Leraar VHO Aardrijkskunde

Word een vakspecialist

Het schoolvak aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een populair keuzevak in de bovenbouw havo/vwo. Vooral bij de profielen ‘Cultuur en Maatschappij’ en ‘Economie en Maatschappij’.

Meer informatie en algemene toelatingseisen voor de lerarenopleiding

Vakdidactische bijzonderheden

Als docent aardrijkskunde leer je leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen leefomgeving  en ze meer te laten zien dan hen in eerste instantie opvalt. Je leert ze de ‘geografische bril’ opzetten: ‘Wat zie ik eigenlijk allemaal? Waar zie ik het? Waarom ziet ik dit hier? Is dit elders ook zo? Wat vind ik ervan?’. Leerlingen bouwen aan zicht op en begrip van de sociaal geografische wereld en de fysisch geografische aarde. De raakvlakken hiertussen, de wederzijdse invloed tussen mens en aarde, komt hierbij uitgebreid aan bod. Een belangrijk onderdeel van leren van aardrijkskunde is het leren omgaan met bronnen als kaarten, foto’s en artikelen. 

Verdieping

Een bijzonder onderdeel is het 3-daags veldwerk in Orvelte in het voorjaar.  Je leert hier wat veldwerk inhoudt en hoe je dit kunt organiseren voor leerlingen. Dit onderdeel voer je uit in samenwerking met eerstegraads docenten-in-opleiding aardrijkskunde van andere universiteiten in Nederland.

Inhoud van het programma

Het studieprogramma van de master lerarenopleiding is opgedeeld in drie fases waarbij in elke fase drie verschillende vakken worden gegeven; didactiek, praktijk en praktijkonderzoek . De opleiding start twee maal per jaar; begin februari en begin september. Colleges en bijeenkomsten vinden altijd plaats op maandag. Op opleidingsscholen kunnen er ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn. Aan de eerste collegedag gaat een drietal (verplichte) startdagen vooraf.

Didactiek (Didactiek 1, 2 en 3 – totaal 21 EC)
Het vak Didactiek bestaat uit drie onderdelen; algemene didactiek, vakdidactiek en peergroup. Bij dit vak wordt er aandacht besteed aan het functioneren als docent in de bredere zin. Studenten worden voorbereid op het leraarschap in het eigen vakgebied,  maar  ook worden er theorieën verworven over leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie en kennismaking met relevante inzichten in de ontwikkelings- en adolescentenpsychologie. In de peergroup wisselen studenten ervaringen uit de praktijkstage uit. De lessen didactiek worden in verschillende thema’s (kernpraktijken) gegeven. Elke week staat er een nieuwe kernpraktijk centraal. Omdat didactiek samenloopt met de praktijkstage, wordt de theoretische kernpraktijk gelijk in praktijk gebracht aan de hand van verwerkingsopdrachten. 

Praktijk (Praktijk 1, 2 en 3 – totaal 30 EC)
Tijdens de praktijkstage werken studenten aan het verder ontwikkelen van de kernpraktijken die in het instituutsdeel van Didactiek  aan de orde zijn gekomen. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de theorie en praktijk. Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde kernpraktijken gericht als tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen met hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s besproken in de colleges van Didactiek.

Praktijkonderzoek (praktijkonderzoek 1 en 2 – totaal 9 EC)
In het vak Praktijkonderzoek wordt er een verdere verdieping van het onderwijs geboden. De docent in opleiding verdiept zich samen met collega’s en de werkplekbegeleider in een probleem in de praktijk. Dit probleem wordt op een empirische manier onderzocht en geanalyseerd. Hierbij krijgt de docent in opleiding handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te beoordelen en een onderzoeksverslag op te stellen en te presenteren.

Internationalisering
Er zijn beperkt mogelijkheden voor internationale uitwisseling, Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze contactpersoon internationalisering.

Eerder Verworven Competenties (EVC)
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Je komt hiervoor in aanmerking als je al minimaal een jaar lang acht uur per week als onbevoegd docent voor de klas staat, of als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt die relevant is voor het beroep als docent. Voorwaarden EVC-procedure

Leraar VHO Aardrijkskunde vakken in de studiegids.

Overview Leraar VHO Aardrijkskunde

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Start date

1 februari en 1 september

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Natural Sciences

drs. Iris Pauw

Opleidingsdocent en vakdidacticus aardrijkskunde

foto Pauw, Iris

"Aardrijkskunde is een dynamisch vakgebied. Mens en Aarde beïnvloeden elkaar altijd, soms in harmonie en soms in strijd. Als je de bewegende wereld om je heen wilt begrijpen, is het belangrijk de juiste vragen te stellen. Patronen ontdekken en ook oog houden voor het unieke van verschillende plekken. Elke aardrijkskundeles is eigenlijk een reis, waarbij leerlingen hun eigen kennis en informatie verbinden aan nieuwe kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld het klimaat, globalisering of de inrichting van steden. Zo groeit hun persoonlijke interne ‘kaart’, die ze de weg wijst in de wereld. Joop van der Schee, Hoogleraar Geografie voor Educatie en Communicatie, verwoordt het zo: ’aardrijkskunde is anders leren kijken naar een wereld die steeds anders is."

Direct toelaatbaar
Met een relevante bachelor en een master fysische- of sociale geografie heb je toegang tot de universitaire lerarenopleiding aardrijkskunde wanneer je in je studie tenminste 22,5 ECTS in de ‘andere’ discipline hebt gevolgd. Sociaal geografen moeten dus 22,5 ECTS fysische geografie gevolgd hebben, en fysisch geografen 22,5 ECTS sociale geografie. 

Aanverwante vooropleiding
In de toelatingsprocedure voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn, maar die wel beschikken over een afgeronde WO-master in een verwante discipline, kan de omvang van een eventueel applicatieprogramma worden vastgesteld. Dit doet de toelatingscommissie door vergelijking van het gevolgde studieprogramma met de domeinen uit het landelijke vakinhoudelijk referentiekader. Indien je vooropleiding vakinhoudelijk overeenkomt, kun je je vooraanmelden via Studielink en ontvang je vanzelf bericht van de toelatingscommissie over je toelaatbaarheid (en eventueel weg te werken deficiënties).

E-variant
Na een academische bacheloropleiding geografie kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit wordt de educatievariant, ofwel E-variant, genoemd. Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via lerarenopleidingen@vu.nl.

Tweedegraads bevoegdheid
Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je voor hetzelfde vak een eerstegraads bevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de faculteit waar dit schoolvak is ondergebracht een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit vakgedeelte bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en krijg je vrijstellingen voor de helft van de universitaire lerarenopleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot een (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met een studieadviseur van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

Als docent aardrijkskunde zijn je vooruitzichten op een baan goed.
NB.: als afgestudeerde van de Leraar VHO Aardrijkskunde ben je ook bevoegd om het bètakeuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie) te geven.

Contact
Heb je vragen?

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag 10-12u & donderdag 14-16u


Vakdidacticus Aardrijkskunde

Voor vakinhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de vakdidacticus:

drs. Iris Pauw 
E-mail: i.pauw@vu.nl 
T: 020 - 59 82999

Voorlichtingsbijeenkomsten 
Heb je interesse in de Master Leraar VHO en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst. We leggen uit hoe de opleiding eruitziet en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook het studieprogramma en het vak als docent verder toe. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen.  

Op deze pagina vind je meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten.

Algemene informatie master Leraar VHO        
Download brochure