Leraar VHO Wiskunde

Word een vakspecialist

Het schoolvak wiskunde

De wiskundeprogramma’s zijn verdeeld over vier vakken: wiskunde A, B, C en D. Wiskunde A is het profielvak voor het profiel ‘Economie en Maatschappij’ en ‘Natuur en Gezondheid’. Wiskunde B is het profielvak voor het profiel ‘Natuur en Techniek’. Wiskunde C is het profielvak voor het profiel ‘Cultuur en Maatschappij’ (alleen op vwo) en wiskunde D is een profielkeuzevak voor het profiel ‘Natuur en Techniek’.  Alle programma’s streven naar het bijbrengen van de juiste mix aan technieken, concepten en toepassingen voor het betreffende profiel. Zo ligt bij wiskunde B meer de nadruk op algebraïsche technieken dan bij wiskunde C, waar juist meer aandacht is voor het gebruik van wiskunde in contexten die je als kritische burger tegenkomt.

Meer informatie en algemene toelatingseisen voor de lerarenopleiding

Samenwerking met andere schoolvakken

Er is in de onderbouw veel samenwerking met exacte vakken, maar ook met zaakvakken als economie en aardrijkskunde. Scholen kunnen ervoor kiezen om de traditionele indeling in schoolvakken los te laten en projectmatig les te geven. Daarnaast zal door de toegenomen aandacht voor rekenen de samenwerking op veel scholen alleen maar groter worden. In de bovenbouw is er samenwerking binnen het profielkeuzevak Natuur Leven en Technologie (NLT).

Vakdidactische bijzonderheden

Tijdens de lerarenopleiding leer je hoe leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar wiskundige begrippen en vaardigheden kunnen ontwikkelen en toepassen. Ook is het je taak als docent om hen te helpen betekenis te geven aan wiskundige concepten. Daarnaast leer je leerlingen onderzoek te doen, waarbij je aandacht besteed aan thema’s als bronnenonderzoek, presentatie van onderzoeksresultaten en evaluatie van eigen werk.

Verdieping

Er is een keuzevak Bewijzen in vlakke meetkunde waarin aandacht is voor het leren en onderwijzen van bewijzen in een meetkundige context. Ook bestaan er mogelijkheden een keuzemodule te combineren met een buitenlandse excursie (Florida, Gent).

Inhoud van het programma

Het studieprogramma van de master lerarenopleiding is opgedeeld in drie fases waarbij in elke fase drie verschillende vakken worden gegeven; didactiek, praktijk en praktijkonderzoek . De opleiding start twee maal per jaar; begin februari en begin september. Colleges en bijeenkomsten vinden altijd plaats op maandag. Op opleidingsscholen kunnen er ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn. Aan de eerste collegedag gaat een drietal (verplichte) startdagen vooraf.

Didactiek (Didactiek 1, 2 en 3 – totaal 21 EC)
Het vak Didactiek bestaat uit drie onderdelen; algemene didactiek, vakdidactiek en peergroup. Bij dit vak wordt er aandacht besteed aan het functioneren als docent in de bredere zin. Studenten worden voorbereid op het leraarschap in het eigen vakgebied,  maar  ook worden er theorieën verworven over leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie en kennismaking met relevante inzichten in de ontwikkelings- en adolescentenpsychologie. In de peergroup wisselen studenten ervaringen uit de praktijkstage uit. De lessen didactiek worden in verschillende thema’s (kernpraktijken) gegeven. Elke week staat er een nieuwe kernpraktijk centraal. Omdat didactiek samenloopt met de praktijkstage, wordt de theoretische kernpraktijk gelijk in praktijk gebracht aan de hand van verwerkingsopdrachten. 

Praktijk (Praktijk 1, 2 en 3 – totaal 30 EC)
Tijdens de praktijkstage werken studenten aan het verder ontwikkelen van de kernpraktijken die in het instituutsdeel van Didactiek  aan de orde zijn gekomen. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de theorie en praktijk. Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde kernpraktijken gericht als tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen met hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s besproken in de colleges van Didactiek.

Praktijkonderzoek (praktijkonderzoek 1 en 2 – totaal 9 EC)
In het vak Praktijkonderzoek wordt er een verdere verdieping van het onderwijs geboden. De docent in opleiding verdiept zich samen met collega’s en de werkplekbegeleider in een probleem in de praktijk. Dit probleem wordt op een empirische manier onderzocht en geanalyseerd. Hierbij krijgt de docent in opleiding handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te beoordelen en een onderzoeksverslag op te stellen en te presenteren.

Internationalisering
Er zijn beperkt mogelijkheden voor internationale uitwisseling, Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze contactpersoon internationalisering.

Eerder Verworven Competenties (EVC)
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Je komt hiervoor in aanmerking als je al minimaal een jaar lang acht uur per week als onbevoegd docent voor de klas staat, of als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt die relevant is voor het beroep als docent. Voorwaarden EVC-procedure

Leraar VHO Wiskunde vakken in de studiegids.

Een eerstegraads bevoegdheid halen en een tegemoetkoming ontvangen?

Als je na je bachelor of master een één- of tweejarige lerarenopleiding gaat volgen in een ‘tekortvak’, dan kun je daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren laten opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Universitaire studenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €3.000. Voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica bedraagt de eenmalige tegemoetkoming €5.000.

Lees meer over de Tegemoetkoming studiekosten op de website Mastersvoorhetvo.nl. Op deze nieuwe website vertellen ULO-studenten en jonge leraren hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.

Bekijk de brochure

Overview Leraar VHO Wiskunde

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Start date

1 februari of 1 september

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Computer Science, Mathematics and Business

Direct toelaatbaar 
Met een bachelor en master wiskunde of technische wiskunde heb je direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding wiskunde. 

Aanverwante vooropleiding 
In de toelatingsprocedure voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn, maar die wel beschikken over een afgeronde WO-master in een verwante discipline, kan de omvang van een eventueel applicatieprogramma worden vastgesteld. Dit doet de toelatingscommissie door vergelijking van het gevolgde studieprogramma met de domeinen uit het landelijke vakinhoudelijk referentiekader. Indien je vooropleiding vakinhoudelijk overeenkomt, kun je je vooraanmelden via Studielink en ontvang je vanzelf bericht van de toelatingscommissie over je toelaatbaarheid (en eventueel weg te werken deficiënties). 

E-variant 
Na een academische bacheloropleiding wiskunde of technische wiskunde kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit wordt de educatievariant, ofwel E-variant, genoemd. Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Voor meer informatie over de E-variant kun je contact opnemen met Corrie Quant, mastercoördinator van de Master Mathematics.

Tweedegraads bevoegdheid 
Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je voor hetzelfde vak een eerstegraads bevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de faculteit waar dit schoolvak is ondergebracht een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit vakgedeelte bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en krijg je vrijstellingen voor de helft van de universitaire lerarenopleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot een (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met een studieadviseur van de Faculteit der Exacte Wetenschappen 

Als docent wiskunde zijn je vooruitzichten op een baan goed. 

NB.: als afgestudeerde van de universitaire lerarenopleiding wiskunde ben je ook bevoegd om het  profielkeuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie) te geven.

Heb je vragen?

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag 10-12u & donderdag 14-16u

Vakdidacticus Wiskunde

Voor vakinhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de vakdidacticus:  

drs. Aad Monquil  
E-mail: a.j.c.monquil@vu.nl 
T: 020 - 59 89669       

Voorlichtingsbijeenkomsten 
Heb je interesse in de Master Leraar VHO en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst. We leggen uit hoe de opleiding eruitziet en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook het studieprogramma en het vak als docent verder toe. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten.       

Algemene informatie master Leraar VHO 
Download brochure