Leraar VHO Natuurkunde

Word een vakspecialist

Het schoolvak natuurkunde

Natuurkunde is een vak met veel mogelijkheden in school. Het is sterk conceptueel, maar je kunt er ook mee rekenen en zelfs modelleren. Natuurkunde heeft historisch-filosofische aspecten maar je kunt er ook dagelijks leven verschijnselen mee verklaren. Nieuwe examenonderwerpen zoals medische beeldvorming en elementaire deeltjes geven nieuwe mogelijkheden en andere onderwerpen als relativiteitstheorie en quantumfysica, geofysica en biofysica kunnen nu eindelijk als keuzeonderwerpen gedaan worden binnen natuurkunde of NLT.

Didactisch is van alles en nog wat mogelijk: fun physics met spectaculaire demonstraties; ICT met (video)meten en modelleren; practica en onderzoek; discussies over conceptuele vragen en typische leerlingdenkbeelden, maar ook gewoon probleem oplossen. Context-concept is maar een van de talloze manieren om het vak aantrekkelijk te maken. Kortom, een rijk vak met veel didactische mogelijkheden die we verkennen in de lerarenopleiding.

Meer informatie en algemene toelatingseisen voor de lerarenopleiding

Samenwerking met andere schoolvakken

Natuur- en scheikunde wordt op heel veel scholen in de onderbouw in de tweede en soms ook in de derde klas gemeenschappelijk gegeven. In de onderbouw zie je daarnaast veel vakoverstijgende projecten waarbij ook de samenwerking met biologie en wiskunde gezocht wordt en ook wel sterrenkunde wordt gegeven. In de bovenbouw wordt op een aantal scholen samengewerkt bij onderzoeksprojecten door middel van praktische opdrachten en/of profielwerkstukken binnen de binas-secties. Op scholen die het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) aanbieden wordt er samengewerkt met scheikunde en biologie en aardwetenschappen.

Vakdidactische bijzonderheden

Vakdidactiek natuurkunde heeft vijf speerpunten:

  • Hoe maak je het vak interessant en zelfs “exciting”?
  • Wat zijn begripsproblemen en hoe kun je leerprocessen dan het beste ondersteunen?
  • Wat leren leerlingen van practica en hoe leer je leerlingen te redeneren met begrippen en met bewijsmateriaal (scientific inquiry)?
  • Hoe leren leerlingen wiskundige aspecten van het vak inclusief modelleren?
  • Basiszaken, zoals: hoe deel je een les in, hoe organiseer je een veilig practicum? 


We besteden aandacht aan schoolvakontwikkelingen, begripsproblemen en hoe hiermee om te gaan;  ontwerpen/uitvoeren/evalueren van natuurkundelessen met actieve werkvormen zoals predict-observe-explain, demonstratieproeven, practica en leren onderzoeken. Hierbij wordt ook ingegaan op de toepassing van ICT. Uiteraard doe je ook kennis op over de eindexamenprogramma’s, het landelijke examen en de schoolexamens en over het toetsen van leerlingen in de klas.  Je leert, binnen de rol van professional, hoe een praktijkonderzoek op te zetten, uit te voeren en erover te schrijven. Dit onderzoek kan allerlei zaken op school betreffen, maar vakdidactisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Verdieping

Bij natuurkunde didactiek kun je kiezen voor verschillende keuzemodulen. Bij de module NaSkDem ontwerp je een lerarenhandleiding voor een demonstratieproef die je vervolgens uitvoert voor een extern publiek. Bij de module ICT zijn allerlei mogelijkheden met Coach 6 (videometen, modelleren) maar ook met uittesten van applets in de klas en e-learning.

Inhoud van het programma

Het studieprogramma van de master lerarenopleiding is opgedeeld in drie fases waarbij in elke fase drie verschillende vakken worden gegeven; didactiek, praktijk en praktijkonderzoek . De opleiding start twee maal per jaar; begin februari en begin september. Colleges en bijeenkomsten vinden altijd plaats op maandag. Op opleidingsscholen kunnen er ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn. Aan de eerste collegedag gaat een drietal (verplichte) startdagen vooraf.

Didactiek (Didactiek 1, 2 en 3 – totaal 21 EC)
Het vak Didactiek bestaat uit drie onderdelen; algemene didactiek, vakdidactiek en peergroup. Bij dit vak wordt er aandacht besteed aan het functioneren als docent in de bredere zin. Studenten worden voorbereid op het leraarschap in het eigen vakgebied,  maar  ook worden er theorieën verworven over leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie en kennismaking met relevante inzichten in de ontwikkelings- en adolescentenpsychologie. In de peergroup wisselen studenten ervaringen uit de praktijkstage uit. De lessen didactiek worden in verschillende thema’s (kernpraktijken) gegeven. Elke week staat er een nieuwe kernpraktijk centraal. Omdat didactiek samenloopt met de praktijkstage, wordt de theoretische kernpraktijk gelijk in praktijk gebracht aan de hand van verwerkingsopdrachten. 

Praktijk (Praktijk 1, 2 en 3 – totaal 30 EC)
Tijdens de praktijkstage werken studenten aan het verder ontwikkelen van de kernpraktijken die in het instituutsdeel van Didactiek  aan de orde zijn gekomen. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de theorie en praktijk. Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde kernpraktijken gericht als tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen met hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s besproken in de colleges van Didactiek.

Praktijkonderzoek (praktijkonderzoek 1 en 2 – totaal 9 EC)
In het vak Praktijkonderzoek wordt er een verdere verdieping van het onderwijs geboden. De docent in opleiding verdiept zich samen met collega’s en de werkplekbegeleider in een probleem in de praktijk. Dit probleem wordt op een empirische manier onderzocht en geanalyseerd. Hierbij krijgt de docent in opleiding handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te beoordelen en een onderzoeksverslag op te stellen en te presenteren.

Internationalisering
Er zijn beperkt mogelijkheden voor internationale uitwisseling, Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze contactpersoon internationalisering.

Eerder Verworven Competenties (EVC)
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Je komt hiervoor in aanmerking als je al minimaal een jaar lang acht uur per week als onbevoegd docent voor de klas staat, of als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt die relevant is voor het beroep als docent. Voorwaarden EVC-procedure

Leraar VHO Natuurkunde vakken in de studiegids.

Een eerstegraads bevoegdheid halen en een tegemoetkoming ontvangen?

Als je na je bachelor of master een één- of tweejarige lerarenopleiding gaat volgen in een ‘tekortvak’, dan kun je daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren laten opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Universitaire studenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €3.000. Voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica bedraagt de eenmalige tegemoetkoming €5.000.

Lees meer over de Tegemoetkoming studiekosten op de website Mastersvoorhetvo.nl. Op deze nieuwe website vertellen ULO-studenten en jonge leraren hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.

Bekijk de brochure

Volg Koen en stap in de wereld van een leraar in opleiding!

Overview Leraar VHO Natuurkunde

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Start date

1 februari of 1 september

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Natural Sciences

Direct toelaatbaar 
Met een bachelor en master natuurkunde heb je direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding natuurkunde.  

Aanverwante vooropleiding 
In de toelatingsprocedure voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn, maar die wel beschikken over een afgeronde WO-master in een verwante discipline, kan de omvang van een eventueel applicatieprogramma worden vastgesteld. Dit doet de toelatingscommissie door vergelijking van het gevolgde studieprogramma met de domeinen uit het landelijke vakinhoudelijk referentiekader. Indien je vooropleiding vakinhoudelijk overeenkomt, kun je je vooraanmelden via Studielink en ontvang je vanzelf bericht van de toelatingscommissie over je toelaatbaarheid (en eventueel weg te werken deficiënties). 

E-variant 
Na een academische bacheloropleiding medische natuurwetenschappen of natuurkunde kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit wordt de educatievariant, ofwel E-variant, genoemd. 
Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Voor medische natuurwetenschappen geldt dan wel dat je keuzevakken moet kiezen gericht op natuurkunde (anders heb je vakdeficiënties). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen, Dr. Aniel Bhulai

Tweedegraads bevoegdheid 
Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je voor hetzelfde vak een eerstegraads bevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de faculteit waar dit schoolvak is ondergebracht een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit vakgedeelte bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en krijg je vrijstellingen voor de helft van de universitaire lerarenopleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot een (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met een studieadviseur van de Faculteit der Exacte Wetenschappen 

Momenteel is er een flink tekort aan docenten natuurkunde en zijn de vooruitzichten op een baan dan ook uitstekend. Bovendien kun je in het onderwijs kiezen in welk deel van het land (of zelfs buitenland) je je beroep wilt uitoefenen. 

NB.: als afgestudeerde van de universitaire lerarenopleiding natuurkunde ben je ook bevoegd om scheikunde in de onderbouw te geven.

Heb je vragen?

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag 10-12u & donderdag 14-16u

Vakdidacticus Natuurkunde 

Voor vakinhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de vakdidacticus:

drs. Loran de Vries 
E-mail: f.l.de.vries@vu.nl 
T: 020 59 86708

Voorlichtingsbijeenkomsten 

Heb je interesse in de Master Leraar VHO en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst. We leggen uit hoe de opleiding eruitziet en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook het studieprogramma en het vak als docent verder toe. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten.       

Algemene informatie master Leraar VHO 
Download brochure