandse letterkundeen het literaire veld in.

Als laatste moet je de volgende documenten per e-mail sturen aan toelating.fgw@vu.nl:

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van FGW.

Meer informatie
Instromen na het HBO
Meer informatie over het premasterassessment.

Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot het masterprogramma Nederlandse letterkunde en het literaire veld worden toegelaten nadat je de premaster met succes hebt afgerond. Op die manier werk je je deficiënties weg. Het studieprogramma van de premaster bestaat uit maximaal 60 studiepunten. 

Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de Toelatingscommissie hoe jouw individuele premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op via mail: toelating.fgw@vu.nl In alle gevallen kan met het premasterprogramma uitsluitend in september gestart worden. 

Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht.     

Meer informatie
Instromen na het HBO
Premasterassesment
Doorstromen vanuit het WO
empty

emptyemptyempty

Interesse in Nederlandse letterkunde en het literaire veld? Neem contact met ons op via e-mail: studiekeuze.fgw@vu.nl


Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.